469/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2021 do 31.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

469
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku v Slovenskej republike, právne účinky tejto ochrany a konania vo veci označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Tento zákon upravuje aj vnútroštátny postup pri
a)
podaní žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu, ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti,
b)
podaní námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu,
c)
zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku, potraviny, vína, aromatizovaného vínneho výrobku alebo liehoviny,
d)
podaní žiadosti o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu.
(3)
Právo na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vínne výrobky a liehoviny sa poskytuje výlučne podľa osobitného predpisu;1) na vymáhanie práv z označenia pôvodu výrobku alebo zo zemepisného označenia výrobku zapísaného podľa osobitného predpisu1) sa primerane použijú ustanovenia § 9 až 11.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine,
b)
zemepisným označením výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine,
c)
výrobkom akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, ktorá je určená spotrebiteľovi,
d)
druhovým názvom výrobku všeobecný názov výrobku, ktorý sa stal bežným názvom tohto výrobku napriek tomu, že sa vzťahuje na určité miesto, oblasť alebo krajinu, kde bol tento výrobok pôvodne vyrobený alebo uvedený na trh,
e)
držiteľom osvedčenia o zápise ten, na koho je označenie pôvodu výrobku alebo zemepisné označenie výrobku v registri označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov (ďalej len „register“) zapísané.
§ 3
Označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobku, ktoré spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, sa zapisuje do registra; register vedie úrad.
§ 4
Výluky zo zápisu do registra
Ako označenie pôvodu výrobku alebo ako zemepisné označenie výrobku sa do registra nezapíše
a)
označenie, ktorého doslovné znenie síce pravdivo označuje názov miesta, oblasti alebo krajiny (ďalej len „územie“), z ktorej výrobok pochádza, napriek tomu je však spôsobilé vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
b)
označenie, ktoré je druhovým názvom výrobku, aj keď výrobok pochádza z vymedzeného územia,
c)
označenie zhodné s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa, ktoré by v dôsledku zápisu mohlo vo verejnosti vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
d)
označenie, ktorého zápisom by mohlo dôjsť k zámene s už zapísaným označením pôvodu výrobku, zemepisným označením výrobku, ochrannou známkou alebo všeobecne známou známkou.
DRUHÁ ČASŤ
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKU
Práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu
§ 6
(1)
Zapísané označenie pôvodu výrobku je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku podľa § 15.
(2)
Osoba podľa odseku 1 môže na výrobku uviesť údaj, že ide o zapísané označenie pôvodu výrobku.
(3)
Na zapísané označenie pôvodu výrobku nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho používanie.
(4)
K zapísanému označeniu pôvodu výrobku nemôže byť zriadené záložné právo.
(5)
Zapísané označenie pôvodu výrobku nemôže byť predmetom prevodu.
§ 7
(1)
Zapísané označenie pôvodu výrobku je chránené proti akémukoľvek
a)
priamemu alebo nepriamemu obchodnému používaniu na výrobkoch, na ktoré sa toto označenie nevzťahuje, ak sú tieto výrobky rovnaké alebo podobné s výrobkom, ktorý je zapísaný pod týmto označením pôvodu výrobku, alebo ak takéto použitie ťaží z dobrej povesti zapísaného označenia pôvodu výrobku,
b)
zneužívaniu, napodobňovaniu alebo vyvolávaniu mylnej domnienky o pôvode výrobku, aj keď je uvedený jeho skutočný pôvod alebo aj keď je zapísané označenie pôvodu výrobku uvedené v preklade alebo sprevádzané výrazom ako napríklad "druh", typ", štýl", vyrobený na spôsob", imitácia", podobný" alebo iným podobným výrazom,
c)
inému klamlivému alebo zavádzajúcemu údaju o pôvode, povahe alebo podstatných vlastnostiach výrobku na jeho vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamných materiáloch alebo dokumentoch týkajúcich sa daného výrobku a použitiu prepravných obalov spôsobilých vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
d)
inému konaniu, ktoré by mohlo vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku.
