530/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

530
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len „zapisované údaje“),
b)
obsah zbierky listín,
c)
postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“),
d)
podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov,
e)
ukladanie listín do zbierky listín,
f)
nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.
Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1)
Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:
a)
obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania alebo činnosti,
d)
právna forma právnickej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f)
označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
h)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
i)
zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
k)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
l)
rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
m)
vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
n)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
o)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
p)
zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
q)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
r)
právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
s)
nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov,
t)
ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)
Do obchodného registra sa ďalej zapisujú
a)
pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
b)
pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
c)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
d)
pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií; pri akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa uvedie, že akcie sú bez menovitej hodnoty, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
e)
pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára,
f)
pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
g)
pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,
h)
pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona1b) údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, s uvedením údaja, v ktorom členskom štáte bude mať nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí svoje sídlo.
(3)
Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje
a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby,
b)
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c)
identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d)
predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f)
zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike,
g)
obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
h)
register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
i)
údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),
j)
dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
k)
údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
l)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
m)
dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,
n)
zrušenie zahraničnej osoby.
(4)
Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 3 zapisujú aj tieto údaje:
a)
právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu,
b)
predmet podnikania zahraničnej osoby,
c)
najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto osoba má základné imanie a ak tento údaj nevyplýva z listín podľa § 3 ods. 2 písm. b).
(5)
Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko mimo územia členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa okrem mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia zahraničnej osoby zapisuje rodné číslo, ak jej bolo pridelené, a primerane aj údaje podľa odseku 3 písm. a) až h), l) a m).
(6)
Pri zápise podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a navrhuje svoj zápis do obchodného registra na vlastnú žiadosť, sa zapisujú údaje podľa odseku 5.
(7)
Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového súdu podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty referenčných údajov.2a)
§ 3
Obsah zbierky listín
(1)
Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka (ďalej len „uložené listiny“), ktorými sú:
a)
spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva obchodnej spoločnosti, splnomocnenia na jej uzavretie, notárska zápisnica o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti alebo rozhodnutie zakladateľov akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie o jej založení, notárska zápisnica o založení družstva s príslušnými prílohami a stanovy, ak boli vyhotovené; pri ostatných právnických osobách listiny, ktoré upravujú ich založenie, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
b)
každá zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy obchodnej spoločnosti, stanov akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie alebo družstva vrátane rozhodnutia o zmene právnej formy, pri ostatných právnických osobách každá zmena listín upravujúcich ich založenie,
c)
úplné znenie dokumentov podľa písmena b) po každej vykonanej zmene,
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania alebo činnosti ustanovuje osobitný zákon,3)
e)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, likvidátorom, správcom v konkurznom konaní, správcom v reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní, správcom na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na výkon nútenej správy, spolu s ich podpisovými vzormi vlastnoručne podpísanými v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný; rodné číslo zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené,
f)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú členmi dozorného orgánu; rodné číslo zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené,
g)
riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a priebežná účtovná závierka zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročná a audítorská správa zapísanej osoby, ktorá obsahuje meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby audítora, ako aj evidenčné číslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov; účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy,
h)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou a konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie, v ktorej je uvedený dátum skončenia likvidácie,
i)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie,
j)
rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoločnosti,
k)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukončení týchto konaní, rozhodnutie súdu o zmene alebo zrušení týchto rozhodnutí a rozhodnutie súdu o zmene správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo vo vyrovnacom konaní,
l)
znalecký posudok podľa osobitného zákona,4)
m)
vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,5)
n)
zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení obchodnej spoločnosti, projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti, správa audítora podľa osobitného zákona,5b)
o)
zmluva o predaji podniku alebo zmluva o predaji časti podniku,
p)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení spoločností podľa osobitného zákona,5a)
q)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)
Pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa do zbierky listín ukladajú:
a)
účtovná závierka, ktorú zahraničná osoba vyhotovuje a zverejňuje podľa práva štátu, ktorým sa spravuje; táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočku zahraničnej banky,
b)
zakladateľská listina, prípadne stanovy zahraničnej osoby a ich zmeny; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,
c)
osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa podľa práva štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, taký zápis vyžaduje,
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania alebo činnosti ustanovuje osobitný zákon,3)
e)
listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, ak je účinnosť zabezpečovacieho prostriedku viazaná na jeho zverejnenie,
f)
podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce; takýto podpis však nemožno uznať za vlastný,
g)
listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej osoby, a ukončenie týchto konaní,
h)
listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,
i)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)
Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak orgán verejnej moci nevydáva originál listiny v elektronickej podobe, možno do zbierky listín uložiť elektronickú podobu listiny autorizovanú5aa) osobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou na predkladanie listín do zbierky listín. Pri listinách iných osôb ako orgánov verejnej moci nahrádza originál listiny v elektronickej podobe elektronická podoba listiny autorizovaná5aa) osobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou na predkladanie listín do zbierky listín.
