529/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 2. decembra 2003 č. 06/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov, zdravotníckych pomôcok a dentálnych výrobkov a vykonávajú sa zmeny pri niektorých liekoch.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.