525/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

525
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia
(1)
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia1) (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) sú:
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady,
d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
(2)
Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.2)
§ 2
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
a)
vypracúva environmentálne koncepcie,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonávajú okresné úrady v sídle kraja a inšpekcia,
c)
vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,3)
d)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
e)
vykonáva štátny dozor,
f)
zriaďuje osobitné odborné organizácie, ktorých generálnych riaditeľov alebo riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia a dáva súhlas okresným úradom v sídle kraja na zriadenie osobitných odborných organizácií,
g)
sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
h)
podieľa sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
i)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov, inšpekcie a obcí, ako aj overovanie ich kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých funkcií,
j)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú okresné úrady.
(2)
Pri zabezpečovaní úloh ministerstvo
a)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných štruktúr pri plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
§ 4
Okresný úrad v sídle kraja
(1)
Okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje so súhlasom ministerstva osobitné odborné organizácie5) na zabezpečenie odborných činností starostlivosti o životné prostredie.
§ 5
Okresný úrad
(1)
Okresný úrad v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Okresný úrad plní ďalej tieto úlohy:
a)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
b)
poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
c)
poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
d)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
e)
upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
f)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto zákonom,
g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie vo veciach starostlivosti o životné prostredie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,6) ak zákon neustanovuje inak.
(2)
Konanie o uložení pokuty vykoná orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorý prvý začne konanie o pokute. Ak súčasne začne konanie o pokute na okresnom úrade v sídle kraja, na okresnom úrade a na inšpekcii a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.
(3)
Zamestnanci inšpekcie, okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou.
(4)
Výkon rozhodnutia orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na peňažné plnenie, ktoré je príjmom Environmentálneho fondu,7) uskutočňuje Environmentálny fond. Správu pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe rozhodnutia podľa prvej vety, vykonáva Environmentálny fond.
§ 9
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, ktorý
a)
vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,10)
b)
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu,11)
d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov,10)
e)
vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)
f)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
(2)
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektorát“). Ústredie inšpekcie je oprávnené na účel zosúladenia výkonu činností podľa odseku 1 metodicky usmerňovať inšpektoráty.
(3)
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – generálny tajomník služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva generálny tajomník služobného úradu ministerstva.
(4)
Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
(5)
Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(6)
Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(7)
Inšpekcia na plnenie svojich úloh používa majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.9)
§ 10
Pôsobnosť inšpekcie
(1)
Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu podľa § 9 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(2)
Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky. Sídla a územné obvody inšpektorátov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(3)
Generálny riaditeľ inšpekcie môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov inšpektorátu, o podozrenie z nedodržania platných právnych postupov pri výkone kontroly alebo z dôvodu vykonávania špecifických úloh, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu.
(4)
Generálny riaditeľ môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorátu a zároveň určí územné obvody patriace do pôsobnosti dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu.
(5)
Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6)
Inšpektorát v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.
(7)
Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister životného prostredia.
§ 11
Spolupráca
Okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekcia pri výkone svojej činnosti spolupracujú navzájom, s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov,12) ktorí vykonávali k 31. decembru 2003 štátnu službu v krajských úradoch a okresných úradoch na úseku starostlivosti o životné prostredie, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 z krajských úradov na krajské úrady životného prostredia a z okresných úradov na obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov,13) ktorí vykonávali k 31. decembru 2003 verejnú službu v krajských úradoch a okresných úradoch na úseku starostlivosti o životné prostredie, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 z krajských úradov na krajské úrady životného prostredia a z okresných úradov na obvodné úrady životného prostredia.
(3)
V okrese, v ktorom ku dňu účinnosti tohto zákona nemožno zriadiť obvodný úrad životného prostredia, najmä z dôvodu nedostatočných priestorových, personálnych alebo organizačných podmienok, vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie obvodný úrad životného prostredia susediaceho obvodu, ktorý určí ministerstvo.
(4)
Na obvodný úrad životného prostredia určený ministerstvom podľa odseku 3 prechádzajú aj práva a povinnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré mali prejsť na obvodný úrad životného prostredia, ktorý nebol zriadený.
(5)
Konania, v ktorých sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úseku starostlivosti o životné prostredie, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom, dokončí krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad životného prostredia podľa územnej pôsobnosti.
(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.
§ 13a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
Prednostovia obvodných úradov životného prostredia vymenovaní do 31. decembra 2012 sa považujú za prednostov obvodných úradov životného prostredia podľa zákona účinného od 1. januára 2013.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z.,
3.
písm. g) v časti II prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
Čl. II
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa vypúšťajú body 40 až 60 a 91 až 97.
Čl. VI
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 478/2002 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. IX
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. XII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa mení takto:
1.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 42 ods. 1 sa slová „do 1. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 1. júla 2004“.
Čl. XV
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:
1.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „§ 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,“.
3.
V § 27 ods. 5 sa za slová „stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu“ vkladajú slová „vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany“.
Čl. XVI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2003 Z. z.
Sídla a územné obvody inšpektorátov
Inšpektorát - sídlo Územná pôsobnosť v okresoch
I. Inšpektorát Bratislava
odbor inšpekcie ochrany vôd Bratislava I
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Bratislava II
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Bratislava III
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Bratislava IV
odbor krajinného plánovania Bratislava V
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Myjava
Komárno
Nové Zámky
Nitra
Levice
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Myjava
Komárno
Nové Zámky
Nitra
Levice
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
Prievidza
Žilina
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Dolný Kubín
Tvrdošín
Námestovo
Martin
Čadca
Bytča
Turčianske Teplice
Kysucké Nové Mesto
Trenčín
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto nad Váhom
II. Inšpektorát Banská Bystrica
odbor inšpekcie ochrany vôd Banská Bystrica
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Brezno
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Zvolen
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Detva
odbor krajinného plánovania Poltár
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Lučenec
Rimavská Sobota
Revúca
Krupina
Banská Štiavnica
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Prievidza
odbor biologickej bezpečnosti Banská Bystrica
Brezno
Zvolen
Detva
Poltár
Lučenec
Rimavská Sobota
Revúca
Krupina
Banská Štiavnica
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Košice-okolie
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Michalovce
Sobrance
Spišská Nová Ves
Gelnica
Trebišov
Prešov
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov
Svidník
Rožňava
III. Inšpektorát Žilina
odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Liptovský Mikuláš
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Ružomberok
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Dolný Kubín
odbor krajinného plánovania Tvrdošín
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Námestovo
Martin
Čadca
Bytča
Turčianske Teplice
Kysucké Nové Mesto
Trenčín
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto nad Váhom
IV. Inšpektorát Košice
odbor inšpekcie ochrany vôd Košice I
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Košice II
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Košice III
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Košice IV
odbor krajinného plánovania Košice-okolie
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Michalovce
Sobrance
Spišská Nová Ves
Gelnica
Trebišov
Prešov
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov
Svidník
Rožňava
1)
§ 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 139/2003 Z. z.
2)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
Zákon č. 139/2002 Z. z. v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z.
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z.
Zákon č. 261/2002 Z. z.
Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
Zákon č. 139/2002 Z. z. v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 40 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 8 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z., § 39 ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 11 a 13 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 584/2004 Z. z., § 30 ods. 14 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
10)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z.
Zákon č. 261/2002 Z. z.
Zákon č. 468/2002 Z. z.
Zákon č. 469/2002 Z. z.
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
10a)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
11)
Zákon č. 245/2003 Z. z.
12)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.