(4)
Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. c), do zbierky listín sa ukladá úplné znenie dokumentov podľa odseku 1 písm. a) v znení vykonaných zmien podľa odseku 1 písm. b), ktorého úplnosť a správnosť potvrdí svojím podpisom štatutárny orgán zapísanej osoby.
(5)
Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. a), do zbierky listín možno uložiť kópiu listiny.
(6)
Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka aj cudzojazyčné znenia listín podľa odsekov 1 a 2, ak sú vyhotovené v úradných jazykoch zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Registrácia a ukladanie listín do zbierky listín
§ 4
Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín
(1)
Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd podľa osobitného zákona.6)
(2)
Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Ak osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nemá sídlo, príslušný je registrový súd podľa miesta podnikania; ak nemá ani miesto podnikania, príslušný je registrový súd podľa miesta bydliska tejto osoby. Pri zmene sídla podľa osobitného predpisu6a) sa príslušnosť registrového súdu nemení.
(3)
Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého registri je podľa sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľ zapísaný. Ustanovenie § 10 ods. 9 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik zahraničnej osoby alebo jeho organizačná zložka, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(5)
Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej zahraničnej osoby, môžu byť listiny podľa § 3 ods. 2 uložené v zbierke listín len jednej organizačnej zložky, a to podľa voľby zahraničnej osoby. V takom prípade musí byť v zbierke listín ostatných organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby uvedený odkaz na registrový súd, ktorý vedie v zbierke listín listiny podľa § 3 ods. 2, spolu s číslom zápisu.
(6)
Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi návrh na zápis na miestne príslušný súd a upovedomí o tom navrhovateľa. Lehota podľa § 8 plynie odo dňa doručenia návrhu na zápis na miestne príslušný súd.
§ 5
Návrh
(1)
Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva navrhovateľ, ktorým je
a)
zapísaná osoba,
b)
osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1)
(2)
Návrh na zápis sa podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť. Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú.
(3)
Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená. Osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak návrh na zápis podáva orgán verejnej moci na základe osobitného zákona.
(4)
Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(5)
Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.
(6)
Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.
§ 5a
Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie
(1)
Návrh na zápis možno podať elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy6b) a špecializovaného portálu6ba) a ktoré obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom,6c) a tento návrh musí byť autorizovaný5aa) navrhovateľom, inak registrový súd naň neprihliada.
(2)
Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania.
(3)
Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe, všetky listiny podľa § 5 ods. 2 musia mať listinnú podobu, inak sa návrh na zápis považuje za neúplný. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami, listiny podľa § 5 ods. 2 možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami podľa § 3 ods. 3. Listinná podoba listiny podľa § 5 ods. 2 prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1)
(4)
Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
(5)
Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd naň neprihliada. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe, musia byť všetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej podobe, doručené na registrový súd súčasne, inak registrový súd naň neprihliada.
(6)
Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami a všetky alebo niektoré listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, sa podávajú v listinnej podobe, musí byť v návrhu uvedené, ktoré listiny sa podávajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe. Účinky doručenia návrhu na zápis v tomto prípade nastávajú, ak bola na registrový súd doručená listina alebo listiny, ktoré sa mali podať v listinnej podobe, a registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku. Lehota na doručenie listiny alebo listín, ktoré sa mali podať v listinnej podobe, a lehota na zaplatenie súdneho poplatku je 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.
(7)
Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, podávajú len elektronickými prostriedkami, účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.
§ 5b
(1)
Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta6ca) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.6cb) Jednotné kontaktné miesto doručí návrh na zápis elektronickými prostriedkami.
(2)
Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť autorizovaný5aa) jednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom informačného systému živnostenského podnikania, inak naň registrový súd neprihliada.
(3)
Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich osobných údajov. Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva podľa § 5 ods. 3, môže vykonať aj jednotné kontaktné miesto.
(4)
Ak jednotné kontaktné miesto doručilo návrh na zápis príslušnému registrovému súdu, tento postupuje podľa ustanovení tohto zákona.
(5)
Registrový súd postupuje pri preverovaní návrhu na zápis podanom prostredníctvom jednotného kontaktného miesta rovnako ako pri preverovaní návrhu na zápis podanom navrhovateľom podľa § 5 ods. 1 alebo splnomocnencom.
