51/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 2002 bola v Monterrey podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2002 na základe článku 13.
Dňom nadobudnutia platnosti táto dohoda nahradila vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických podpísanú v Mexiku 15. novembra 1974 (oznámenie č. 8/1977 Zb.).
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.