472/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
z 24. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 450/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Potraviny sú látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.1b)“.
3.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Potraviny nie sú krmivá, živé zvieratá, ak nie sú určené na uvádzanie na trh na spotrebu ľuďmi, rastliny pred zberom, lieky, tabak a tabakové výrobky, kozmetické prostriedky, omamné látky a psychotropné látky a rezíduá a kontaminanty.“.
Doterajšie odseky 2 až 29 sa označujú ako odseky 3 až 30.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 31 až 44, ktoré znejú:
„(31)
Potravinársky podnik je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín.
(32)
Vysledovateľnosť je schopnosť nájsť a sledovať potraviny alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie.
(33)
Stupeň výroby, spracúvania a distribúcie je ktorýkoľvek stupeň vrátane dovozu, prvovýroby potravín, skladovania, prepravy, predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi.
(34)
Prvovýroba je výroba, chov alebo pestovanie primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Prvovýroba zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divorastúcich produktov.
(35)
Konečný spotrebiteľ je posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej prevádzky alebo činnosti.
(36)
Systém rýchlej výmeny informácií o potravinách je systém, ktorý vykonávajú orgány potravinového dozoru, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a kontaktné miesto, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „kontaktné miesto").
(37)
Riziko je pravdepodobnosť vzniku nepriaznivého zdravotného účinku a vzniku závažných následkov na zdravie vyplývajúce z nebezpečenstva.
(38)
Nebezpečenstvo je biologický, chemický alebo fyzikálny faktor v potravine alebo je to stav potraviny, ktorý môže zapríčiniť nepriaznivý zdravotný účinok.
(39)
Analýza rizika je postup pozostávajúci z troch navzájom prepojených zložiek, a to z hodnotenia rizika, riadenia rizika a oznámenia o riziku.
(40)
Hodnotenie rizika je vedecky podložený proces pozostávajúci z identifikácie nebezpečenstva, charakteristiky nebezpečenstva, vyhodnotenia miery vystavenia riziku a z charakteristiky rizika.
(41)
Riadenie rizika je proces, ktorým sa zvažuje voľba postupov na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi, posudzujúc hodnotenie miery vystavenia riziku a iné opodstatnené faktory, a ak je to potrebné, výber vhodných možností prevencie a kontroly.
(42)
Oznámenie o riziku je vzájomná výmena informácií o potravinách a názorov v priebehu procesu analýzy rizika týkajúcich sa ohrozenia a rizík, činiteľov súvisiacich s rizikom a vnímania rizík medzi tými, ktorí hodnotia riziko, a tými, ktorí sa zaoberajú riadením rizika, spotrebiteľmi, potravinárskymi podnikmi, akademickou obcou a inými zainteresovanými stranami vrátane objasňovania zistení z hodnotenia rizika a podkladov na rozhodnutie súvisiace s riadením rizika.
(43)
Označenie pôvodu je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch názov krajiny (ďalej len „územie") používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia a ktoré majú kvalitu alebo vlastnosti podstatne alebo výlučne dané zemepisnými podmienkami vrátane prírodných faktorov a ľudských faktorov, ak ich výroba, spracovanie a príprava sa vykonávajú na vymedzenom území; za označenie pôvodu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa považujú určité tradičné zemepisné názvy alebo nezemepisné názvy pre tovar pochádzajúci z územia, ak spĺňa požadovanú kvalitu alebo požadované vlastnosti.
(44)
Zemepisné označenie je názov územia používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia, ak tieto majú určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať zemepisnému pôvodu, a ich výroba alebo spracovanie alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenom území.“.
5.
V § 4 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
viesť evidenciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín a zaviesť vysledovateľnosť
1.
potravín,
2.
zvierat určených na produkciu potravín,
3.
látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. e) sú podnikatelia povinní plniť vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie a zabezpečiť identifikáciu ich dodávateľov. Na tento účel, ako aj na identifikáciu subjektov, ktorým sami dodávajú potraviny, musia zaviesť systémy a postupy, ktoré umožnia na požiadanie sprístupniť potrebné informácie orgánom potravinového dozoru.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
7.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Oznámenie výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich uvádzaním do obehu sa vykonáva podľa prílohy.“.
8.