§ 5c
(1)
Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, platí, že navrhovateľ tým splnomocnil jednotné kontaktné miesto na doplnenie identifikačného čísla a na jeho doručenie príslušnému registrovému súdu.
(2)
Ak živnostenský úrad podľa osobitného predpisu6cc) alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto zákona; o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(3)
Pri platení súdneho poplatku postupuje jednotné kontaktné miesto podľa ustanovení osobitného predpisu;6cd) tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 3 až 5 tohto zákona.
(4)
Jednotné kontaktné miesto pripojí k návrhu na zápis doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.
§ 5d
(1)
Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2, možno podať jednotnému kontaktnému miestu
a)
v listinnej podobe; listiny podané v listinnej podobe prevedie jednotné kontaktné miesto do elektronickej podoby a autorizuje ich podľa § 5b ods. 2 alebo
b)
elektronicky autorizované.5aa)
(2)
Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 6 posledná veta sa návrhom na zápis rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra.
(3)
Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2 musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis, inak na ne registrový súd neprihliada.
(4)
Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vykonanie zápisu podľa § 8 ods. 1 začína plynúť doručením návrhu na zápis registrovému súdu.
Registrácia
§ 6
(1)
Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov (ďalej len „zápis“) z predložených listín preverí, či
a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
d)
sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,1)
e)
údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
f)
bol zaplatený súdny poplatok okrem podaní, ktoré podľa osobitného zákona6d) nepodliehajú poplatkovej povinnosti.
(2)
Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, sú v súlade s aktuálnymi hodnotami referenčných údajov; to neplatí pre údaje, ktoré nie sú referencované alebo ktoré ako zdrojové údaje vznikajú zápisom do obchodného registra.6e)
(3)
Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
a)
ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, to neplatí, ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom,3)
c)
v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
d)
ktorý je nezrozumiteľný,
e)
v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.
(4)
Ak návrh na zápis okrem údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,3) obsahuje aj údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovujú, že sa zapisujú do obchodného registra, na tieto údaje sa neprihliada.
§ 7
(1)
Pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,7)
b)
sú v spoločenskej zmluve uvedení aspoň dvaja spoločníci,
c)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená.
(2)
Pred zápisom komanditnej spoločnosti do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,8)
b)
podľa spoločenskej zmluvy je aspoň jeden zo spoločníkov komplementár a aspoň jeden zo spoločníkov komanditista,
c)
výška vkladu každého komanditistu určená v spoločenskej zmluve je v súlade s osobitným zákonom,9)
d)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená.
(3)
Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,10)
b)
v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,
c)
výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka uvedená v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine je v súlade s osobitným zákonom,11)
d)
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov,
e)
fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným,
f)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená; ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, či podpísal zakladateľskú listinu a či pravosť jeho podpisu na zakladateľskej listine je osvedčená,
(4)
Pred zápisom družstva registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
stanovy družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného zákona,12)
b)
počet členov družstva je v súlade s osobitným zákonom,13)
c)
výška zapisovaného základného imania uvedená v stanovách družstva je v súlade s osobitným zákonom.14)
(5)
Pred zápisom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
zakladateľská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov,14a)
b)
členovia zoskupenia spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,14b)
c)
zakladateľskú zmluvu podpísali všetci členovia zoskupenia a či je pravosť podpisov všetkých členov zoskupenia na zakladateľskej zmluve úradne osvedčená.
(6)
Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia, alebo pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá je pri zlúčení nadobúdajúcou spoločnosťou, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
splývajúce alebo zlučované spoločnosti schválili návrh podmienok splynutia alebo zlúčenia v rovnakom znení,
b)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14c)
(7)
Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová európska spoločnosť, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14d)
(8)
Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či zakladatelia európskej spoločnosti spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.14e)
(9)
Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
stanovy európskeho družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu,14g)
b)
sú splnené podmienky založenia podľa osobitného predpisu,14h)
c)
výška základného imania európskeho družstva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i)
(10)
Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia, alebo európskeho družstva, ktoré je pri zlúčení preberajúcim družstvom, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
zmluva o splynutí alebo zlúčení obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,14j)
b)
splývajúce alebo zlučované európske družstvá schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení v rovnakom znení.
(11)
Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku zmeny právnej formy družstva na európske družstvo, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14k)
(12)
Pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu.
