471/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

471
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Zvýšenie výsluhových príspevkov, výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov policajtov
§ 1
(1)
Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa vyplácajú podľa § 124 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa zvyšujú o 2,5 %.
(2)
Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové príspevky a vyplácajú podľa § 124 ods. 5 písm. a) zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(3)
Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sa vyplácajú podľa § 124 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
§ 2
(1)
Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. d) a § 211 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(2)
Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 119 až 122 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 13,5 %.
(3)
Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 110 až 114 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov od 1. januára 1971 do 9. marca 1992 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 26,5 %.
(4)
Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 5 písm. b) zákona, sa zvyšujú o 13,5 %.
(5)
Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. d) a § 202 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 10 %.
(6)
Starobné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.
(7)
Starobné dôchodky s prídavkom k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(8)
Starobné dôchodky s prídavkom k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(9)
Prídavky k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(10)
Prídavky k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 8 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(11)
Dôchodky za výsluhu rokov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 127 zákona, sa zvyšujú o 10 %.
§ 3
(1)
Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky, na ktoré vznikol nárok pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.
(2)
Invalidné dôchodky s prídavkom k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky s prídavkom k čiastočnému invalidnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(3)
Invalidné dôchodky s prídavkom k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky s prídavkom k čiastočnému invalidnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
Zvýšenie výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov vojakov
§ 4
(1)
Výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky podľa § 125 ods. 13 zákona, sa zvyšujú o 4,2 %.
(2)
Starobné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 4,2 %.
(3)
Výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 26 a 27 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 11 a 12 zákona, sa zvyšujú o 1,4 %.
§ 5
(1)
Invalidné výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 93 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 1,6 %.
(2)
Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 1,6 %.
(3)
Invalidné výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 29 až 32 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 8 zákona, sa zvyšujú o 2,8 %.
§ 6
Zvýšenie vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov po policajtoch a vojakoch
(1)
Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.
(2)
Vdovské dôchodky s prídavkom k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky s prídavkom k vdoveckému dôchodku a sirotské dôchodky s prídavkom k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(3)
Vdovské dôchodky s prídavkom k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky s prídavkom k vdoveckému dôchodku a sirotské dôchodky s prídavkom k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.
(4)
Vdovské dôchodky a vdovecké dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 3,9 %.
(5)
Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 95 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 5 zákona, sa zvyšujú o 3,9 %.
(6)
Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 35, 36 a 40 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 1,3 %.
(7)
Sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 4,1 %.
(8)
Sirotské výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 5 zákona, sa zvyšujú o 4,1 %.
(9)
Sirotské výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 42 a 43 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 3,5 %.
§ 7
Doplatok zvýšenia výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov
Doplatok zvýšenia výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov podľa § 1 až 6 sa poukáže poberateľom najneskôr do 28. februára 2004.
§ 8
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.