516/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

516
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 26. novembra 2003
o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje technický postup pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane (ďalej len „zbraň“) alebo streliva a spôsob označovania znehodnotenej zbrane alebo zbrane, na ktorej bol vyrobený rez.
§ 2
Technický postup pri znehodnocovaní zbrane
(1)
Znehodnotenie zbrane sa vykonáva podľa technických špecifikácií podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Znehodnotenie zbrane neobvyklej konštrukcie možno vykonať až po určení technického postupu znehodnotenia autorizovanou osobou1a) autorizovanou na technický predpis.1b)
§ 3
Technický postup pri znehodnocovaní streliva
(1)
Znehodnotenie streliva sa vykonáva
a)
oddelením strely od nábojnice,
b)
odstránením prachovej náplne z nábojnice,
c)
odpálením alebo vylisovaním zápalky zo zápalkového lôžka nábojnice, pričom vylisovanú zápalku možno nahradiť nefunkčnou maketou,
d)
vyvŕtaním otvoru cez jednu stenu nábojnice; priemer otvoru sa musí rovnať najmenej 1/3 kalibru náboja,
e)
zničením pyroelementov, ak ich strela obsahuje; strelu možno nahradiť rozmerovo zhodnou maketou; strely neobsahujúce pyroelementy sa môžu použiť na opätovné zostavenie nábojov.
(2)
Ak pri delaborácii nastane deformácia nábojnice, tá sa musí pred kompletizáciou dať do pôvodného tvaru.
(3)
Znehodnotenie osobitného streliva možno vykonať až po určení technického postupu znehodnotenia autorizovanou osobou1a) autorizovanou na technický predpis.1b)
(4)
Zničenie prachovej náplne, pyrotechnických zloží alebo ostatných častí náboja obsahujúcich pyroelementy sa musí vykonať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.2)
§ 4
Ničenie zbrane a streliva
(1)
Ničenie zbrane sa vykonáva
a)
deštrukciou v lise,
b)
deštrukciou v buchare,
c)
deštrukciou v drviacej veži alebo
d)
roztavením v peci.
(2)
Ničenie streliva sa musí vykonať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.2)
§ 5
Technický postup pri výrobe rezov zbraní a streliva
(1)
Rez zbrane sa vykonáva tak, že
a)
hlaveň musí byť odfrézovaná, odfrézovanie musí odkrývať priestor najmenej 2/3 dĺžky nábojnice, priestor celej strely a najmenej 15 mm vodiacej časti vývrtu; šírka odfrézovanej drážky sa musí rovnať priemeru vývrtu zväčšeného najmenej o 3 mm,
b)
rám, prípadne telo a lôžko zbrane (baskula) sa odfrézujú najmenej na troch miestach, pričom musí byť zrejmá funkcia jednotlivých mechanizmov. Vzájomná pohyblivosť týchto mechanizmov a ich rozoberateľnosť sú prípustné,
c)
na zbrani so záverom sa záver a jeho puzdro odfrézujú; záver v rozmeroch zhodných s odfrézovaním hlavne; puzdro záveru musí mať tieto rozmery zväčšené najmenej o 10 mm a jeho odfrézovanie musí zasahovať najmenej do 2/3 obvodu vedenia zápalníka,
d)
zápalník musí byť skrátený najmenej o 4 mm; ak túto operáciu nemožno vykonať, tak zápalníkový otvor musí byť zavarený a úderník (zápalník) odstránený,
e)
na zbrani sa zásobník alebo schránka takisto odfrézujú tak, aby pri použití makiet streliva alebo znehodnoteného streliva bolo zabezpečené ich uloženie a vedenie,
f)
pri revolveri sa odfrézuje najmenej polovica nábojových komôr do 2/3 ich dĺžky smerom k ústiu nábojového valca; šírka odfrézovanej drážky musí sa rovnať priemeru nábojovej komory zväčšenému najmenej o 2 mm; nábojová komora, na ktorej sa nevyhotovuje rez, zaslepí sa podľa § 2 ods. 1 písm. c). Hlaveň pri revolveri sa odfrézuje na pravej časti tak, že začiatok odfrézovanej drážky je umiestnený 10 mm od zadnej časti hlavne; šírka odfrézovanej drážky sa musí rovnať priemeru hlavne a dĺžka musí dosahovať najmenej 40 mm.
(2)
Zásahy uvedené v odseku 1 musia zabezpečiť, aby pri pokuse o výstrel strela neopustila hlaveň.
(3)
Rez zbrane neobvyklej konštrukcie možno vykonať až po určení technického postupu výroby autorizovanou osobou1a) autorizovanou na technický predpis.1b)
(4)
Postup pri výrobe rezu streliva:
a)
prachová náplň musí byť odstránená; zápalka musí byť odpálená alebo vylisovaná; strela obsahujúca pyroelementy musí byť odstránená,
b)
odfrézovaním sa odkryjú požadované miesta, šírka odfrézovania pri nábojnici musí dosahovať najmenej 1/3 kalibru náboja,
c)
prachová náplň, zápalka a strela obsahujúca pyroelementy sa môžu nahradiť inertným materiálom.
§ 6
Označovanie znehodnotenej zbrane
(1)
Označenie znehodnotenej zbrane sa vykonáva podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Označenie znehodnotenej zbrane, na ktorej je vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou, musí byť vykonané trvalým a viditeľným spôsobom. Na reze zbrane stačí označenie jednej hlavnej časti kontrolnou znehodnocovacou značkou

§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 380/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach a strelive.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Dušan Podhorský v. r.
1)
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2015).
1a)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov.
2)
§ 15 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.
3)
Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.