509/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 26. novembra 2003
o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zaraďuje výrobky uvedené v prílohe medzi určené výrobky.
(2)
Na posudzovanie zhody určených výrobkov podľa tohto opatrenia sa uplatní minimálne postup ustanovený v prílohe. Iné postupy posudzovania zhody sa môžu dohodnúť s autorizovanou osobou podľa § 11 zákona.
(3)
Autorizovaná osoba, ktorá vykonala skúšku typu a vydala certifikát typu, vykoná v dohodnutých intervaloch skúšanie vlastností výrobku na preverenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom.
§ 2
Požiadavky ustanovené v prílohe, ktoré priamo nevyplývajú z príslušných predpisov Európskych spoločenstiev upravujúcich harmonizovanú oblasť, sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru. Uvedené platí za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá
a)
technickým predpisom, ktoré sú záväzné, pokiaľ ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, prípadne o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b)
technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktoré vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt jemu na roveň postavený v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d)
tradičným či inovačným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku,
a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.
§ 3
(1)
Toto opatrenie sa nevzťahuje na výrobky, na ktoré sa vzťahujú iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo ktoré spadajú pod sektorové prílohy Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov – PECA.
(2)
Podľa tohto opatrenia sa postupuje do 31. decembra 2004 okrem položiek, ktorých účinnosť je v prílohe obmedzená do 30. apríla 2004.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha k opatreniu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z.
Ostatné určené výrobky
P. č. Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Min. postup posudz, zhody podľa § 12 ods. 3 písm. Poznámky
1. ex 2925
ex 2926
Slzotvorné spreje Z toho len zloženie náplne b) + c)  
2. ex 3810 Prídavné materiály na zváranie, keramické a tavené tavivá b) + c) do 30. apríla 2004
3. ex 3810 Tavivá na spájanie kovov b) + c) do 30. apríla 2004
4. 3917 10
3923 10
3923 21
3923 29
3923 30
3923 50
3923 90
ex 3920
3921
392510
Obaly spotrebiteľské, skupinové a prepravné z plastov a materiálov kombinovaných s plastmi1) b) + c) do 30. apríla 2004
5. 3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety do domácnosti z plastov určené na styk s požívatinami, liečivami; hygienické a toaletné potreby z plastov na osobnú hygienu b) + c) do 30. apríla 2004
6. ex 3926 10
ex 4202
ex 82 14 10
Kancelárske a školské potreby. Z toho len školské potreby z plastov, školské peračníky, orezávadlá na školské ceruzky a)  
7. ex 3926 90 Ostatné výrobky z plastov, i. n. Z toho len rebríky b) + c)  
8. ex 4005 10
ex 4005 91
ex 4008 19
ex 4008 21
ex 4008 29
ex 4016 10
ex 4016 93
ex 4016 99
Výrobky z nevulkanizovaného zmesového kaučuku a z vulkanizovaného kaučuku určené na styk s požívatinami, nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, liečivami, tesnenia na potrubné systémy a kompenzátory na iné než stavebné účely a) do 30. apríla 2004
9. ex 4009
8468
Hadice gumové zváračské Hadicové poistky, bezpečnostné predlohy b) + c)  
10. ex 4011 50 Nové pneumatiky z gumy na motocykle a bicykle. Z toho len plášte na bicykle b) + c) do 30. apríla 2004
11. ex 40 13 Gumové duše, plné alebo komorové obruče, ochranné vložky do rafika pneumatiky, gumové. Z toho len - duše do plášťov b) + c) do 30. apríla 2004
12. ex 4202 11
ex 4202 12
ex 4202 19
ex 4202 30
Kufre, tašky a podobné výrobky z rôzneho materiálu. Z toho len aktovky školské b) + c) do 30. apríla 2004
13. ex 4203 29 Odevné doplnky vyrobené z prírodnej alebo kompozitnej usne. Z toho len rukavice vychádzkové z usní a) do 30. apríla 2004
14. ex 4415 20
4407 10
Obyčajné palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva. Z toho len palety vratné a EUR a drevené podlahové dielce na lešenie b) + c) do 30. apríla 2004
15. ex 4410
ex 4411
ex 4412
Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov. Z toho len drevotrieskové dosky povrchovo neupravené, laminované a lakované na všeobecné účely vrátane pracovných dosiek
Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z iných drevitých materiálov. Z toho len na všeobecné účely vrátane pracovných dosiek
Ostatné preglejky, dyhované panely a podobne upravované dosky a diely. Z toho len latovky, preglejky so stredom z iného materiálu než rasteného dreva, voštinové dosky na všeobecné účely. Preglejky skladajúce sa len z drevených listov. Z toho len preglejky ploché na všeobecné účely
b) + c) do 30. apríla 2004
16. ex 4806
4811 49
ex 4819
Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
Papier a lepenka natreté, impregnované alebo pokryté plastmi (okrem lepidiel)
Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničitých vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky z papiera a lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a pod.
