49/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
zo 17. februára 2003
o vyhlásení referenda
Čl. I
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 164 vyhlasujem
referendum,
v ktorom oprávnení občania rozhodnú o
otázke:
„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?".
Čl. II
Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003.
Čl. III
(1)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 35 dní,2) prvé zasadanie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 35 dní3) a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 35 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.
1)
§ 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.
2)
§ 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
3)
§ 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
4)
§ 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.