478/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 10 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
výnos zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu.
Výnosom sa ustanovujú požiadavky na prípravu denaturovaného liehu a požiadavky na denaturovaný lieh a jeho použitie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 24/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.