534/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
§ 2
Orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
(1)
Orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií sú:
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy“),
c)
obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).
(2)
Štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajú obce a samosprávne kraje v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.1)
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy, obvodnými úradmi dopravy, obcami a samosprávnymi krajmi,
b)
vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a plní úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2)
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodujú krajské úrady dopravy,
d)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií,
e)
je orgánom, prostredníctvom ktorého predkladajú krajské úrady dopravy podklady na zostavenie návrhu systemizácie na každý rozpočtový rok,
f)
určuje vnútornú organizačnú štruktúru krajských úradov dopravy a obvodných úradov dopravy,
g)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov krajských úradov dopravy, obvodných úradov dopravy, obcí a samosprávnych krajov.
§ 4
Zriadenie a postavenie krajských úradov dopravy a obvodných úradov dopravy
(1)
Zriaďujú sa krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy ako miestne orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
(2)
Krajský úrad dopravy je rozpočtová organizácia štátu. Krajský úrad dopravy je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa. Krajský úrad dopravy v rámci svojho rozpočtu zabezpečuje výdavky aj na činnosť obvodných úradov dopravy.
(3)
Krajský úrad dopravy riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta krajského úradu dopravy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Prednosta krajského úradu dopravy je vedúcim služobného úradu3).
(4)
Krajský úrad dopravy je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajských úradoch dopravy a v obvodných úradoch dopravy; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajských úradoch dopravy a v obvodných úradoch dopravy.
(5)
Obvodný úrad dopravy koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(6)
Obvodný úrad dopravy riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného úradu dopravy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
§ 5
Územné obvody krajských úradov dopravy a obvodných úradov dopravy
(1)
Krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy vykonávajú štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo svojich územných obvodoch.
(2)
Krajský úrad dopravy vykonáva štátnu správu v územnom obvode kraja.
(3)
Sídla a územné obvody obvodných úradov dopravy sú uvedené v prílohe.
§ 6
Pôsobnosť krajských úradov dopravy a obvodných úradov dopravy
(1)
Krajský úrad dopravy a obvodný úrad dopravy vykonávajú štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Krajský úrad dopravy riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy.
§ 7
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu v okresných úradoch a krajských úradoch na úsekoch dopravy a cestného hospodárstva, prechádzajú od 1. januára 2004 na krajské úrady dopravy.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu v okresných úradoch a krajských úradoch na úsekoch dopravy a cestného hospodárstva, prechádzajú od 1. januára 2004 na krajské úrady dopravy.
(3)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom, dokončí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií obvodný úrad dopravy alebo krajský úrad dopravy, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad alebo krajský úrad sídlo podľa doterajších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z. a zákona č. 524/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1)
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:
a)
ministerstvo,
b)
krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy"),
c)
obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy").
(2)
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
(3)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie
a)
určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry a riadenia,
b)
schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c)
zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
d)
rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a o ich vyradení z nej, o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete; ak zmena dopravného charakteru má za následok aj zmenu vlastníckych práv, upravia sa vlastnícke práva (§ 3d),
e)
určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f)
zabezpečuje ústrednú technickú evidenciu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
g)
vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,
l)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
m)
vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
n)
posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje krajský úrad dopravy,
p)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy, obvodnými úradmi dopravy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy.
(4)
Krajské úrady dopravy
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom1a) (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava"), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju krajský úrad dopravy, na ktorého území sa preprava začína, po dohode s dopravným inšpektorátom,1b)
c)
dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu,1c) ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia (§ 8 ods. 5). Rozhodnutie vydá ten krajský úrad dopravy, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,
d)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy,
e)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy.
(5)
Obvodné úrady dopravy
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy,
c)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
e)
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
(6)
Na činnosti podľa odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), n) a p), odseku 4 písm. e) a odseku 5 písm. d) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c znejú:
„1a)
§ 6 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.
1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 3a vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Špeciálne stavebné úrady
(1)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vykonáva ministerstvo.
(2)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú krajské úrady dopravy.
(3)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú obvodné úrady dopravy.
(4)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.
(5)
Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3c odsek 1 znie:
„(1)
Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
a)
nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
b)
nad cestami I. triedy krajské úrady dopravy,
c)
nad cestami II. a III. triedy obvodné úrady dopravy,
d)
nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.“.
5.
V § 8 ods. 13 sa za slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo „dopravy“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V nadpise pod § 23 sa vypúšťajú slová „a priestupky na úseku cestného hospodárstva“.
2.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo pozemnej komunikácie“.
3.
V § 52 písmeno b) znie:
„b)
orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,“.
4.
V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať podľa § 52 písm. b),“.
5.
V § 86 písmeno f) znie:
„f)
orgány Železničnej polície priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 2 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy")“.
2.
V § 23 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. b), § 28 ods. 1 písm. n), § 29 a § 38 ods. 2 sa za slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo „dopravy“.
3.
V § 27 ods. 2 sa nad slovo „kraje“ umiestňuje odkaz 28a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Článok I § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.“.
4.
V § 28 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
podrobnosti o preukazovaní predpokladanej straty, o spôsobe jej výpočtu, o dokladoch, ktorými musia byť výpočty predpokladanej straty podložené a jej preukázanie doložené (§ 7 ods. 9),“.
5.
V § 29b písmeno f) znie:
„f)
prejednáva priestupky podľa § 36 a podľa osobitného predpisu,28b) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti samosprávneho kraja,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 23 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 40 ods. 1 sa za slová „štátne orgány“ vkladá čiarka a slová „samosprávne kraje“. Slová „krajské úrady“ sa nahrádzajú slovami „samosprávne kraje“.
7.
Ak sa v právnych predpisoch vydaných na vykonanie tohto zákona a v súvisiacich právnych predpisoch používa pojem „krajský úrad“, rozumie sa tým krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z. a zákona č. 510/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 67 ods. 6 sa slová „okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy")“.
2.
V § 92, § 99 ods. 1 a 5, § 100 ods. 5 a 6, § 103 ods. 2 a 3, § 104 ods. 2, 9 a 10, § 106 ods. 2 až 6, § 107 ods. 3, 4, 5 a 9, § 108 ods. 2 písm. b) sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy“ v príslušnom tvare.
3.
V 109 písmená c) a d) znejú:
„c)
krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy"),
d)
obvodné úrady dopravy,“.
4.
V § 110 písm. h) sa za slovo „diaľniciach“ vkladajú slová „a na cestách pre motorové vozidlá“.
5.
§ 110 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje krajský úrad dopravy.“.
6.
V § 112 sa za slová „Krajský úrad“ vkladá slovo „dopravy“.
7.
V § 112 písm. b) sa vypúšťajú slová „a II.“.
8.
§ 112 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
riadi výkon štátnej správy vykonávaný obvodným úradom dopravy,
d)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obvodný úrad dopravy.“.
9.
V § 113 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až n).
10.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113a
Obvodný úrad dopravy
Obvodný úrad dopravy
a)
povoľuje jednotlivú výrobu (stavbu) a prestavbu vozidla s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu, schvaľuje technickú spôsobilosť jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu a vedie evidenciu schválených vozidiel,
b)
rozhoduje o vyradení vozidla z cestnej premávky,
c)
eviduje výcvikové zariadenia, v ktorých sa vykonáva výcvik vodičov, doškoľovacie kurzy vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, doškoľovacie kurzy inštruktorov a vydáva doklad o ich evidencii,
d)
zabezpečuje v súčinnosti so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti fyzickými osobami poverenými podľa § 110 písm. e), vydáva inštruktorské preukazy a vedie ich evidenciu,
e)
rozhoduje o vydávaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
f)
udeľuje podľa siete určenej ministerstvom dopravy [§ 110 písm. j)] fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo právnickým osobám oprávnenie na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy a vedie ich evidenciu,
g)
udeľuje fyzickým osobám osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly technického stavu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy a vedie ich evidenciu,
h)
zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel a sleduje, či ich držitelia podrobujú v ustanovených lehotách pravidelným kontrolám technického stavu,
i)
určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk; ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
j)
vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti,
k)
prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,37b) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu dopravy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b)
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 117 a 118 sa slová „krajské úrady a okresné úrady“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy“ v príslušnom tvare.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 534/2003 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OBVODNÝCH ÚRADOV PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, jeho sídlo Okresy v jeho územnom obvode
Bratislavský kraj  
1. Bratislava Bratislava I-V
2. Pezinok Pezinok
3. Senec Senec
4. Malacky Malacky
   
