507/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júla 2003 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2003 – 2006.
V súlade s článkom VIII Program spolupráce nadobudol platnosť 30. júla 2003.
Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.