(13)
Pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd z predložených listín preverí, či bolo na ich výkon vydané živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie; to neplatí, ak sa na ich vykonávanie oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania alebo činnosti ustanovuje osobitný zákon.14l)
(14)
Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(15)
Pred zápisom splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti registrový súd preverí, či má zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti, rovnakú právnu formu, ak nejde o prípad podľa osobitného zákona.15) Registrový súd rovnako preverí, či voči zanikajúcej spoločnosti a spoločnosti, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(16)
Pred zápisom nástupníckej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku cezhraničného splynutia spoločností, alebo pred zápisom zmien pri spoločnosti, ktorá je pri cezhraničnom zlúčení spoločností nástupníckou spoločnosťou, do obchodného registra, registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
zúčastnená spoločnosť a nástupnícka spoločnosť majú obdobnú právnu formu, ak nejde o prípad podľa osobitného zákona,15a)
b)
spoločnosti podieľajúce sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválili návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí v rovnakom znení,
c)
všetky slovenské zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností ustanovené osobitným zákonom,15aa) ktorých splnenie sa preukazuje predložením osvedčenia vydaného podľa ustanovení osobitného zákona,15ab) ktoré nesmie byť staršie ako šesť mesiacov,
d)
všetky zahraničné zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností ustanovené právnymi predpismi štátu, na ktorého území majú tieto spoločnosti svoje sídla, ktorých splnenie sa preukazuje predložením osvedčenia alebo inej verejnej listiny vydanej v súlade s právnymi predpismi daného štátu, ktoré nesmú byť staršie ako šesť mesiacov,
e)
bola uzavretá dohoda o účasti zamestnancov na riadení tam, kde bola potrebná, v súlade s ustanoveniami osobitného zákona.15ac)
(17)
Pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu registrový súd v registri diskvalifikácií preverí, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená.15aca)
§ 8
(1)
Ak sú splnené podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd vykoná zápis v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. V prípade cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností registrový súd vykoná zápis, ak sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 16, v lehote 21 dní od podania návrhu na zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíše údaj k tomuto dňu. Ak registrový súd vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíše navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.
(2)
O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle alebo vydá navrhovateľovi.
(3)
Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd zápis nevykoná. O tejto skutočnosti registrový súd upovedomí navrhovateľa oznámením o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej len „oznámenie“).
(4)
Oznámenie obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (ďalej len „námietky“). Ak sa návrh odmietol z dôvodu podľa § 6 ods. 3 písm. e), v oznámení sa uvedú hodnoty referenčných údajov, pre ktoré nebolo možné vykonať zápis. Oznámenie sa odošle alebo vydá navrhovateľovi do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa odseku 1.
(5)
Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Pri rozhodovaní o námietkach postupuje registrový súd podľa osobitného zákona.16)
(6)
Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet, prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), začína plynúť lehota podľa odseku 1 odo dňa, keď súd zistil, o aký poplatkový úkon ide.
§ 8a
(1)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o
a)
zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
b)
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,15ad)
c)
zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok,15b)
d)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)
Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoločnosti podľa odseku 1 sa nevydáva.
§ 8b
(1)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz zapísaného člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, ktorý je vylúčený.15aca)
(2)
Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra sa doručí zapísanej osobe.
§ 8c
(1)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, zverejní prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“), že došlo k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej osoby; to neplatí, ak zánik alebo výmaz zahraničnej osoby zo zahraničného obchodného registra alebo z inej evidencie, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, nastali v dôsledku zmeny právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia zahraničnej osoby alebo cezhraničného premiestnenia jej sídla zapísaného v zahraničnom obchodnom registri alebo v inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny.
(2)
Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby podľa odseku 1 sa nevydáva.
§ 9
Ukladanie listín do zbierky listín
(1)
Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Listina sa predkladá registrovému súdu v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe podľa § 3 ods. 3. Listinná podoba listiny prevádzanej do elektronickej podoby musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1) Predložením na príslušnom registrovom súde sa listina považuje za uloženú v zbierke listín.
(2)
Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez zápisu, v jednom vyhotovení do 30 dní od ich vyhotovenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby predložila listiny príslušnému registrovému súdu elektronickými prostriedkami podľa § 3 ods. 3 a § 4.
(3)
Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby povinná uviesť, o akú listinu ide a v akom jazyku je vyhotovená, inak súd na takúto listinu neprihliada. Lehota podľa odseku 2 sa neuplatní.
(4)
Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na zápis. Ak je v tomto prípade k návrhu na zápis priložená listina v jednom vyhotovení, považuje sa za prílohu návrhu na zápis a neuloží sa do zbierky listín; to neplatí, ak sa listina predkladá elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe.
