540/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

540
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.