50/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 1995 bola na Konferencii zmluvných strán prijatá Zmena článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.) na základe článku 50 ods. 1 dohovoru.
Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.
Na základe prijatej zmeny v článku 43 ods. 2 sa slovo „desať" nahrádza slovom „osemnásť".