(5)
Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná predložiť registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.
(6)
Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil.
(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí bez zbytočného odkladu uloženie listín podľa osobitného predpisu15c) do zbierky listín.
§ 10
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)
Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní obsah výpisu z obchodného registra.
(2)
Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie o uložení listín do zbierky listín. Pri listinách, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok15c) zabezpečí bez zbytočného odkladu zverejnenie oznámenia o uložení listín do zbierky listín ministerstvo.
(3)
Registrový súd sprístupňuje v elektronickej podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom systému prepojenia registrov vo forme podľa osobitného predpisu.16a)
(4)
Zapisovaný údaj o dátume vstupu do likvidácie, dátume skončenia likvidácie, dátume vyhlásenia konkurzu a dátume ukončenia konkurzného konania registrový súd sprístupní prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodplatne a bezodkladne po ich zapísaní.
(5)
Rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do obchodného registra sa nezverejňuje.
(6)
Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra podľa § 8 ods. 2 registrový súd poskytne príslušnému daňovému úradu podľa osobitného zákona,17) orgánu štátnej štatistiky, centrálnemu depozitárovi cenných papierov17a) a orgánu, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra, najneskôr do jedného týždňa po zápise navrhovaných údajov. Uvedené platí rovnako aj na poskytnutie údajov jednotnému kontaktnému miestu, prostredníctvom ktorého bol podaný návrh na zápis podľa § 5b,17b) ak tento nie je orgánom, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti.
(7)
Pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový súd, ktorý zapisuje nástupnícku spoločnosť, prípadne registrový súd, ktorý zapisuje zmeny pri zanikajúcich zúčastnených spoločnostiach, bez zbytočného odkladu oznámi zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých bola povinná každá zo spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí ukladať listiny, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť. Ak je to možné, registrový súd uskutoční oznámenie podľa prvej vety prostredníctvom systému prepojenia registrov.
(8)
Ak pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový súd zapíše zmeny pri zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti až po prijatí oznámenia, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.
(9)
Ak je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ako súdu sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľa, oznámi registrový súd sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľa určený podľa § 4 ods. 3 registrovému súdu, v ktorého obvode je umiestnený odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku, zápis údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov o odštepnom závode alebo inej organizačnej zložke podniku v obchodnom registri.
§ 11
Sankcie
(1)
Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť
a)
podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom,
b)
predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom,
c)
ustanovenú podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Registrový súd uloží fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak
a)
uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,
b)
doloží návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,
c)
predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,
d)
táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu.18a)
(3)
Pri uložení pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.19)
§ 12
Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín a potvrdenia zo zbierky listín
(1)
Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy.
(2)
Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Výpis z obchodného registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) podľa odseku 12 bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) podľa odseku 12 do dvoch pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne.
(4)
O vydanie výpisu z obchodného registra možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.
(5)
Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra.
(6)
Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. O vydanie kópie uloženej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) podľa odseku 12 do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne.
(7)
O vydanie kópie uloženej listiny alebo o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.
(8)
Ak nebola žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra, žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, žiadosť o vydanie kópie uloženej listiny alebo žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, podaná elektronickými prostriedkami, registrový súd nevydá elektronickú podobu týchto listín.
(9)
Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené nahliadať do listín, ktoré boli podkladom na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz, a vyhotovovať si z nich odpisy; to platí aj pre listiny, ktoré nie sú uložené do zbierky listín.
(10)
Registrový súd môže v odôvodnených prípadoch zapožičať orgánu činnému v trestnom konaní listinu, ktorá je súčasťou súdneho spisu, ak je potrebná na znalecké dokazovanie a nie je uložená v zbierke listín.
(11)
Registrový súd zabezpečí zhodu listinnej podoby uložených listín a elektronickej podoby uložených listín.
(12)
Správnosť údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópii listiny alebo potvrdení o tom, že v zbierke listín určitá listina nie je, ktoré sú zasielané žiadateľovi v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa potvrdzuje na to určenou kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) prevádzkovateľa informačného systému verejnej správy.21a)
(13)
Registrový súd vydá žiadateľovi prehľad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v obchodnom registri. Prehľad zapísaných údajov obsahuje informácie o údajoch platných v deň jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch. O vydanie prehľadu zapísaných údajov v elektronickej podobe možno žiadať len elektronickými prostriedkami. O vydanie prehľadu zapísaných údajov v listinnej podobe nemožno žiadať elektronickými prostriedkami.
