527/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.“.
2.
§ 2 sa vypúšťa.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „občanov a organizácií“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb a právnických osôb“.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „občania a organizácie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „účastníci konania, zúčastnené osoby a iné osoby, ktorých sa konanie týka,“ v príslušnom tvare.
5.
V § 3 ods. 3 tretej vete sa slová „občanov a organizácií“ nahrádzajú slovami „účastníkov konania a iných osôb“.
6.
V § 3 ods. 4 druhá veta znie: „Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“.
7.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
8.
V § 3 ods. 6 sa slová „(ods. 1 až 4)“ nahrádzajú slovami „uvedených v odsekoch 1 až 5“.
9.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ten, komu osobitný zákon priznáva postavenie účastníka konania len na časť konania, má v konaní procesné práva a povinnosti len v tej časti konania, pre ktorú má priznané postavenie účastníka konania.“.
10.
Nadpis druhej časti znie:
„DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVNE ORGÁNY, ÚČASTNÍCI KONANIA A ZÚČASTNENÉ OSOBY“.
11.
V § 5 ods. 1 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.
12.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Ak je na konanie vecne príslušný orgán, ktorý sa vnútorne člení na útvary oprávnené podľa zákona samostatne konať, správnym orgánom príslušným konať v prvom stupni je útvar, ktorý ustanovuje zákon.
(2)
Ak je na konanie vecne príslušný správny orgán, ktorý sa vnútorne člení, orgánom príslušným konať v mene tohto správneho orgánu v prvom stupni je útvar určený zákonom, inak útvar určený štatútom alebo iným predpisom upravujúcim jeho vnútorné pomery (ďalej len „štatút"). Ak štatút takýto útvar neurčuje, príslušným na konanie je štatutárny orgán správneho orgánu.
(3)
Osobitné zákony ustanovia, v ktorých veciach sú na konanie príslušné komisie, rady alebo inak označené kolektívne orgány (ďalej len „komisia").“.
14.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ak nemožno miestnu príslušnosť určiť podľa odseku 1 ani podľa osobitného zákona, spravuje sa miestna príslušnosť trvalým pobytom účastníka konania a ak účastníkom konania je právnická osoba jej sídlom alebo miestom umiestnenia jej organizačnej zložky, ktorej sa konanie týka. Ak účastník konania nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt, spravuje sa miestna príslušnosť jeho iným pobytom podľa osobitného zákona a ak nemá taký pobyt, jeho posledným trvalým pobytom v Slovenskej republike; ak nemá ani taký pobyt, spravuje sa miestna príslušnosť miestom, kde sa obvykle zdržiava. Ak účastníkom konania je právnická osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike sídlo, spravuje sa miestna príslušnosť jej posledným sídlom v Slovenskej republike alebo posledným miestom umiestnenia jej organizačnej zložky, ktorej sa konanie týka, v Slovenskej republike.“.
15.
V § 11 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „a vedúceho odboru národného výboru tajomníkovi národného výboru“.
16.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(správnej komisie) národného výboru“.
17.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Len čo sa člen komisie dozvie o skutočnosti nasvedčujúcej jeho vylúčenie, oznámi to bezodkladne predsedovi komisie, ktorý rozhodne, či je člen komisie z konania vylúčený. Predseda komisie oznámi bezodkladne skutočnosť nasvedčujúcu jeho vylúčenie komisii, ktorá rozhodne, či je z konania vylúčený.“.
18.
V § 13 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
19.
Nadpis oddielu 3 znie:
„Oddiel 3
Účastník konania a zúčastnená osoba“.
20.
V § 14 ods. 2, § 18 ods. 3, § 21, § 26 ods. 1, § 27 ods. 1, § 39 ods. 1, § 47 ods. 2 druhej vete, § 49 ods. 2, § 54 ods. 2, § 55 ods. 1 a 2 druhej vete a v § 71 ods. 1 a 2 sa slová „právny predpis“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „zákon“ v príslušnom tvare.
21.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na konaní alebo na jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba než účastník konania (ďalej len „zúčastnená osoba").
(2)
Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv.“.
22.
V § 17 ods. 2 sa slovo „Organizácia“ nahrádza slovami „Právnická osoba“.
23.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
24.
V 17 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o určení spoločného splnomocnenca na doručovanie sa nemožno odvolať.“.
25.
V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slovo „telegraficky“ vkladajú slová „alebo telefaxom“.
26.
V § 19 ods. 3 text za bodkočiarkou znie: „súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“.
27.
V § 19 ods. 4 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
28.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.“.
29.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „spisov“ vkladajú slová „a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom“.
30.
V § 23 ods. 3 sa text „nazretím do spisov sa neporušilo štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo alebo“ nahrádza textom „sa postupom podľa odsekov 1 a 2 nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila“.
31.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Správny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.“.
32.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok“.
33.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na miestnom národnom výbore“.
34.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.
(2)
Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinku. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(5)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.“.
35.
V § 26 ods. 2 prvej vete sa slová „spôsobom v mieste obvyklým“ nahrádzajú slovami „na úradnej tabuli správneho orgánu“ a na konci sa pripája táto veta: „Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.“.
36.
V § 27 ods. 2 tretej vete sa za slovo „pripadne“ vkladajú slová „na sobotu alebo“.
37.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.
38.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Zastavenie konania
(1)
Správny orgán konanie zastaví, ak
a)
zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán,
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán,
c)
účastník konania zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu a konanie sa týkalo len tohto účastníka konania,
d)
účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
e)
zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f)
zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány nedohodli inak,
g)
zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
h)
odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu,
i)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
j)
tak ustanoví osobitný zákon.
