53/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 1999 bol v Pekingu prijatý Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkom súhlas svojím uznesením č. 1883 z 8. februára 2002 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 24. apríla 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 22. mája 2002.
Dodatok nadobudol platnosť 25. februára 2002 na základe článku 3 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. augusta 2002 na základe článku 3 ods. 3.
Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.