§ 12a
Osobitné ustanovenia k zavedeniu meny euro v Slovenskej republike
(1)
Registrový súd uvedie vo výpise z obchodného registra popri menovitých hodnotách v slovenských korunách aj menovité hodnoty v eurách, ktoré majú informatívny charakter.
(2)
Menovité hodnoty uvedené vo výpise z obchodného registra v eurách sú výsledkom prepočtu menovitých hodnôt vkladov do imania v slovenských korunách podľa konverzného kurzu so zaokrúhlením nahor na šesť desatinných miest. Základné imanie sa získa následným súčtom menovitých hodnôt vkladov do imania v eurách.
(3)
Uvádzaním menovitých hodnôt v eurách nie je dotknutá povinnosť osoby zapísanej v obchodnom registri vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania podľa osobitných predpisov.22) Osoba zapísaná v obchodnom registri môže povinnosť premeny podľa osobitných predpisov22) splniť aj vyjadrením písomného súhlasu bez výhrad s metódou prepočtu uvedenou v odseku 2. Podpisy príslušných členov štatutárneho orgánu na súhlase musia byť úradne osvedčené. Na späťvzatie súhlasu alebo na súhlas, ktorý nespĺňa kritériá podľa tohto odseku, sa neprihliada.
(4)
Po doručení súhlasu podľa odseku 3 registrový súd vykoná premenu bezodkladne; pri súhlasoch doručených pred 1. januárom 2009 najneskôr do 31. januára 2009.
(5)
Ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt vkladov do imania, zmenu stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby a na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia o premene sa použijú primerane.23)
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)
Na registráciu údajov v obchodnom registri a ukladanie listín do zbierky listín sa vzťahuje osobitný zákon,16) ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu16) sa primerane použijú na doručovanie podľa tohto zákona okrem ustanovenia § 47.
(3)
Predseda registrového súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 8 ods. 1 o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní. Predseda registrového súdu tak môže urobiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posledný deň lehoty podľa § 8 ods. 1. Rozhodnutie predsedu registrového súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
(4)
Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumie spôsob zasielania informácií prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami a ich prijatie na mieste určenia elektronickými zariadeniami na spracovanie a ukladanie údajov.
(5)
Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre zapísané osoby používa jedinečný identifikačný znak.
§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na zápis priložiť, a to bez ohľadu na jeho podobu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Elektronickú podobu tlačív podľa odseku 1 určí ministerstvo na svojej internetovej stránke.
(3)
Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)
(4)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
postup pri overovaní osobných údajov podľa § 5a ods. 2,
b)
podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami na účely obchodného registra a zbierky listín.
§ 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Súd nevykoná zápis podľa tohto zákona, ak sa začalo konanie vo veci zápisu týchto údajov v obchodnom registri podľa doterajších predpisov. Ak sa konanie, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, a návrh na zápis podaný podľa tohto zákona týkajú prvého zápisu do obchodného registra tej istej zapisovanej osoby a v konaní podľa doterajších predpisov bol vykonaný zápis, súd odmietne vykonať zápis do obchodného registra podľa tohto zákona. Na postup súdu sa primerane použije § 8 ods. 3 a 4. Podanie námietok sa v tomto prípade nepripúšťa.
(3)
Ak je počas konania vo veciach obchodného registra, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, podaný návrh na zápis podľa tohto zákona, ktorý sa týka tej istej zapísanej osoby, lehota podľa § 8 ods. 1 plynie odo dňa vydania rozhodnutia o obsahu zápisu podľa doterajších predpisov.
(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 15a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007
Listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie registrový súd iba v elektronickej podobe.
§ 15b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2008
(1)
Menovité hodnoty sa po zaregistrovaní súhlasu podľa § 12a ods. 3 príslušným registrovým súdom budú v obchodnom registri uvádzať výlučne v eurách, a to najskôr od 1. januára 2009.
(2)
Úplné znenie stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby obsahujúce menovité hodnoty v eurách je osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonala premenu udelením súhlasu podľa § 12a ods. 3 bez návrhu na zápis inej zmeny, povinná doložiť pri zápise ďalšej zmeny, najneskôr do dvoch rokov od zaregistrovania súhlasu.
