48/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 7. februára 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v 2. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii hasič záchranár sa v bode 2.04 slová „zásahových základných hasičských automobilov" nahrádzajú slovami „hasičskej techniky".
2.
V prílohe v 2. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii hasič záchranár sa v bode 2.05 za slovo „objektov" vkladajú slová „zariadení Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor") a".
3.
V prílohe sa 2. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii hasič záchranár dopĺňa bodom 2.07, ktorý znie:
„2.07
Samostatné vykonávanie rutinných pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku vyžadujúcich zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím špeciálnej techniky.“.
4.
V prílohe sa 4. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii hasič záchranár špecialista, technik špecialista a samostatný inšpektor dopĺňa bodmi 4.10 a 4.11, ktoré znejú:
„4.10
Samostatné vykonávanie najzložitejších pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej techniky.
4.11
Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti spracúvania odborných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi a hasičskej a záchranárskej činnosti.“.
5.
V prílohe v 5. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „bakalárske vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa".
6.
V prílohe v 5. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii vedúci technik špecialista, odborný inšpektor sa v bode 5.05 za slovom „požiarov" vkladajú slová „alebo na úseku ochrany utajovaných skutočností".
7.
V prílohe sa 5. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii vedúci technik špecialista, odborný inšpektor dopĺňa bodmi 5.11 a 5.12, ktoré znejú:
„5.11
Koordinovanie a organizovanie činnosti čaty pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní odbornej prípravy.
5.12
Samostatné vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.“.
8.
V prílohe v 6. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".
9.
V prílohe sa 6. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii samostatný odborný inšpektor dopĺňa bodmi 6.10 až 6.15, ktoré znejú:
„6.10
Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spisovej služby a na úseku ochrany utajovaných skutočností v zariadeniach zboru.
6.11
Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spojovacej a výpočtovej služby v zariadeniach zboru alebo na úrovni kraja.
6.12
Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania psychologickej spôsobilosti na úseku personálnej práce v zariadeniach zboru.
6.13
Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania fyzickej zdatnosti príslušníkov v zariadeniach zboru.
6.14
Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zariadeniach zboru.
6.15
Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh protipovodňovej, strojnej a ženijnej služby v zariadeniach zboru.“.
10.
V prílohe v 7. PLATOVEJ TRIEDE v kvalifikačných predpokladoch sa slová „vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".
11.
V prílohe v 7. PLATOVEJ TRIEDE vo funkcii samostatný odborný inšpektor špecialista sa v bode 7.05 slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „príslušníkov" sa pripájajú slová „alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a pri vypracúvaní súvisiacich analýz a návrhov opatrení".
12.
V prílohe sa 7. PLATOVÁ TRIEDA vo funkcii samostatný odborný inšpektor špecialista dopĺňa bodmi 7.10 až 7.13, ktoré znejú:
„7.10
Samostatné odborné špecializované činnosti na organizačnom, plánovacom, kontrolnom alebo hodnotiacom úseku, alebo spracúvanie riadiacich dokumentov v zariadeniach zboru.
7.11
Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hasičskej a záchranárskej služby v zariadeniach zboru.
7.12
Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hospodárskej mobilizácie, plánovacej, riadiacej a výkazovej činnosti so spracúvaním dokumentov v zariadeniach zboru vrátane zabezpečovania ochrany utajovaných skutočností.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.
Vladimír Palko v. r.