545/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. a zákona č. 330/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Branná povinnosť zaniká aj ženám, ktoré túto povinnosť prevzali dobrovoľne, ak
a)
neukončili prípravu na výkon profesionálnej služby alebo
b)
po ukončení prípravy na výkon profesionálnej služby neboli prijaté do služobného pomeru.“.
2.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Odvod vykonáva v mieste sídla obvodného úradu územná vojenská správa, ktorá si na tento účel zriaďuje odvodnú komisiu v zložení
a)
predseda – riaditeľ územnej vojenskej správy alebo ním určený zástupca,
b)
lekár územnej vojenskej správy alebo lekár určený riaditeľom vyššej vojenskej správy,
c)
lekár určený príslušným lekárom samosprávneho kraja,
d)
prednosta obvodného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu branca alebo ním určený štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v obvodnom úrade, alebo ním určený zamestnanec.“.
3.
V § 7 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v územnej vojenskej správe alebo zamestnanci územnej vojenskej správy určení riaditeľom územnej vojenskej správy,“.
4.
V § 7 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, alebo zamestnanci určení prednostom obvodného úradu.“.
5.
V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu vo vyššej vojenskej správe, alebo zamestnanec vyššej vojenskej správy určený riaditeľom vyššej vojenskej správy.“.
6.
V § 11 ods. 1 sa slová „deväť mesiacov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
7.
V § 18 ods. 10 sa za slovo „súhlasom“ vkladajú slová „štátneho zamestnanca alebo“ a za slovo „tohto“ sa vkladajú slová „štátneho zamestnanca alebo“.
8.
V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
dvaja lekári územnej vojenskej správy určení riaditeľom územnej vojenskej správy alebo dvaja lekári určení riaditeľom vyššej vojenskej správy,“.
9.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
10.
V § 31 ods. 2 sa za slová „svojich zamestnancov“ vkladajú slová „alebo štátnych zamestnancov“.
11.
V § 31 ods. 5 sa za slovo „Počet“ vkladajú slová „štátnych zamestnancov a“.
12.
V § 31 ods. 6 sa za slovo „zoznam“ vkladajú slová „štátnych zamestnancov a“.
13.
V § 31 ods. 7 sa za slovo „zoznam“ vkladajú slová „štátnych zamestnancov“ a za slovo „oslobodenie“ sa vkladajú slová „štátneho zamestnanca alebo“.
14.
V § 31 ods. 12 písm. b) a h) sa pred slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „štátnym zamestnancom alebo“.
15.
V § 31 ods. 12 písmeno e) znie:
„e)
zamestnancom krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru,“.
16.
V § 31 ods. 12 písmeno f) znie:
„f)
štátnym zamestnancom krajského úradu, ktorý vykonáva pôsobnosť na úseku obrany, bezpečnosti alebo civilnej ochrany krajského úradu alebo obvodného úradu,“.
17.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Územné vojenské správy a vyššia vojenská správa sú na zabezpečenie dôležitého záujmu štátu v oblasti obrany podľa tohto zákona oprávnené spracúvať osobné údaje.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
18.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Krajský úrad na vykonanie odvodu bezplatne poskytne primerané priestory, ich vybavenie, vykurovanie a údržbu počas odvodu.“.
19.
V § 42 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
20.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnancom na účely tohto zákona je zamestnanec vo verejnej službe21) a zamestnanec podľa osobitného predpisu.22)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
„21)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jeho dokončenie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa prepustí z výkonu základnej služby v deň nasledujúci po dni, v ktorom túto službu vykonal v trvaní šiestich mesiacov; týmto nie je dotknutá povinnosť vojaka nahradiť zmeškaný čas výkonu základnej služby (§ 19 ods. 1).“.
22.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 320/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z. a zákona č. 512/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 116 ods. 1 sa slová „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“ nahrádzajú slovami „14 kalendárnych dní za šesť mesiacov“.
2.
V § 117 ods. 1 sa slová „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“ nahrádzajú slovami „14 kalendárnych dní za šesť mesiacov“.
Čl. III
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.