Z toho len výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami
b) + c) do 30. apríla 2004
17. 4812 00 Filtračné bloky a dosky, z papierenskej buničiny. Z toho len výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami b) + c) do 30. apríla 2004
18. 4818 40 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky b) + c)  
19. 4823 60 Podnosy, riady, taniere, šálky a podobné výrobky z papiera a lepenky a) do 30. apríla 2004
20. 5106
5107
5108
5110
5205
5206
5306
Priadze z prírodných materiálov b) + c) do 30. apríla 2004
21. 5402
5403
5509
5510
Textilné vlákna z chemického hodvábu a chemických strižových vlákien b) + c) do 30. apríla 2004
22. 5701
5702
5703
5704
5705
Koberce a iné textilné podlahové krytiny okrem kúpeľňových predložiek, kúpeľňových súprav, textilných rohožiek a domácky ručne tkaných kobercov zo zvyškov textílií a) do 30. apríla 2004
23. 5909 Textilné výrobky na technické účely. Z toho len požiarne hadice b) + c) do 30. apríla 2004
24. ex 6101
ex 6102
ex 6103
ex 6104
ex 6110
ex 6116
ex 6505
6111
Pletené alebo háčkované odevy a odevné doplnky pre dojčatá a deti do konfekčnej veľkosti 110 b) + c) do 30. apríla 2004
25. 6107
6108
6109
6111
Pletená a háčkovaná osobná bielizeň, nočná bielizeň a tričká b) + c) do 30. apríla 2004
26. 6111
ex 6112
ex 6114
ex 6211
Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy na voľný čas a šport, pletené alebo háčkované a iné ako pletené a háčkované do konfekčnej veľkosti 164 b) + c) do 30. apríla 2004
27. 6115 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky, elastické nohavice a iné podobné výrobky pletené alebo háčkované b) + c) do 30. apríla 2004
28. ex 6201
ex 6202
ex 6203
ex 6204
ex 6210
6209
6307
ex 6213
ex 6214
ex 6216
ex 6217
ex 6503
ex 6504
ex 6506
Ostatné vrchné ošatenie a doplnky pre dojčatá a deti do veľkosti 1 10 z tkanín a netkaných textílií vrátane plienok b) + c) do 30. apríla 2004
29. 6205
6206
6207
6208
6212
Osobná, nočná, korzetová bielizeň a košele z tkanín b) + c) do 30. apríla 2004
30. ex 6302 10
ex 6302 21
ex 6302 22
ex 6302 29
ex 6302 31
ex 6302 32
ex 6302 39
ex 6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
ex 6301
Posteľná bielizeň z plošných textílií okrem prikrývok a súprav prešívaných a toaletná bielizeň (uteráky, osušky a pod.)
Prikrývky pre deti (s rozmermi max. 100 x 150 cm)
b) + c) do 30. apríla 2004
31. ex 6401
ex 6402
ex 6403
ex 6404
ex 6405
Obuv pre deti s dĺžkou chodidla do 165 mm a) do 30. apríla 2004
32. ex 6911 Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety pre domácnosť, toaletné potreby z porcelánu. Z toho len porcelán úžitkový prichádzajúci do styku s požívatinami alebo s ústami b) + c) do 30. apríla 2004
33. ex 7010 Obalové sklo. Z toho len sklené fľaše nápojové a sklené fľaše na požívatiny, konzervové poháre a poháre na zaváranie b) + c) do 30. apríla 2004
34. ex 7012 Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob. Z toho len prichádzajúce do styku s požívatinami alebo s ústami b) + c) do 30. apríla 2004
35. ex 7013 Nápojové sklo, iné než sklo keramické. Stolové kuchynské sklo a sklo pre domácnosť, sklené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na výzdobu bytu a pod. Z toho len sklo úžitkové a varné prichádzajúce do styku s požívatinami alebo s ústami b) + c) do 30. apríla 2004
36. 7205
7504
ex 8112
Prášky kovové (naváracie) b) + c)
37. ex 7210
ex 7212
Ploché valcované výrobky zo železa a ocele, z toho len plechy pocínované, plátované alebo potiahnuté oxidmi chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu v tabuliach a pásoch, lakované v tabuliach, určené na obalovú techniku b) + c)  
38. 7308
ex 7610
Ostatné konštrukcie a časti konštrukcií, dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily a pod. zo železa, z ocele alebo hliníka. Z toho len
- lešenie rúrkové a dielcové,
- rúrky rúrkových lešení,
- spojovacie a doplnkové časti lešení
b) + c)
39. ex 7308 90
ex 7326 90
ex 7610 90