V § 6 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „potraviny určené na osobitné výživové účely“ nahrádzajú slovami „výživové doplnky“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 27 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“.
10.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
11.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Systém rýchlej výmeny informácií a analýza rizika
(1)
Oznamovanie priameho rizika alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín sa vykonáva systémom rýchlej výmeny informácií.
(2)
Orgány potravinového dozoru a kontaktné miesto si medzi sebou vymieňajú oznámenia v prípade, ak sa preukáže, že potraviny sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa.
(3)
Podrobnosti o systéme rýchlej výmeny informácií o potravinách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Kontaktné miesto
a)
zhromažďuje a vyhodnocuje poskytnuté informácie,
b)
oznamuje Európskej komisii opatrenia z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa týkajúce sa uvádzania potravín do obehu, odporúčania uplatnenia špecifických podmienok pri uvádzaní potravín do obehu, zákaz vstupu dávky, kontajnera alebo nákladu potravín.
(5)
Za hodnotenie rizika a riadenie rizika zodpovedajú ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva. Za rýchlu výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú orgány uvedené v odseku 2.
(6)
Informovanie verejnosti o riziku a prijatých opatreniach vykonávajú ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona.
(7)
V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány uvedené v odseku 2 uplatňujú princíp prevencie založený na prijatí dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika, pričom sa musí zabezpečiť okamžité vedecké hodnotenie rizika.“.
12.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)
Dovážané potraviny musia zodpovedať požiadavkám ustanoveným týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi4) alebo požiadavkám, ktoré Slovenská republika uznala za rovnocenné v dohode medzi Slovenskou republikou a vyvážajúcou krajinou.
(2)
Dovoz potravín a zložiek na ich výrobu, do ktorých boli pridané radioaktívne látky, je zakázaný.
(3)
Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,4) ak predpisy a iné právne postupy alebo administratívne postupy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.“.
13.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Označenie pôvodu a zemepisné označenie
(1)
Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s právnou subjektivitou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže po odsúhlasení špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku ministerstvom, prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.
(2)
Ministerstvo odborne posudzuje predloženú špecifikáciu poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín.
(3)
Kontrolu špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín a jej dodržiavanie vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii9ab) na certifikáciu výrobkov.
(4)
Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu do registra znášajú registrovaní užívatelia chránených označení.
(5)
Kompetentným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny pre styk s Európskou komisiou je ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aa a 9ab znejú:
„9aa)
Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
9ab)
Zákon č. 264/1999 Z. z.“.
14.
V § 17 prvej vete sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 4 ods. 2 písm. e), § 6b, § 7 ods. 3 a“.
15.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slová „nazerať do nich“ vkladajú slová „a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy“.
16.
V § 20 ods. 1 písm. e) sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovami „opatrenia na“.
17.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Uvedené ministerstvá spolupracujú s ministerstvom vo veciach uplatňovania tohto zákona, zabezpečujú vo vzájomne dohodnutých termínoch a členení predkladanie správ o zisteniach pri výkone potravinového dozoru v nimi riadených organizáciách do súhrnnej Národnej správy o úradnej kontrole potravín v Slovenskej republike (ďalej len „národná správa).“.
18.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti17)
a)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi potravinového dozoru,
b)
autorizujú referenčné laboratóriá a po vzájomnej dohode rozhodujú o zriadení národných referenčných laboratórií.
(2)
Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo s ministerstvom zdravotníctva
a)
koordinujú vypracúvanie Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike,
b)
koordinujú vypracúvanie národných správ,
c)
zjednocujú postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
d)
zjednocujú postup na výkon potravinového dozoru, pri monitoringu zistení na základe analýz a kontroly,
e)
spolupracujú pri plnení potravinovej bezpečnosti,
f)
vytvárajú podmienky na vzájomné využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci potravinového dozoru na účely koncentrácie a vytvárania špičkových laboratórnych pracovísk,
g)
spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri ochrane záujmov spotrebiteľov.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva predkladá zistenia v členení podľa Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike do národnej správy.
(4)
Ministerstvo poveruje orgány alebo organizácie akreditované na certifikáciu výrobkov zabezpečovaním kontroly
a)
plnenia kritérií stanovených v špecifikáciách na registráciu a po získaní osvedčenia špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny,
b)
poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, ktoré sú chránené označením pôvodu a zemepisným označením aj pred jeho získaním, či zodpovedajú požiadavkám stanoveným v špecifikácii.
