519/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
(1)
Zriaďujú sa krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady.
(2)
Orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva sú:
a)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva,
b)
krajský lesný úrad,
c)
obvodný lesný úrad.
(3)
Sídla krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnosť sú uvedené v prílohe.
(4)
Krajský lesný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť pracovisko obvodného lesného úradu i mimo sídla obvodného lesného úradu.
(5)
Krajský lesný úrad je právnická osoba zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Krajský lesný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti.
(6)
Krajský lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7)
Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(8)
Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(9)
Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 24 a § 26 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.“.
2.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
(1)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto pôsobnosti z krajských úradov a okresných úradov na krajské lesné úrady.
(2)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom, dokončí obvodný lesný úrad alebo krajský lesný úrad podľa územnej pôsobnosti.“.
3.
Slová „lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný lesný úrad“ v príslušnom tvare a slová „oblastný lesný úrad“ sa v celom texte zákona vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský lesný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH LESNÝCH ÚRADOV A OBVODNÝCH LESNÝCH ÚRADOV
Krajský lesný úrad Obvodný lesný úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava Bratislava Bratislava I - V
Pezinok
Senec
Malacky Malacky
Trnava Trnava Trnava
Piešťany
Hlohovec
Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta
Senica Senica
Skalica
Nitra Nitra Nitra
Topoľčany
Zlaté Moravce
Levice Levice
Nové Zámky Nové Zámky
Komárno
Šaľa
Trenčín Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Považská Bystrica Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Prievidza Prievidza
Partizánske
Žilina Žilina Žilina
Bytča
Čadca Čadca
Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Martin Martin
Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok Ružomberok
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno Brezno
Žarnovica Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica
Zvolen Zvolen
Detva
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Krupina
Lučenec Lučenec
Poltár
Revúca Revúca
Prešov Prešov Prešov
Sabinov
Bardejov Bardejov
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina Snina
Stropkov Stropkov
Svidník
Kežmarok Kežmarok
Stará Ľubovňa
Poprad Poprad
Levoča
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košice Košice Košice I - IV
Košice okolie
Rožňava Rožňava
Michalovce Michalovce
Sobrance
Trebišov
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica Gelnica“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ a „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský lesný úrad“ a „obvodný lesný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 24 a § 26 ods. 7 sa slová „Okresné úrady a krajské úrady“ nahrádzajú slovami „Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:
V prílohe zákona sa vypúšťajú poradové čísla 99 až 107.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.