512/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

512
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z. a zákona č. 161/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 a 5 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 8a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14b.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
3.
Za § 18e sa vkladá § 18f, ktorý znie:
㤠18f
Majetok štátu, ktorý k 31. decembru 2003 spravuje okresný úrad podľa § 5, prechádza 1. januára 2004 do správy krajského úradu, v územnom obvode ktorého sa majetok štátu nachádza.“.
4.
§ 19 znie:
㤠19
Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením ich úplného znenia.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „obvodného úradu v Bratislave (ďalej len „okresný úrad"),“.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová „Správe pre veci majetkové v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta: „Finančnú náhradu vyplatí ústredný orgán.“.
4.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako 3 až 5.
5.
V § 5 v novooznačenom ods. 3 sa vypúšťajú slová „okresného úradu“.
6.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 14 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z. a zákona č. 400/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 v prvej vete sa slová „príslušným okresným úradom.12)“ nahrádzajú slovami „krajským úradom12) príslušným podľa sídla spoločenstva.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa slová „§ 5 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1“.
3.
§ 31a znie:
㤠31a
Na výpočet ceny pozemku podľa § 18a sa použijú aj po 31. decembri 2003 ustanovenia cenového predpisu, podľa ktorého sa určovala cena pozemku do 31. decembra 2003.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.