Trnavský kraj  
5. Trnava Trnava, Hlohovec
6. Dunajská Streda Dunajská Streda
7. Galanta Galanta
8. Piešťany Piešťany
9. Senica Senica, Skalica
   
Trenčiansky kraj  
10. Trenčín Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava
11. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Myjava
12. Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov
13. Prievidza Prievidza, Partizánske
   
Nitriansky kraj  
14. Nitra Nitra, Zlaté Moravce
15. Komárno Komárno
16. Levice Levice
17. Nové Zámky Nové Zámky
18. Šaľa Šaľa
19. Topoľčany Topoľčany
   
Žilinský kraj  
20. Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
21. Čadca Čadca
22. Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
23. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
24. Martin Martin, Turčianske Teplice
25. Ružomberok Ružomberok
   
Banskobystrický kraj  
26. Banská Bystrica Banská Bystrica
27. Brezno Brezno
28. Lučenec Lučenec, Poltár
29. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Revúca
30. Veľký Krtíš Veľký Krtíš
31. Zvolen Zvolen, Detva, Krupina
32. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
   
Prešovský kraj  
33. Prešov Prešov, Sabinov
34. Bardejov Bardejov
35. Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina
36. Kežmarok Kežmarok
37. Poprad Poprad, Levoča
38. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
39. Stropkov Stropkov, Svidník
40. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
   
Košický kraj  
41. Košice Košice I - IV
42. Košice okolie Košice okolie, Gelnica
43. Michalovce Michalovce, Sobrance
44. Rožňava Rožňava
45. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
46. Trebišov Trebišov
1)
Napríklad § 3 ods. 2, § 3a ods. 4 a § 3c ods. 1 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2, § 29b a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 3a ods. 1 a § 3c ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. a) a § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109 písm. a), § 110, 117 a 118 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 139/2003 Z. z.
3)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 3 ods. 4 a 5, § 3a ods. 2 a 3, § 3c ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. b) a § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109 písm. c) a d), § 112, 113 a 117 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.