(5)
Ministerstvo notifikuje úradné laboratóriá, referenčné laboratóriá a národné referenčné laboratóriá a ďalšie organizácie poverené činnosťami podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem poskytovania služieb spoločného stravovania".
20.
V § 23 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v odseku 1 navrhujú ministerstvu zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu tiel jatočných zvierat, ak sa preukáže, že
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie (ďalej len „klasifikátor“), v určenej lehote neodstránila nedostatky v súvislosti s pravidlami klasifikácie tiel jatočných zvierat,
b)
klasifikátor trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň na klasifikáciu tiel jatočných zvierat.
(4)
Oznámenie ministerstva o zrušení osvedčenia sa doručuje klasifikátorovi.
(5)
Do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 4 je klasifikátor povinný vrátiť osvedčenie ministerstvu.
(6)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na schválených hraničných priechodoch podľa predpisov Európskeho spoločenstva.".
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 10.“.
21.
V § 23 ods. 7 písm. d) sa za slová ožarovanie potravín a" vkladajú slová kontroly dodržiavania zákazu".
22.
V § 23 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.“.
23.
V § 26 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo obvodný úrad" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.
24.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nezabezpečuje klasifikáciu tiel jatočných zvierat podľa § 6a,
g)
používa označenie pôvodu a zemepisné označenie podľa § 9a a označenie špecifického charakteru.“.
25.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
26.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
(1)
Ministerstvo zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sa
a)
spôsobu označovania potravín vrátane potravín nového typu a tabakových výrobkov,
b)
požiadaviek na jednotlivé druhy potravín a tabakové výrobky, na suroviny určené na výrobu potravín a tabakové výrobky,
c)
jednotlivých druhov potravín vrátane mrazených výrobkov a tabakových výrobkov a surovín potrebných na ich výrobu, najmä za
1.
teplotné režimy a relatívnu vlhkosť vzduchu pri skladovaní a zmrazovaní potravín,
2.
spôsob skladovania a manipuláciu s potravinami a tabakovými výrobkami počas ich uvádzania do obehu,
3.
osobitné požiadavky na prepravu,
4.
minimálne technologické požiadavky,
d)
zoznamu látok, ktorých použitie je povolené pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov a za ich najvyššie prípustné množstvá v nich,
e)
zoznamu látok, ktorých použitie je zakázané pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov,
f)
maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv používaných v živočíšnej výrobe,
g)
zásad správnej výrobnej praxe.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sa
a)
požiadaviek na zdravotnú neškodnosť jednotlivých druhov potravín vrátane potravín nového typu a surovín, množstva a druhov potravinových doplnkov, látok určených na aromatizáciu, kontaminujúcich látok a reziduí pesticídov, toxikologicky významných a pomocných látok, prídavných látok, ich čistoty, identifikácie a podmienok ich použitia do potravín, prípadne skupiny výrobkov, v ktorých sa môžu tieto látky vyskytovať,
b)
hygienických požiadaviek na výrobu potravín, tabakových výrobkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu vrátane hygienických požiadaviek na predaj potravín a niektorých osobitných hygienických požiadaviek,
c)
mikrobiologických požiadaviek na jednotlivé druhy potravín, potravinové suroviny, pomocné a prídavné látky a potravinové doplnky, spôsobu výberu, počtu odobratých vzoriek a spôsobu kontroly a hodnotenia,
d)
požiadaviek na potraviny na osobitné výživové účely a spôsobu ich použitia,
e)
potravín a surovín, ktoré možno radiačne ošetrovať, podmienok ožarovania, druhoch žiarenia a najvyšších prípustných dávok,
f)
požiadaviek na predmety prichádzajúce do styku s potravinami a tabakovými výrobkami,
g)
pravidiel na výber epidemiologicky rizikových skupín potravín,
h)
požiadaviek na zdravotnú neškodnosť balených vôd a spôsobu ich úpravy,
i)
podmienok uvádzania potravín alebo zložiek nového typu do obehu.“.
27.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Na potravinový dozor podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, 27aa) ak sa vykonáva podľa tohto zákona.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:
„“.
27aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
28.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem konania podľa § 19 ods. 4 písm. b).".
29.
§ 31a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. g).“.
30.
Za § 31b sa vkladá § 31c, ktorý znie:
㤠31c
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín.“.
31.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 152/1995 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru je členský štát Európskej únie a členský štát Európskeho združenia voľného obchodu.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví na vykonanie článkov 69 a 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane podrobnejšiu úpravu osobitných hygienických požiadaviek na potraviny živočíšneho pôvodu, podrobnosti o úradných kontrolách produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi, podrobnosti o požiadavkách na zdravie zvierat uvádzaných na trh a podrobnosti o dovoze produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi.“.
3.
V § 5 písm. i) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo štátne veterinárne a potravinové laboratóriá,“.
4.
§ 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
uznáva doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov.“.
5.
Nadpis pod § 10 sa umiestňuje nad § 10 a odsek 2 znie:
„(2)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 10a.“.
6.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
(1)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecného veterinárneho lekárstva alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárneho lekárstva v Slovenskej republike, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 6, a
a)
je občanom Slovenskej republiky alebo
b)
je občanom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo
c)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11a)
(2)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil najmenej päťročné denné teoretické a praktické vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 6, a je držiteľom diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o vzdelaní (ďalej len “doklad o vzdelaní„) uvedeného v prílohe č. 7 a
a)
je občanom Slovenskej republiky alebo
b)
je občanom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo
c)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11a)
(3)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v tretej krajine a je držiteľom diplomu, ktorý je uznaný podľa osobitného predpisu,12) a
a)
je občanom Slovenskej republiky alebo
b)
je občanom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo
c)
ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11a)
(4)
Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať štátne veterinárne činnosti, uznáva štátna veterinárna a potravinová správa a doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať súkromné veterinárne činnosti alebo majú záujem byť v pracovnom alebo obdobnom pomere k nim, uznáva Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov. Doklad o vzdelaní uznaný jedným z orgánov sa považuje za uznaný aj druhým orgánom.
(5)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého vzdelanie nespĺňa všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 6, ak jeho doklad o vzdelaní je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, že takéto štúdium začal alebo vzdelanie získal pred implementáciou právneho predpisu Európskeho spoločenstva uvedeného v prílohe č. 8 bode 2 do právneho poriadku členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a že v súlade s jeho právnym poriadkom vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním osvedčenia.
(6)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, držiteľ dokladu o vzdelaní získanom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý nie je v súlade s názvom dokladu o vzdelaní uvedeného v prílohe č. 7, ak taký doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru; toto osvedčenie musí obsahovať údaj o tom, že príslušný doklad o vzdelaní bol udelený po skončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 6, a že členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru ho považuje za rovnocenný s dokladmi uvedenými v prílohe č. 7.
(7)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní v tretej krajine, ak taký doklad o vzdelaní uznal iný členský štát. Štátna veterinárna a potravinová správa alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky preskúma pravosť a úplnosť dokladu o vzdelaní a rozhodne do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie.
(8)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Estónsku pred 1. májom 2004, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónska, že v súlade s právnym poriadkom Estónska vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(9)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Českej republike pred 1. januárom 1993, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Českej republike a že v súlade s právnym poriadkom Českej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(10)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 20. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónska, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Estónsku a že v súlade s právnym poriadkom Estónska vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(11)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 20. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Lotyšska, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Lotyšsku a že v súlade s právnym poriadkom Lotyšska vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(12)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v bývalom Sovietskom zväze pred 11. marcom 1990, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Litvy, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Litve a že v súlade s právnym poriadkom Litvy vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(13)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Slovinska, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Slovinsku a že v súlade s právnym poriadkom Slovinska vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.
(14)
Osvedčenia vydané príslušným orgánom členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru nesmú byť pri predložení staršie ako 12 mesiacov. Osvedčenia a doklady o vzdelaní musia byť predložené spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(15)
Ak pri uznávaní dokladov o vzdelaní vzniknú pochybnosti o pravosti alebo úplnosti dokladu o vzdelaní vydanom v členskom štáte, štátna veterinárna a potravinová správa alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o potvrdenie pravosti alebo úplnosti dokladu o vzdelaní.