ex 7616 99
Ostatné výrobky z obyčajných kovov, i. n. Z toho len rebríky, schody a odvodené zariadenia na výstup a na prácu vo výškach b) + c)  
40. 7309 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (okrem plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom presahujúcim 300 l1) b) + c) do 30. apríla 2004
41. ex 7312 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a pod. zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované. Z toho len oceľové laná zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované b) + c)  
42. ex 7321
ex 7417
Zariadenia na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, z ocele alebo z medi, neelektrické. Z toho len na tuhé a kvapalné palivá
Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnosť na plynné palivá alebo kombinované na plyn a iné palivá, na kvapalné alebo tuhé palivá. Z toho len na tuhé a kvapalné palivá1)
b) + c)
43. ex 7323
ex 74 18
ex 7615 19
ex 8210
ex 8214
Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť zo železa, z ocele, medi alebo z hliníka a ich diely. Z toho len výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami b) + c) do 30. apríla 2004
44. 7106
7407
7408
7604
8311
Spájky tvrdé b) + c) do 30. apríla 2004
45. ex 7326 90
ex 7616 99
Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. z obyčajných kovov. Kovový tovar drobný na komerčnú spotrebu iný. Z toho len rebríky b) + c)  
46. 7611
ex 7612
Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (okrem plynu) s objemom presahujúcim 300 l
Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál s objemom menším ako 300 l. Z toho len plechovky s vtláčacím a nasadzovacím vekom a plechovky konzervové, len obaly kovové jemné a zvláštne z hliníka s objemom nepresahujúcim 300 l
b) + c) do 30. apríla 2004
47. 7803
8003
8311
Spájky mäkké b) + c) do 30. apríla 2004
48. ex 8211
ex 8213
ex 8201 50
ex 8215
Nože okrem nožov do strojov, nožnice a ich čepele. Z toho len nože a nožnice prichádzajúce do styku s požívatinami
Lyžice, vidličky, naberačky, dezertné príbory, nože na ryby, nože na maslo a podobné kuchynské a jedálenské výrobky. Z toho len výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami
b) + c) do 30. apríla 2004
49. ex 8302 10
ex 8302 20
ex 8302 42
Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. Z toho len
- nábytkové závesy,
- výsuvné mechanizmy nábytkových zásuviek,
- nábytkové kovové kolieska
b) + c) do 30. apríla 2004
50. ex 8307
ex 4009
Časti a súčasti hydraulických a pneumatických prvkov Ostatné hydrostatické časti. Z toho len hadice s koncovkami na kvapaliny (okrem hadíc na pohonné látky, konvenčné palivá a do brzdových sústav automobilov) b) + c) do 30. apríla 2004
51. 8309 10 00 Kovové uzávery na fľaše, korunkové uzávery b) + c) do 30. apríla 2004
52. 8311
7217
7223
7605
Prídavné materiály na zváranie: elektródy, drôty, pásky b) + c)  
53. ex 8412
ex 8412 90
ex 8481
Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov, z toho len hydrostatické sústavy Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov. Z toho len riadiace hydrostatické prvky, z toho len hydrostatické ventily na riadenie tlaku, hydrostatické ventily na riadenie prietoku I, hydrostatické ventily na riadenie prietoku II, hydrostatické rozvádzače1) b) + c)  
54. ex 8413
ex 8419 50
Výmenníky tepla, z toho len výmenníky tepla s čerpacími agregátmi1) b) + c)  
55. ex 8416 Horáky, mechanické prikladacie zariadenia a rošty, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a pod. Z toho len monoblokové horáky, predkúreniská b) + c)  
56. ex 8419 81 Pece pekárenské, neelektrické sušiace stroje na sušenie poľnohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje na varenie alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov pre domácnosť. Z toho len zariadenia na výdaj a úschovu pokrmov vo verejnom stravovaní a na ich predaj, zariadenia veľkokuchýň na tepelnú prípravu jedál bez ohrevu na plynné palivá b) + c) do 30. apríla 2004
