513/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

513
ROZHODNUTIE
Poštového úradu
z 26. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Poštový úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Článok I
Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku sa mení a dopĺňa takto:
Príloha k rozhodnutiu č. 754/2002 Z. z. Maximálne ceny a podmienky regulácie cien univerzálnej služby tuzemského styku sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Karol Achimský v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 513/2003 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU
Položka Názov služby Maximálna cena v Sk
LB. Listové zásielky a balíky
LB.l List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP")]
LB. 1.1 List - 1. trieda
LB.l. 1.1 do hmotnosti 20 g 14,00
LB.l. 1.2 50 g 15,00
LB.l. 1.3 100 g 18,00
LB.l. 1.4 500 g 20,00
LB.l. 1.5 1 000 g 32,00
LB.l. 1.6 2 000 g 41,00
LB. 1.2 List - 2. trieda
LB. 1.2.1 do hmotnosti 20 g 8,00
LB. 1.2.2 50 g 9,00
LB. 1.2.3 100 g 12,00
LB. 1.2.4 500 g 13,00
LB.1.2.5 1 000 g 26,00
LB. 1.2.6 2 000 g 36,00
LB.2 Slepecká zásielka (článok 19 PP)
LB.2.1 Slepecká zásielka - 2. trieda bezplatne
LB.3 Balík (článok 20 PP)
LB.3.1 Balík - 1. trieda
LB.3. 1.1 do hmotnosti 2 kg 63,00
LB.3. 1.2 3 kg 68,00
LB.3. 1.3 5 kg 76,00
LB.3. 1.4 10 kg 99,00
LB.3.2 Balík - 2. trieda
LB.3.2.1 do hmotnosti 2 kg 50,00
LB.3.2.2 3 kg 53,00
LB.3.2.3 5 kg 57,00
LB.3.2.4 10 kg 68,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, od 50 do 1 000 kusov)
LB.4. 1.1 do hmotnosti 20 g 7,00
LB.4. 1.2 50 g 8,00
LB.4. 1.3 100 g 9,00
LB.4. 1.4 250 g 10,00
LB.4. 1.5 500 g 11,00
LB.4. 1.6 750 g 12,00
LB.4.1.7 1 000 g 13,00
LB.4.1.8 2 000 g 14,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom
LB.S.l Doporučene (článok 22 PP) 12,00
LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (článok 22 PP) 20,00
LB.S.5 Poistenie do 1 000 Sk pri listoch (článok 25 PP) 22,00
LB.S.6 Poistenie do 1 000 Sk pri balíkoch (článok 25 PP) 11,00
LB.S.7 Poistenie za každých ďalších 1 000 Sk alebo ich časť (článok 25 PP) 2,00
LB.S.9 Do vlastných rúk (článok 27 PP)
LB.S.9.1 Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách] 2,00
PP. Poštový platobný styk
PP. 2 Poštová poukážka C (článok 21 PP)
PP.2.1 do sumy 500 Sk 17,00
PP.2.2 1 000 Sk 19,00
PP.2.3 5 000 Sk 26,00
PP.2.4 10 000 Sk 36,00
PP.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP. 3 Poštová poukážka D (článok 21 PP)
PP.3.1 do sumy 1 000 Sk 55,00
PP.3.2 5 000 Sk 65,00
PP.3.3 10 000 Sk 75,00
PP.3.4 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 15,00
PP. 5 Poštový peňažný poukaz U (články 21 a 84 PP)
PP. 5.1 Poštový peňažný poukaz U
PP.5.1.1 do sumy 500 Sk 7,00
PP.5.1.2 1 000 Sk 8,00
PP.5.1.3 5 000 Sk 11,00
PP.5.1.4 10 000 Sk 17,00
PP.5.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk alebo ich časť 10,00
PP. 6 Sadzba za spracovanie prijatej platby a odovzdanie
údajov poštového peňažného poukazu U majiteľovi účtu, resp.
banke (články 21 a 84 PP)
PP. 6.1 v termíne D +2
PP.6.1.1 vybraných údajov v papierovej forme 4,00
PP.6.1.2 vybraných údajov v elektronickej forme 4,00
PP.6.1.3 vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme 4,50
PP.6.1.4 kompletných údajov v papierovej forme 4,50
PP.6.1.5 kompletných údajov v elektronickej forme 4,50
PP.6.1.6 kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme 5,00
PP.6.2 v termíne D+l
PP.6.2.1 vybraných údajov v papierovej forme 8,00
PP.6.2.2 vybraných údajov v elektronickej forme 8,00
PP.6.2.3 vybraných údajov v papierovej aj elektronickej forme 9,00
PP.6.2.4 kompletných údajov v papierovej forme 8,50
PP.6.2.5 kompletných údajov v elektronickej forme 8,50
PP.6.2.6 kompletných údajov v papierovej aj elektronickej forme 9,50
ZM. Zmluvné zásielky
ZM.2. Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) - podaj na
základe povolenia
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 1 000 kusov)
ZM.2. 1.1 do hmotnosti 20 g 6,20
ZM.2. 1.2 30 g 6,30
ZM.2. 1.3 40 g 6,60
ZM.2. 1.4 50 g 6,80
ZM.2. 1.5 60 g 8,00
ZM.2. 1.6 70 g 8,20
ZM.2. 1.7 80 g 8,40
ZM.2. 1.8 90 g 8,60
ZM.2. 1.9 100 g 8,80
ZM.2.1. 10 250 g 9,00
ZM.2. 1.11 500 g 9,80
ZM.2.1. 12 750 g 10,40
ZM.2.1. 13 1 000 g 10,90
ZM.2.1. 14 2 000 g 13,70
ZM.2.2 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 5 000 kusov)
ZM.2.2.1 do hmotnosti 20 g 6,10
ZM.2.2.2 30 g 6,20
ZM.2.2.3 40 g 6,40
ZM.2.2.4 50 g 6,60
ZM.2.2.5 60 g 7,80
ZM.2.2.6 70 g 8,00
ZM.2.2.7 80 g 8,20
ZM.2.2.8 90 g 8,40
ZM.2.2.9 100 g 8,60
ZM.2.2. 10 250 g 8,80
ZM.2.2. 11 500 g 9,60
ZM.2.2. 12 750 g 10,20
ZM.2.2. 13 1 000 g 10,60
ZM.2.2. 14 2 000 g 13,40
ZM.2.3 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch, nad 50 000 kusov)
ZM.2.3.1 do hmotnosti 20 g 5,90
ZM.2.3.2 30 g 6,00
ZM.2.3.3 40 g 6,20
ZM.2.3.4 50 g 6,40
ZM.2.3.5 60 g 7,60
ZM.2.3.6 70 g 7,80
ZM.2.3.7 80 g 8,00
ZM.2.3.8 90 g 8,10
ZM.2.3.9 100 g 8,30
ZM.2.3. 10 250 g 8,50
ZM.2.3.11 500 g 9,30
ZM.2.3.12 750 g 9,90
ZM.2.3.13 1 000 g 10,30
ZM.2.3.14 2 000 g 13,00
Poznámky:
Položka LB.1.1.1 a LB.1.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm), určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa pol. LB.1.1.3.
Položka LB.1.2.1a LB.1.2.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm), určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa pol. LB.1.2.3.
Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne tiež služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB. S.1 Doporučene, LB. S.2 Doporučene s potvrdením dodania a LB.S.9. Do vlastných rúk.
Položka LB.4.1.1a LB.4.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm), určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa pol. LB.4.1.3.
Položka PP.6 – adresát (majiteľ účtu) bol oboznámený a súhlasí so spôsobom úhrady podľa PP.