§ 15c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Súd odmietne vykonať zápis podľa tohto zákona, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá.24)
(2)
Ak sa má konanie o návrhu na zápis údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť podľa osobitného predpisu,25) súd bezodkladne zašle navrhovateľovi výzvu na zmenu alebo doplnenie návrhu, v ktorej určí 30- dňovú lehotu na vykonanie zmeny alebo doplnenie návrhu. Ak súdu nedôjde v určenej lehote zmenený alebo doplnený návrh na zápis, súd pokračuje v konaní a do piatich pracovných dní odmietne návrh na zápis; o tomto následku musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(3)
Ak po začatí konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá dôjde súdu návrh na zápis inej zmeny, lehota na vybavenie návrhu na zápis inej zmeny podľa § 8 začína plynúť dňom právoplatného skončenia konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá. Ak dôjde súdu návrh na zápis zmeny, v ktorom bude zároveň navrhovaný zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania, registrový súd vykoná zápis zmeny spolu so zápisom premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania v lehote 30 dní od podania návrhu na zápis zmeny.
§ 15d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(2)
Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 4 poslednej vety sa návrhom na zápis rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 526/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
2.
V § 27 ods. 2 prvá veta znie:
„Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, ak tak ustanovuje osobitný zákon, organizačné zložky podnikov slovenských osôb, podniky zahraničných osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb (ďalej len „zapísaná osoba").“.
3.
V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraničnej osoby alebo o zapísanej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike a údajmi a listinami zverejnenými o zahraničnej osobe v štáte, v ktorom má sídlo, pre obchodný styk s podnikom zahraničnej osoby alebo s jeho organizačnou zložkou sú rozhodujúce údaje a listiny zverejnené o podniku zahraničnej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike.“.
5.
§ 28 až 34 sa vypúšťajú.
6.
V § 56 ods. 3 prvá veta znie:
„Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, môže spoločnosť vykonávať iba pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov.“.
7.
V § 57 ods. 3 prvá veta znie:
„Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina.“.
8.
V § 62 ods. 1 druhá veta znie:
„Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.“.
9.
V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „rozhodnúť“ sa nahrádza slovom „rozhodne“.
10.
V § 68 odsek 7 znie:
„(7)
Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii z dôvodov podľa odseku 6 písm. a) a d), pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo jej zrušenie.“.
11.
V § 68 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostal spoločnosti žiaden majetok.“.
12.
V § 68a ods. 1 sa vypúšťajú slová „nemožno zrušiť rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje zápis spoločnosti do obchodného registra, a“.
13.
V § 69a ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
14.
V § 69b ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
15.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
16.
V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.
17.
V § 88a ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
18.
V § 96 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.
19.
V § 112 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
20.
V § 117a ods. 4 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
21.
Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý znie:
㤠127a
(1)
Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti.
(2)
Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b)
miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c)
meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
d)
opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e)
rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.
(3)
Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov.“.
22.
V § 133 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
23.
V § 141 ods. 3 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a spoločenskej zmluvy vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy“.
24.
V § 161 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zrušenia rozhodnutia súdu, ktorým sa povoľuje zápis základného imania do obchodného registra, a nemožno sa domáhať“.
25.
V § 175 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
26.
V § 202 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať“ nahrádzajú slovami „Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín“.
27.
V § 206 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
28.
V § 206 ods. 2 sa slová „podľa odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi“.
29.
V § 207 sa vypúšťa odsek 10.
30.
V § 208 sa vypúšťa odsek 5.
31.
V § 209a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
32.
V § 211 ods. 4 druhej vete sa slová „Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva“ nahrádzajú slovami „Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín“.
33.
V § 216 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
34.
V § 218e sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
35.
V § 218n sa vypúšťa odsek 5.
36.
V § 225 sa vypúšťa odsek 3.
37.
V § 261 ods. 6 prvá veta znie:
„Zmluva medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorá nie je upravená v hlave II tejto časti zákona a je upravená ako typ zmluvy vo všeobecných predpisoch občianskeho práva, sa spravuje príslušnými ustanoveniami tohto predpisu o type zmluvy a týmto zákonom.“.
38.
§ 369 znie:
㤠369
(1)
Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, sa použije počas celého tohto polroka.
(2)
Úroky z omeškania sa stanú splatnými po uplynutí dňa alebo lehoty, ktoré sú v zmluve určené na splnenie peňažného záväzku. Ak deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie je v zmluve určená, úroky z omeškania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od
a)
doručenia dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom (ďalej len „doklad"),
b)
odovzdania tovaru alebo služby, ak je deň doručenia dokladu neistý,
c)
odovzdania tovaru alebo služby v prípade, ak dlžník dostane doklad skôr ako tovar alebo službu,
d)
dňa, v ktorom sa skončilo preberanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť, či tovar alebo služba zodpovedá podmienkam zmluvy, ak to ustanovuje zákon alebo upravuje zmluva v prípade, ak k doručeniu dokladu došlo predo dňom alebo najneskoršie v deň, keď sa takéto preberanie skončilo.
(3)
Veriteľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania.“.
