517/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

517
ZÁKON
zo 4. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Komory kominárov Slovenska (ďalej len „komora") a odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kominárske práce.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „Dolnom Kubíne“ nahrádzajú slovom „Nitre“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
Pôsobnosť komory
Komora najmä
a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú kominárske práce,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kominárske práce,
d)
určuje po dohode s osobou s odbornou spôsobilosťou územný obvod jej pôsobnosti na vykonávanie kominárskych prác; pre územný obvod sa určujú najmenej dve osoby s odbornou spôsobilosťou, pričom možnosť pôsobenia inej osoby s odbornou spôsobilosťou vo vymedzenom územnom obvode zostáva zachovaná,
e)
vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti osôb s odbornou spôsobilosťou,
f)
pôsobí na osoby s odbornou spôsobilosťou, aby svoju činnosť vykonávali odborne a spôsobom ustanoveným právnymi predpismi,
g)
na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby kontroluje vykonávanie kominárskych prác,
h)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy3) osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo osoby, ktoré závažným spôsobom porušujú podmienky ustanovené právnymi predpismi pri výkone kominárskych prác,
i)
spolupracuje so strednými školami, vysokými školami a s inými vedeckými a výskumnými inštitúciami, s orgánmi štátnej správy a so štátnymi skúšobňami v záujme rozvoja kominárstva,
j)
poskytuje informačné a poradenské služby,
k)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa kominárstva,
l)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.“.
4.
Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3g, ktoré znejú:
㤠3a
Kominárske práce
(1)
Kominárske práce sa členia na
a)
kontrolu a čistenie komínov,
b)
odborné preskúšanie komínov.
(2)
Kontrolovať a čistiť komíny môže len kominár alebo revízny technik komínov. Obsah kontroly a čistenia komínov upravuje osobitný predpis.3a)
(3)
Kontrolovať a čistiť komíny môže aj osoba vykonávajúca prax podľa § 3f; táto ju môže vykonávať len pod dohľadom kominára alebo revízneho technika komínov.
(4)
Odborne preskúšavať komíny môže len revízny technik komínov. Obsah odborného preskúšania komínov upravuje osobitný predpis.3a)
(5)
Vzory potvrdenia o kontrole a čistení a odbornom preskúšavaní komínov upravuje osobitný predpis.3a)
§ 3b
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon kominárskych prác.
(2)
Odbornou spôsobilosťou kominárov je najmä znalosť
a)
predpisov súvisiacich s kominárskou činnosťou,
b)
technologických postupov kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,
c)
navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov.
(3)
Odbornou spôsobilosťou revíznych technikov komínov je najmä znalosť
a)
predpisov súvisiacich s činnosťou revíznych technikov komínov,
b)
navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov,
c)
funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,
d)
technologických postupov preskúšavania komínov a vyhodnocovania spaľovacieho procesu,
e)
technologických postupov kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov.
(4)
Obsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 a 3 je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3c
Rozsah odbornej prípravy
(1)
Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov. Základná odborná príprava pre revíznych technikov komínov je najmenej 60 hodín.
(2)
Ďalšia odborná príprava pre revíznych technikov komínov sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej 15 hodín.
§ 3d
Vykonávanie odbornej prípravy
(1)
Na vykonávanie odbornej prípravy vedie komora
a)
zoznam lektorov a doklady o ich odbornej a pedagogickej kvalifikácii,
b)
základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy a skúšobný poriadok,
c)
prehľad o materiálnom zabezpečení procesu vzdelávania, najmä opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou a inou potrebnou technikou, zoznam učebných pomôcok, literatúry pre lektorov a učebných textov pre poslucháčov.
(2)
O odbornej príprave vedie komora triednu knihu, ktorú uchováva päť rokov.
§ 3e
Overovanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť kominára spĺňa osoba, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení učebného odboru kominár alebo príbuzného odboru a doklad o vykonaní trojročnej praxe v kominárskom odbore.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti kominár na základe výučného listu alebo iného dokladu o riadnom ukončení učebného odboru alebo príbuzného odboru a dokladu o vykonaní trojročnej praxe v kominárskom odbore vydáva komora.
(3)
Osoba s odbornou spôsobilosťou kominár sa môže podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti revízny technik komínov najskôr tri roky po nadobudnutí odbornej spôsobilosti kominár.
(4)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje komora po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Overovaniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť len osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu.
(5)
O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotovuje zápisnicu. Ak overovaná osoba na skúške vyhovie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti jej vydáva komora. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohách č. 2 a č. 3. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov odo dňa vykonania skúšky.
(6)
Ak overovaná osoba na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, pri ktorej osoba nevyhovela. Druhá opravná skúška sa vykonáva pred komisiou zriadenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(7)
Ak overovaná osoba nevyhovie na žiadnej skúške podľa odseku 6, ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť až po opätovnom absolvovaní základnej odbornej prípravy.
(8)
Osoba s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov sa podrobuje ďalšiemu pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy raz za päť rokov. Na overovanie ďalšej odbornej prípravy sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 4 až 7.
