520/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „orgánov štátnej správy“ vkladajú slová „a vyšších územných celkov“.
2.
V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „Súčasťou ceny“ nahrádzajú slovami „Ak nie je dohodnuté alebo osobitným predpisom ustanovené inak, súčasťou ceny“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, sa zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena súčtom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až celková suma platenej ceny. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Regulácia cien je určenie ceny cenovými orgánmi uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až e).“.
6.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pre fyzické osoby a právnické osoby v nich určené“.
7.
V § 4 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a trhu“.
8.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Regulácia cien sa vykonáva úradným určením cien a spôsobom podľa odseku 2.“.
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
10.
V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „vo vodnom hospodárstve“ nahrádzajú slovami „v poštových službách“ a v písmene a) sa slovo „cien,“ nahrádza slovami „maximálnych alebo pevných cien a určenie“.
11.
V § 6 ods. 1 sa slová „maximálnej, pevnej alebo minimálnej“ nahrádzajú slovami „maximálnej alebo pevnej“.
12.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
13.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
14.
§ 7, 8, 9 a 10 sa vypúšťajú.
15.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Rozsah regulácie cien podľa § 5 a 6 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až e) rozhodnutím o regulácii cien. Cenový orgán podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c) uverejňuje rozhodnutie o regulácii cien vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky9a) uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Cenové orgány uvedené v § 20 ods. 1 písm. d) uverejňujú rozhodnutia o regulácii cien v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a), c) a d).
Doterajšie písmená b) a e) sa označujú ako písmená a) a b).
17.
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Cenovú kontrolu podľa tohto zákona sú oprávnené vykonávať cenové kontrolné orgány, ktorými sú cenové orgány uvedené v § 20 ods. 1.
(3)
Na výkon cenovej kontroly sa primerane použije osobitný predpis.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo za nižšiu ako minimálnu cenu“.
19.
V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nedodrží podmienky regulácie cien ustanovené podľa § 5 ods. 2,“.
20.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).
21.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za nižšiu ako minimálnu cenu alebo“ a slová „ods. 6“.
22.
V § 17 ods. 3 sa slová „podľa § 5 až 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 a 6“.
23.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
24.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:
a)
ministerstvo,
b)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
d)
iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,18a)
e)
vyšší územný celok,
f)
správy finančnej kontroly,12)
g)
Slovenská obchodná inšpekcia.19)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 18a a 19 znejú:
„12)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
19)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.“.
25.
V § 20 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predkladá návrh cenového moratória“.
26.
V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien výrobkov a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach19a) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c).
(4)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien nájmu bytov v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c).“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 20 ods. 7 sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.
28.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)
Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. januárom 2004 dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona podľa doterajších predpisov.
(2)
Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2004 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 3 až 6 a podľa § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. januárom 2004.“.
29.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 375/1999 Z. z.“.
30.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vyšší územný celok“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
§ 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
3.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „cenovej regulácie a“.
4.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s ich súhlasom“.
5.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Na ukladanie pokút sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu16a) obdobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 20 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodov 11, 12, 18 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.