57. ex 8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín. Z toho len zariadenia na úpravu vody (okrem civilných lietadiel), ak nie sú pripojené na sieť a nemajú pohyblivé časti b) + c) do 30. apríla 2004
58. ex 8424 Prenosné alebo pojazdné hasiace prístroje na hasenie požiarov triedy A, B alebo C, armatúry na hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, hydranty a kompletné hydrantové skrine okrem tlakových nádob a bezpečnostného príslušenstva hasiacich prístrojov1) b) + c)  
59. 8506
8507 10
8507 30
8507 20
8507 40
8507 80
Galvanické články a batérie. Olovené akumulátory. Nikelkadmiové a feroniklové akumulátory a iné elektrické akumulátory1)
Z hľadiska úniku látok škodlivých pre životné prostredie (skúška tesnosti, odolnosti proti explózii a deformáciám)
b) + c) do 30. apríla 2004
60. 8512
8512 10
8512 20
Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné, stierače, rozmrazovače, odhmlievače, elektrické na bicykle a motorové vozidlá. Z toho len svetelné alebo vizuálne signalizačné prístroje na bicykle, ostatné svetelné a vizuálne signalizačné prístroje a)  
61. ex 8536
8544
Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) alebo prerušenie elektrického obvodu. Z toho len - vidlice, zásuvky a šnúry s neoddeliteľnými koncovkami b) + c)  
62. 8701 10
ex 8701 90
ex 8701 10
8701 90
8701 30
871620
Traktory s výkonom motoru nepresahujúcim 37 kW, traktory s výkonom nepresahujúcim 59 kW, traktory s výkonom presahujúcim 59 kW, traktory, použité a iné
Jednonápravové kultivačné malotraktory
Pásové traktory
Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
b) + c) do 30. apríla 2004
63. ex 8712
ex 8712 00
ex 8715 00
ex 8716 80
Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon. Z toho len bicykle okrem bicyklov špeciálnych
Ostatné dopravné zariadenia, i. n. Z toho len dopravné vozíky odvodené od bicyklov, dopravné vozíky odvodené od kočíkov
b) + c)
64. ex 8715 Kočíky pre deti a ich časti a súčasti. Z toho len kočíky b) + c) do 30. apríla 2004
65. 9001
9001 10
9001 20
9001 40
9001 50
9001 90
9031
9002 20
9004
Meracie alebo pozorovacie, alebo kontrolné optické prístroje
Polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články
Okuliarové šošovky zo skla a iných materiálov
- neslúžiace na korekciu zraku
- slúžiace na korekciu zraku
opracované obojstranne, jednoohniskové
ostatné
filtre
Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné1)
a) do 30. apríla 2004
66. 9005
9013
Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, lasery1) a) do 30. apríla 2004
67. ex 9026 20 Hydrometre, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery a psychometre. Z toho len mechanické tlakomery (okrem civilných lietadiel1) a) do 30. apríla 2004
68. 9301 00 Vojenské zbrane okrem revolverov, pištolí a mečov a podobných zbraní b) + c) a/alebo b) + d)
69. 9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
Časti, súčasti a príslušenstvo vojenských zbraní b) + c) a/alebo b) + d)  
70. 9306 10
9306 21
9306 29
9306 30
9306 90
Bomby a podobná vojenská munícia; náboje, ostatné strelivo, rakety, torpéda a pod., ich časti a súčasti b) + c) a/alebo b) + d)  
71. ex 9401 30
ex 9401 40
ex 9401 71
ex 9401 79
ex 9401 80
ex 9401 61
ex 9401 69
ex 9401 50
ex 9403 60
9403 70
9403 80
Sedadlá s prevažne kovovou kostrou. Z toho len stoličky a kovové kreslá, sedacie súpravy a pohovky
Sedadlá s prevažne drevenou kostrou. Z toho len stoličky, stoličkové kreslá, sklápacie kreslá, viacúčelové kreslá, hojdacie, otáčacie, s meniteľnou polohou operadla a sedadla, rozkladacie na ležanie, kreslá s nemeniteľnou polohou sedadla a operadla, sedacie súpravy a pohovky
Ostatné sedadlá, i. n. Z toho len sedací detský a školský nábytok
Drevený nábytok, i. n. Z toho len drevený nábytok do exteriérov, z toho len stoličky a záhradné kreslá
