483/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

483
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia „§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.“ nahrádza citáciou „§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia „§ 2 ods. 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení“ a slovo „Rozhodnutia“ sa v celom texte nahrádza slovom „Rozhodnutie“.
5.
V prílohe č. 6 sa časť C dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine B bode 3 písm. f (rádioaktivita)

Národné referenčné laboratórium pre
rádiometriu a rádioekológiu
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Akademická 3
949 01 Nitra“.
6.
V prílohe č. 8 časti B bodoch 1.1., 1.5., 1.22., 1.29. sa odkaz (2) nahrádza odkazom 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
STN ISO 3534-1.“.
7.
V prílohe č. 8 časti B bode 1.31. sa odkaz (2) (4) nahrádza odkazom 3.
8.
V prílohe č. 8 časti B bode 1.32. sa odkaz (2) (4) nahrádza odkazom 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
STN ISO 31.“.
9.
V prílohe č. 8 časti B bode 1.43. sa odkaz (2) nahrádza odkazom 3.
10.
V prílohe č. 8 časti B bode 1.44. sa odkaz 3 nahrádza odkazom 4.
11.
V prílohe č. 8 časti B bode 1.45. sa odkaz (1) nahrádza odkazom 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
STN ISO 17025.“.
12.
V prílohe č. 8 časti B bode 3.1.1.2. sa odkaz 4 nahrádza odkazom 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
STN ISO 5725-4.“.
13.
V prílohe č. 8 časti B bode 3.1.2.4. sa odkaz 5 nahrádza odkazom 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
STN ISO 5725-2.“.
14.
V prílohe č. 8 časti B bodoch 3.1.2.5. a 3.1.2.6. sa odkaz 6 nahrádza odkazom 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
STN ISO 11843.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.