536/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

536
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. decembra 2003,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „sa spravidla nezahŕňajú“ nahrádzajú slovami „sa nezahŕňajú najmä“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d), r), u), v) a w).
Doterajšie písmená e) až ch) sa označujú ako písmená d) až h) a doterajšie písmená s), t) a x) sa označujú ako písmená r), s) a t).
3.
V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) až x) a odseku 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 3“.
4.
V § 4 sa slová „§ 5 až 7, § 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ § 5 a 6“.
5.
V § 5 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovami „cenový orgán podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c) zákona “.
6.
§ 6 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
7.
§ 8 sa vypúšťa.
8.
V § 10 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
9.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5a.
10.
§ 13 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Ivan Mikloš v. r.