52/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2002 bol vo Varšave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003 - 2006.
V súlade s článkom 16 Program spolupráce nadobudol platnosť 20. januára 2003.
Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.