§ 3f
Získanie praxe
(1)
Osobe, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení učebného odboru kominár, sa do praxe započítava dĺžka štúdia v tomto učebnom odbore. Ak dĺžka štúdia v učebnom odbore kominár je kratšia ako tri roky, zostávajúcu časť praxe vykoná osoba podľa odseku 3.
(2)
Osoba, ktorá má výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru, ale nespĺňa požadovanú dĺžku praxe, môže písomne požiadať komoru o určenie osoby, u ktorej bude vykonávať prax.
(3)
Prax možno vykonávať len u osoby s odbornou spôsobilosťou kominár, ktorá má najmenej pätnásť rokov praxe v odbore, alebo u osoby s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov, ktorý má najmenej desať rokov praxe v odbore.
§ 3g
Osvedčovanie písomností
(1)
Osoba s odbornou spôsobilosťou kominár pri vykonávaní svojej činnosti osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovila, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
(2)
Pečiatka podľa odseku 1 má obdĺžnikový tvar s rozmermi 45 x 16 mm. V texte pečiatky musí byť uvedené meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilosťou kominár, registračné číslo jej osvedčenia a slovo KOMINÁR. Vzor odtlačku pečiatky je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Osoba s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov pri vykonávaní svojej činnosti osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovila, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
(4)
Pečiatka podľa odseku 3 má okrúhly tvar s priemerom 35 mm. V texte pečiatky musí byť uvedené meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov, registračné číslo jej osvedčenia a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor odtlačku pečiatky je uvedený v prílohe č. 5.
(5)
Pečiatku osobe s odbornou spôsobilosťou kominár a osobe s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov (ďalej len „osoba s odbornou spôsobilosťou“) vydáva komora za úhradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.“.
5.
V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
viceprezident,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
6.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „viceprezidenta“.
7.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „členom“ nahrádza slovami „osobám s odbornou spôsobilosťou“.
8.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)
Komora môže zadržať osobe s odbornou spôsobilosťou osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak pri vykonávaní kominárskych prác poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)
Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorej bolo zadržané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, je povinná podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 3e najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadržania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(3)
Ak osoba s odbornou spôsobilosťou na skúške nevyhovie alebo sa skúške nepodrobí v lehote uvedenej v odseku 2, komora rozhodne o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Proti rozhodnutiu o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno podať opravný prostriedok na súd.
(4)
Osoba, ktorej zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je povinná do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku komore.“.
9.
V § 17 ods. 3 sa slovo „člen“ nahrádza slovami „osoba s odbornou spôsobilosťou“.
10.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 až č. 5, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 161/1998 Z. z.
OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti kominár obsahuje najmä
a)
predpisy súvisiace s kominárskou činnosťou
1.
stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,
2.
zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,
3.
predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebičoch,
4.
právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,
b)
technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
1.
vykonávanie čistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebičov,
2.
kontrolu komínov a dymovodov z hľadiska bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky,
c)
zhotovovanie komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov
1.
vlastnosti materiálov používaných na zhotovovanie komínov a dymovodov,
2.
požiadavky na zhotovovanie komínov a dymovodov,
3.
umiestňovanie palivových spotrebičov v stavbe a ich pripájanie na komín.
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti revízny technik komínov obsahuje najmä
a)
predpisy súvisiace s činnosťou revízneho technika komínov
1.
stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,
2.
zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,
3.
predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebičoch,
4.
právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,
b)
zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov
1.
určovanie účinnej výšky a prierezu dymovej cesty a účinného ťahu komína,
2.
materiály vhodné na zhotovovanie komínov pre jednotlivé druhy palivových spotrebičov,
3.
podmienky inštalácie jednotlivých druhov palivových spotrebičov a ich umiestňovanie vzhľadom na prostredie a druh stavebných konštrukcií,
c)
funkčné, konštrukčné a bezpečnostné parametre komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
1.
navrhovanie a zhotovovanie komínového plášťa a otvorov v komíne,
2.
bezpečné vzdialenosti stavebných konštrukcií od komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,
3.
podmienky spaľovania a účinnosť palivových spotrebičov,
4.
zásady vykonávania kominárskych prác,
d)
technologické postupy preskúšavania komínov a vyhodnocovania spaľovacieho procesu
1.
skúšku tesnosti konštrukcie vytvárajúcej dymovú cestu,
2.
vykonávanie emisných kontrol prenosnými meracími prístrojmi,
3.
vykonávanie kontrol účinnosti palivových spotrebičov,
4.
posúdenie stavebného zhotovenia komína,
e)
technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
1.
vykonávanie čistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebičov,
2.
kontrolu komínov a dymovodov z hľadiska bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 161/1998 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA
Príloha č. 3 k zákonu č. 161/1998 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA
Príloha č. 4 k zákonu č. 161/1998 Z. z.
VZOR ODTLAČKU PEČIATKY