(16)
Štátna veterinárna a potravinová správa alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky prešetrí na žiadosť členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru skutočnosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky a ktoré môžu ovplyvniť začatie výkonu odborných veterinárnych činností na území tohto členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru; o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(17)
Veterinárny lekár, občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý splnil podmienky na vykonávanie odborných veterinárnych činností v Slovenskej republike, má právo používať svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo domovského členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, a to v jazyku tohto štátu. Štátna veterinárna a potravinová správa alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky môžu požadovať, aby si za svojím akademickým titulom uvádzal názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala; ak tento akademický titul možno zameniť s titulmi používanými v Slovenskej republike, určia spôsob jeho používania na území Slovenskej republiky.
(18)
Občan členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný preukázať schopnosť odborne sa vyjadrovať v štátnom jazyku12a) v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie odborných veterinárnych činností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 12a znejú:
„11a)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.
8.
Nadpis pod § 14 znie: „Štátne veterinárne laboratóriá a štátne veterinárne a potravinové laboratóriá“.
9.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Štátne veterinárne laboratóriá a štátne veterinárne a potravinové laboratóriá sú príspevkové organizácie zriadené ministerstvom podľa osobitného predpisu.5) Riaditeľov štátnych veterinárnych laboratórií vymenúva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „laboratóriá“ vkladajú slová „a štátne veterinárne a potravinové laboratóriá“.
11.
V § 14 ods. 3 sa za slovo „laboratórií“ vkladajú slová „a štátnych veterinárnych a potravinových laboratórií“.
12.
V § 14 ods. 4 sa za slovo „laboratórium“ vkladajú slová „a štátne veterinárne a potravinové laboratórium“.
13.
§ 43 sa dopĺňa písmenom af), ktoré znie:
„af)
neplní povinnosť na úseku veterinárnej starostlivosti súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3 ods. 2 a 3.“.
14.
§ 44 sa dopĺňa písmenom bi), ktoré znie:
„bi)
neplní povinnosť na úseku veterinárnej starostlivosti súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3 ods. 2 a 3.“.
15.
V § 45 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „au“ a „ao“, slovo „a“ pred slovom „ay“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „an), av), ba) a bi).“.
16.
V § 46 ods. 2 písmená b) a m) znejú:
„b)
nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení podľa § 8 ods. 3 písm. f),
m)
nariadenie opatrení podľa § 13 ods. 2.“.
17.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy, ktorými boli prevádzkarňam vydané osvedčenia podľa doterajších právnych predpisov, zostávajú v platnosti do 31. decembra 2003.“.
18.
V § 48 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 7.
19.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení s priemyselnou kapacitou, ktorí uvádzajú na trh produkty živočíšneho pôvodu, sú povinní dať svoje prevádzkarne a zariadenia do súladu s týmto zákonom a s nariadeniami vlády Slovenskej republiky na jeho vykonanie do 29. februára 2004.
(9)
Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktoré sú zaradené v prechodnom období po nadobudnutí zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, musia dať svoju činnosť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2006.
(10)
Prevádzkovatelia prevádzkarní alebo zariadení podľa § 22 ods. 1 písm. b), ktorým vzniklo oprávnenie na podnikanie pred účinnosťou tohto zákona, sú povinní do 31. decembra 2003 požiadať príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie alebo povolenie prevádzkarne alebo zariadenia.
(11)
Podnikatelia sú povinní dať svoje nízkokapacitné prevádzkarne a zariadenia okrem prevádzkarní na spracovanie mlieka s nízkou kapacitou s výnimkami a limitovanou kapacitou s výnimkou do súladu s týmto zákonom a s nariadeniami vlády Slovenskej republiky na jeho vykonanie do 29. februára 2004.“.
20.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:
㤠48a
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Rady a Európskeho parlamentu uvedené v prílohe č. 8.“.
21.
§ 49 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.“.
22.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 488/2002 Z. z. sa slová „regionálna veterinárna správa“ nahrádzajú slovami „regionálna veterinárna a potravinová správa“.
23.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 6, 7 a 8, ktoré znejú:
„Príloha č. 6 k zákonu č. 488/2002 Z. z.