(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), c), f), g) a h) sa nemožno odvolať.
(3)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa iba vyznačí v spise.“.
39.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Trovy, ktoré v konaní vznikli zúčastnenej osobe, znáša zúčastnená osoba.“.
40.
V § 31 ods. 2 sa v časti vety pred bodkočiarkou za slovo „konania“ vkladajú slová „zúčastneným osobám,“.
41.
V § 32 ods. 3 sa slová „a socialistické organizácie“ nahrádzajú slovami „orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby“.
42.
V § 33 ods. 1 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „a zúčastnená osoba“.
43.
V § 33 ods. 2 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „a zúčastneným osobám“.
44.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťa slovo „občan“.
45.
V § 35 ods. 2 sa slová „porušil štátne, hospodárske, služobné tajomstvo alebo“ nahrádzajú slovami „sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil“.
46.
V § 36 sa vypúšťajú slová „podľa príslušných právnych predpisov“ a na konci sa pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o ustanovení znalca sa možno odvolať.“.
47.
V § 37 ods. 1 sa slová „občanovi (organizácii), ktorý“ nahrádzajú slovami „inej osobe, ktorá“.
48.
V § 40 ods. 2 sa slová „previnenie alebo priestupok, alebo o osobnom stave občana, ak patrí o ňom“ nahrádzajú slovami „priestupok alebo iný správny delikt, alebo o osobnom stave fyzickej osoby, alebo o existencii právnickej osoby, ak patrí o tom“.
49.
§ 42 odsek 2 znie:
„(2)
Predvedenie vykoná Policajný zbor na základe písomnej žiadosti správneho orgánu.“.
50.
V § 45 ods. 1 sa slová „až do výšky 200 Kčs“ nahrádzajú slovami „do 5 000 Sk, a to aj opakovane,“, text za bodkočiarkou sa vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
51.
§ 47 odsek 3 znie:
„(3)
V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“.
52.
V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.“.
53.
V § 47 ods. 5 prvej vete sa slová „účastníkov konania“ nahrádzajú slovami „fyzickej osoby a názov právnickej osoby“.
54.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný doklad alebo poskytne plnenie.“.
55.
V § 48 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Proti schválenému zmieru sa nemožno odvolať.“.
56.
V § 51 ods. 1 prvej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak zákon neustanovuje inak.“.
57.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia vydáva osobitný doklad, je dňom oznámenia rozhodnutia deň prevzatia dokladu. Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytuje plnenie, je dňom oznámenia rozhodnutia deň prijatia prvého poskytnutého plnenia.“.
58.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.“.
59.
V § 57 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a upovedomí o tom účastníka konania“.
60.
§ 58 znie:
㤠58
(1)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar ustanovený zákonom, a ak ho zákon neustanovuje, útvar určený jej štatútom; ak taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý ju zriadil alebo založil.
(3)
Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci správneho orgánu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.“.
61.
V § 59 ods. 4 sa za slovo „rozhodnutiu“ vkladajú slová „odvolacieho orgánu“.
62.
V § 60 sa vypúšťajú slová „alebo neprípustné“ a text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
63.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý znie:
㤠60a
Ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní.“.
64.
V § 61 ods. 1 a 2, § 65 ods. 1 a v § 69 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(príslušného orgánu Slovenskej národnej rady)“, „(orgánu Slovenskej národnej rady)“ a „(orgán Slovenskej národnej rady)“.
65.
V § 62 ods. 3 sa vypúšťa slovo „občana“.
66.
V § 63 ods. 4 sa slová „sa obnova povolí alebo nariadi“ nahrádzajú slovami „možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť“.
67.
V § 66 sa vypúšťajú slová „v konaní pred národnými výbormi aj vyšší orgán národného výboru toho istého stupňa,“.
68.
V § 67 ods. 1 sa vypúšťa slovo „občana“.
69.
V § 67 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
70.
V § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak správny orgán oznámil, že začal preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, na preskúmanie a na rozhodnutie o odvolaní sa nevzťahuje lehota podľa odseku 1.“.
71.
V § 71 ods. 3 sa slová „Rozhodnutie možno vykonať“ nahrádzajú slovami „Výkon rozhodnutia možno nariadiť“.
72.
V § 72 ods. 2 sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „alebo ten, o kom to ustanovuje zákon,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom“.
73.
§ 73 znie:
㤠73
Výkon rozhodnutia uskutočňuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
74.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
75.
Doterajší text § 77 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na základe exekučného príkazu.“.
76.
V § 78 ods. 1 sa za slovo „mzdy“ vkladá čiarka a slová „alebo prikázaním pohľadávky“ sa nahrádzajú slovami „prikázaním pohľadávky alebo predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti“.
77.
V § 78 ods. 4 sa slová „príslušnom peňažnom ústave (peňažnej organizácii)“ nahrádzajú slovami „banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ a vypúšťa sa druhá veta.
78.
V § 78 ods. 5 sa slová „zrážkou zo mzdy a prikázaním pohľadávky“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 4“.
79.
V § 79 ods. 3 text za bodkočiarkou znie: „jednorazovo uložená pokuta nesmie prevýšiť sumu 50 000 Sk.“.
80.
V § 79 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „zástupcu miestneho národného výboru, prípadne inej“ a vypúšťa sa tretia veta.
81.
V § 80 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.
82.
V § 81 sa za slovo „zmluvami“ vkladá čiarka a slová „uzavretými Československou socialistickou republikou alebo československými právnymi predpismi“ sa nahrádzajú slovami „ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo zákonmi“.
83.
V celom texte zákona sa slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
84.
V celom texte zákona sa vypúšťajú odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.