494/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných sa mení takto:
1.
V § 2 písmeno g) znie:
„g)
potvrdením infekcie vyhlásenie príslušného orgánu o výskyte chorôb uvedených v prílohe č. 2 podložené laboratórnymi výsledkami; ak ide o epizoociu, môže príslušný orgán potvrdiť aj výskyt choroby na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,“.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).
3.
V prílohe č. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.“.
4.
V prílohe č. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.