Nábytok z plastov a iných materiálov vrátane nábytku z indickej trstiny, vŕbového prútia, bambusu alebo podobných materiálov. Z toho len stoličky, kreslá a kreslá s meniteľnou polohou sedadla a operadla, sedacie súpravy a lôžka
b) + c) do 30. apríla 2004
72. ex 9403 10
ex 9403 20
Kovový nábytok, z toho len - poschodové kovové lôžka, - detské kovové lôžka, - postele a kovové dvojlôžka, - detské kovové stolíky b) + c) do 30. apríla 2004
73. ex 9403 30
ex 9403 40
ex 9403 60
ex 9403 70
ex 9403 80 9403 50
ex 9403 60
Kancelársky drevený nábytok. Z toho len s použitím aglomerovaných alebo preglejovaných materiálov a/alebo materiálov uvoľňujúcich formaldehyd a demontovateľných spojov
Kuchynský nábytok vrátane kúpeľňového. Z toho len s použitím aglomerovaných alebo preglejovaných materiálov a/alebo materiálov uvoľňujúcich formaldehyd a demontovateľných spojov okrem atypického nábytku
Drevený nábytok do spálni, jedální a obývacích izieb. Z toho len skriňový, skrinkový a lôžkový nábytok, jedálenské a bytové písacie stoly s použitím aglomerovaných alebo preglejovaných materiálov a/alebo materiálov uvoľňujúcich formaldehyd a/alebo čalúnnických materiálov podporujúcich horenie a demontovateľných spojov okrem atypického nábytku Pri atypickom nábytku, ktorým je výrobok vyrobený v nábytkárskej výrobe na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a objednávateľom určený na použitie vymedzené individuálnymi požiadavkami objednávateľa, pričom výrobok nie je určený do obchodnej siete a nevyrobí sa ho viac ako 10 kusov za jeden rok
b) + c) a) do 30. apríla 2004
74. 9404 21
9404 29
Matrace1) b) + c) do 30. apríla 2004
75. ex 8302 42 Výsuvné a posuvné mechanizmy skriňového, kancelárskeho, stolového, spálňového a kuchynského nábytku
Odkladacie a manipulačné multifunkčné stojky
b) + c) do 30. apríla 2004
76. ex 9403 10
91
Kovový nábytok. Z toho len skrine s dvierkami, žalúziami alebo sklopnými doskami b) + c) do 30. apríla 2004
77. ex 7308
ex 7610 90
ex 9403 20
Zariadenia pre sklady a obchody s kusovým tovarom. Z toho len kovové nepremiestniteľné, premiestniteľné a spádové regály do výšky 6 m b) + c) do 30. apríla 2004
78. ex 9608
ex 9609
Guľôčkové perá, popisovače, značkovače alebo zvýrazňovače s plsteným alebo iným pórovitým hrotom, patentné ceruzky. Z toho len značkovače, fixky a patentné ceruzky, z toho len výrobky s charakterom školských potrieb
Súbory písacích potrieb, násadky na perá, držadlá na ceruzky a podobné výrobky, ich časti alebo súčasti. Z toho len časti a súčasti výrobkov, násadky na perá, náplne do guľôčkových pier atď., z toho len výrobky s charakterom školských potrieb
Plniace perá s perom, iné plniace perá na rysovanie tušom a iné perá, rysovadlá a rydla. Z toho len grafické perá, z toho len výrobky s charakterom školských potrieb
Ceruzky, tuhy, pastely, kresliace uhle, písacie alebo kresliace kriedy a krajčírske kriedy. Z toho len obyčajné ceruzky a pastelky, tuhy do patentných ceruziek, pastely, uhle, kriedy na písanie, z toho len výrobky s charakterom školských potrieb
a) do 30. apríla 2004
79. ex 9610 Drevené školské tabule pre 1. a 2. školský stupeň, z toho len na obsah formaldehydu a)  
80.   Výrobky vyrobené alebo určené na to, aby ich deti vo veku do troch rokov používali na hranie, a predmety určené na umiestnenie do úst deťom do veku troch rokov vyrobené alebo čiastočne vyrobené zmäkčeného PVC, v ktorom obsah jednej alebo viacerých nasledovných látok nesmie presiahnuť viac ako 0, 1 hmotnostných percent:
a) di-izononyl ftalát (DINP),
b) di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP),
c) di-n-octyl ftalát (DNOP),
d) di-izo-decyl ftalát (DIDP),
e) butyl benzyl ftalát (BBP),
f) dihiityl ftalát (DBP)
b) + c)  
81.   Výrobky a materiály zabezpečujúce ochranu pred vznikom nežiaducich a nebezpečných účinkov statickej elektriny a mechanických zápalných iskier1) b) + c)  
82.   Zariadenia na úpravy povrchu nanášaním povlakov a nástrekov1) b) + c)  
1)
Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov.