533/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
ZÁKON
z 31. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a zákona č. 554/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„4a)
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. c) zákona č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení.“.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Architekti
Architekt je oprávnený na
a)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,4b)
e)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
f)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
g)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
6.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „verejnú“ a slovo „výlučnými“ sa nahrádza slovom „väčšinovými“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.“.
8.
V § 14a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ich povinnosť poistiť sa je splnená poistením osoby, v ktorej mene a na ktorej zodpovednosť vykonávajú odborné činnosti vo výstavbe (§ 3 ods. 6).“.
13.
V § 17 ods. 1 písmená d) a g) znejú:
„d)
usadil sa v inom štáte,
g)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania,“.
14.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
16.
V § 18 ods. 1 písmená b), c) a e) znejú:
„b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu,
e)
dátum zapísania do zoznamu.“.
17.
V § 18 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
19.
V § 19 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „a e)“.
21.
V § 22 ods. 1 sa slová „minister životného prostredia“ nahrádzajú slovami „minister výstavby a regionálneho rozvoja“.
22.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, pred ktorým sa neskladá sľub, alebo ak architekt alebo inžinier požiada o iný termín zapísania.“.
27.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa slovo „rokovací“ nahrádza slovom „etický“.
30.
V § 31 ods. 2 písmená b), g), h) a i) znejú:
„b)
viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť záznamník o odbornej praxi,
g)
prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
h)
spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie stavebných inžinierov,
i)
overovať súťažné podmienky verejných súťaží pre inžinierov a súťažné podklady obstarávateľov vo verejnom obstarávaní z hľadiska dodržiavania pravidiel čestného súťaženia a ich súladu s predpismi o súťažiach a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.
31.
V § 39 ods. 4 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“ a slová „jedného roka“ slovami „do troch rokov“.
„18.4
Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení bodov 1 až 4, 9 až 12, 15, 18, 20, 23 až 26, 28, 29, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v.r.