39.
Za § 763 sa vkladá § 763a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠763a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2004
Práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa spravujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z. a zákona č. 353/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 200a, 200b a 200c vrátane nadpisu znejú:
„Konanie vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu
§ 200a
(1)
Konanie vo veciach obchodného registra je konanie, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov podľa osobitného zákona.34fa)
(2)
Konanie vo veciach obchodného registra môže registrový súd začať aj bez návrhu.
(3)
Ak sa konanie vo veciach obchodného registra začína na návrh, tento návrh musí byť doložený listinami preukazujúcimi skutočnosti, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať. Podanie, ktoré nemá náležitosti návrhu, sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu.
(4)
Súdy a iné orgány vždy upozornia registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri, ak táto skutočnosť pri ich činnosti vyjde najavo.
(5)
Ak registrový súd vydá uznesenie o začatí konania podľa odseku 2, doručí ho zapísanej osobe a postupuje podľa § 120 ods. 2. Vo veci samej rozhoduje registrový súd uznesením, na ktorého základe vykoná zápis.
§ 200b
(1)
Navrhovateľ môže podať písomne námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu podľa osobitného zákona34fa) do 15 dní odo dňa vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu na registrovom súde, ktorý vykonanie zápisu odmietol. Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.
(2)
O námietkach rozhoduje sudca registrového súdu v lehote piatich dní od ich doručenia. Odmietnutie vykonania zápisu preskúma len z hľadiska splnenia podmienok podľa osobitného zákona.34fb)
(3)
Ak sudca námietkam vyhovie, vykoná zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, sudca zapíše navrhovaný údaj k tomuto dňu. Ak sudca vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, sudca zapíše navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.
(4)
O vykonaní zápisu registrový súd vydá potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle navrhovateľovi. V potvrdení uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle navrhovateľovi. Námietky proti vykonaniu zápisu sudcom nie sú prípustné.
(5)
Sudca vykoná zápis aj v prípade, ak navrhovateľ podal námietky a súčasne v celom rozsahu odstránil nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté.
(6)
Po preskúmaní námietok môže sudca námietky zamietnuť. O zamietnutí námietok sudca rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
§ 200c
(1)
Na konanie vo veciach obchodného registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu je príslušný registrový súd.34fba)
(2)
Na konanie vo veciach obchodného registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Ak osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nemá sídlo, je príslušný registrový súd podľa miesta podnikania; ak nemá ani miesto podnikania, je príslušný registrový súd podľa miesta bydliska tejto osoby.
(3)
Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, je na konanie vo veciach obchodného registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu príslušný registrový súd, v ktorého registri je podľa sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľ zapísaný, a registrový súd, v ktorého obvode je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená, ak je umiestnená v obvode iného registrového súdu.
(4)
Ak ide o zahraničnú osobu, je na konanie vo veciach obchodného registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu príslušný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik zahraničnej osoby alebo jeho organizačná zložka, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 34fa, 34fb a 34fba znejú:
„34fa)
„Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34fb)
„§ 6 a 7 zákona č. 530/2003 Z. z.
34fba)
§ 5a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 200d sa vypúšťa.
3.
V § 200e ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné,“.
Doterajšie písmena c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
4.
V § 200e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.
5.
V § 200e sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 202 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n). Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).
7.
Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý znie:
㤠352a
Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov a ukladá listiny do zbierky listín podľa osobitného zákona.36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Zákon č. 530/2003 Z. z.“.
8.
Za § 372i sa vkladá § 372j, ktorý znie:
㤠372j
Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred 1. februárom 2004 sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982).
2.
Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (Ú. v. EÚ L 310/zv. 1, 25. 11. 2005).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. EÚ L 224/zv. 1, 16. 8. 2006).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 29. 4. 2011).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
1)
Napríklad Obchodný zákonník.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5aa)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
6c)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 563/2004 Z. z.
6ca)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cb)
§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cc)
§ 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cd)
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6d)
Napríklad § 768e Obchodného zákonníka, § 9 ods. 5 a § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poznámka 5 k položke 17 v prílohe zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
14a)
Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.
§ 3 zákona č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
14b)
Článok 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.
14c)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 294 z 10. novembra 2001).
14d)
Čl. 32 a 33 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
14e)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
14f)
Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).
14g)
Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14h)
Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14i)
Čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14j)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14k)
Čl. 35 ods. 2 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14l)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15c)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884 z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov stanovený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES (Ú. v. EÚ L 144, 10. 6. 2015).
17)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
17a)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
21aa)
Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
22)
§ 10 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.
23a)
Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.