541/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

541
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.
opatrenie z 2. decembra 2003 č. 23287/2003-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
Opatrenie ustanovuje vzor priznania
– k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby,
– k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre právnické osoby.
Súčasne sa zrušuje opatrenie z 3. decembra 2002 č. 20980/2002-74 (oznámenie č. 689/2002 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.