Časť A
ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV
Plán štúdia vedúceho k diplomu, osvedčeniu alebo k inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne bude zahŕňať najmenej tieto predmety:
A.
Základné predmety
– fyzika
– chémia
– biológia zvierat
– biológia rastlín
– biomatematika
B.
Špeciálne predmety
Skupina 1: Základné vedy
– anatómia (vrátane histológie a embryológie)
– fyziológia
– biochémia
– genetika
– farmakológia
– farmácia
– toxikológia
– mikrobiológia
– imunológia
– epidemiológia
– profesionálna etika
Skupina 2: Klinické vedy
– pôrodníctvo
– patológia (vrátane patologickej anatómie)
– parazitológia
– klinická medicína a chirurgia (vrátane anesteziológie)
– klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat
– preventívne lekárstvo
– rádiológia
– rozmnožovanie a poruchy reprodukcie
– štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo
– veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo
– liečba
– úvod do štúdia odboru
Skupina 3: Živočíšna výroba
– živočíšna výroba
– výživa zvierat
– agronómia
– ekonomika vidieka
– chov zvierat
– veterinárna hygiena
– etológia/správanie zvierat a ich ochrana
Skupina 4: Hygiena potravín
– inšpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín živočíšneho pôvodu
– hygiena a technológia potravín
– prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracúvaní potravín)
Praktická výučba sa môže uskutočňovať formou obdobia vyučovania za podmienky, že toto obdobie je denné a pod priamou kontrolou príslušného úradu a nepresahuje šesť mesiacov v rámci súvislého päťročného obdobia štúdia.
Rozdelenie teoretickej a praktickej výučby do rôznych skupín bude vyvážené a koordinované takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť vymenované vedomosti a skúsenosti spôsobom, ktorý adekvátne umožní veterinárnym lekárom vykonávať všetky činnosti.
Časť B
OBLASTI, KTORÝCH ZNALOSŤ JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDČENIA ALEBO INÉHO DOKLADU O POŽADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Znalosti:
a)
vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára,
b)
o stavbe a funkciách zdravých zvierat, o ich chove, rozmnožovaní a hygiene ako celku, ako aj o ich výžive vrátane technológie výroby a uskladňovania potravy zodpovedajúcej ich potrebám,
c)
o správaní a ochrane zvierat,
d)
o príčinách, povahe, priebehu, dôsledkoch, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách vrátane špeciálnych vedomostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,
e)
o preventívnom lekárstve,
f)
o hygiene a technológiách výroby, spracovania a distribúcie potravín pre zvieratá alebo potravín živočíšneho pôvodu určených na konzumáciu ľuďmi,
g)
o zákonoch, nariadeniach a vykonávacích predpisoch vzťahujúcich sa na uvedené predmety,
h)
klinické a iné praktické skúsenosti pod primeraným dohľadom.
Príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 488/2002 Z. z.
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:1)
1.
Smernica Rady 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o odbornej spôsobilosti vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva podnikať a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 362 , 23. decembra 1978, s. 1 – 6) v znení
smernice Rady 81/1057/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 385, 31. decembra 1981, s. 25 – 26),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 206, 31. júla 1978, s. 1 – 51),
smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 341, 23. novembra 1989, s. 19 – 29).
2.
Smernica Rady 78/1027/EHS z 18. decembra 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam veterinárnych lekárov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 362, 23. decembra 1978, s. 7 – 9) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 206, 31. júla 1978, s. 1 – 51),
smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 341, 23. novembra 1989, s. 19 –29).
1)
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13m ods. 4 sa za slovo „praxe“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu6aia)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aia znie:
„6aia)
§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 27 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
návrh na uvádzanie potravín alebo zložiek nového typu a výživových doplnkov9) do obehu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 2 ods. 3 a § 6 ods. 2 písm. b) druhý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách sa dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Kontrolný ústav zabezpečuje oznamovanie priameho rizika alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z krmív prostredníctvom systému rýchlej výmeny informácií podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 6 ods. 5 a § 6b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem ustanovení § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6, § 31a ods. 3 a § 31c uvedených v čl. I a ustanovení § 2 písm. e), § 6 ods. 2 písm. v), § 10 ods. 2, § 10a a § 12 ods. 3 až 5 uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.