499/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „uvedené v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).“.
3.
V § 7 ods. 2 sa slová „klinické vyšetrenie“ nahrádzajú slovami „klinickému vyšetreniu“.
4.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „niektoré“.
5.
V § 9 ods. 7 sa odkaz „6“ nad slovom predpisu nahrádza odkazom „4“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.“.
7.
V § 12 ods. 1 sa odkaz „12“ nad slovom dovoz nahrádza odkazom „13“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.“.
9.
V § 13 ods. 2 písm. c) prvom bode sa odkaz „8“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „19“.
10.
V § 13 ods. 5 sa odkaz „16“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „18“.
11.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „cez jedno z území uvedených v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „cez územie členských štátov“.
12.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa odkaz „17“ nad slovom predpise nahrádza odkazom „19“.
13.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „jedno z území uvedených v osobitnom predpise2)“ nahrádzajú slovami „územie členských štátov“ a medzi slová „vykonáva“ a „v súlade“ sa vkladá slovo „sa“.
14.
V § 16 ods. 2 na konci prvej vety sa odkaz „24“ nad slovom predpisom a v druhej vete odkaz „24“ nad slovom predpisu nahrádza odkazom „8“.
15.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.
16.
V § 17 ods. 4 sa slová „podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt)“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
§ 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.“.
18.
V § 22 ods. 2 písm. b) a ods. 4 sa slová „podľa § 17 ods. 7“ nahrádzajú slovami „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt)“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.“.
20.
V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.