(2)
Zapísané označenie pôvodu výrobku sa nemôže považovať za druhový názov výrobku. Ak je súčasťou samotného zapísaného označenia pôvodu výrobku aj všeobecný názov výrobku, ktorý je jeho druhovým názvom, použitie tohto názvu nie je porušením odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
§ 8
(1)
Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu výrobku vzniká dňom jeho zápisu do registra.
(2)
Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu výrobku nie je časovo obmedzená.
§ 9
Porušovanie práv
(1)
Každý sa môže domáhať, aby bolo zakázané používať zapísané označenie pôvodu výrobku na rovnaké alebo podobné výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na jeho používanie, a aby takéto výrobky boli stiahnuté z trhu.
(2)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže držiteľ osvedčenia o zápise domáhať, aby neoprávnený zásah či ohrozovanie jeho práva bolo zakázané a aby následky neoprávneného zásahu boli odstránené. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Ak bola zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.1a)
§ 9a
Právo na informácie
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok, poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.
Prejednávanie sporov
§ 10
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú
a)
stiahnuté z trhu,
b)
definitívne odstránené z trhu,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve osoby, proti ktorej návrh smeruje.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 9a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 11
(1)
Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd pri ochrane práv podľa tohto zákona uložil neodkladným opatrením2) obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak mu akékoľvek oneskorenie môže spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
Rozhodnutím o neodkladnom opatrení môže byť navrhovateľovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške do úschovy na súde alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku nesmie byť podstatnou prekážkou uplatnenia práva.
(3)
Odporca môže navrhnúť, aby súd rozhodol o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej alebo nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním neodkladného opatrenia nariadeného bez primeraného dôvodu.
(4)
Súd peňažnú záruku vydá, ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady, zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití peňažnej záruky.
TRETIA ČASŤ
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKU
§ 12
Zemepisné označenie výrobku
Pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu, prejednávanie sporov a konanie pred úradom sa obdobne použijú ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu výrobku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 13
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3)
(2)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách na rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.3)
Prihláška označenia pôvodu výrobku
§ 14
(1)
Prihlášku označenia pôvodu výrobku (ďalej len „prihláška“) môže podať združenie výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou4) pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území (ďalej len „prihlasovateľ“). Prihlasovateľom môže byť aj osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území.
(2)
Za člena združenia podľa odseku 1 má právo byť prijatá každá osoba, ktorá vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území výrobok s kvalitou alebo vlastnosťami zodpovedajúcimi podmienkam ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu výrobku a spĺňa podmienky členstva v združení, ktoré nesmú byť diskriminačné, ani v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Združenie je povinné vydať členom na základe žiadosti osvedčenie o členstve.
(3)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobku do registra,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
špecifikáciu výrobku,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený5) (§ 37 ods. 2),
e)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(4)
Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum doručenia prihlášky a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 15
(1)
Špecifikácia výrobku musí obsahovať
a)
názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu výrobku,
b)
zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku,
c)
doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia,
d)
opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím,
e)
opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania.
(2)
Prihlasovateľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo a má označenie pôvodu výrobku chránené podľa práva platného v krajine pôvodu výrobku, môže nahradiť údaje podľa odseku 1 písm. c) osvedčením o ochrane označenia pôvodu výrobku podľa práva platného v tejto krajine.
§ 17
Konanie o prihláške
(1)
Úrad preskúma, či
a)
označenie pôvodu výrobku uvedené v prihláške spĺňa podmienky zápisu do registra,
b)
prihláška obsahuje náležitosti podľa § 14 a 15,
c)
je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom5) (§ 37 ods. 2).
(2)
Úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 1 písm. b) a c) odstránil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Ak prihlasovateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.
(3)
Úrad prihlášku zamietne, ak je označenie pôvodu výrobku vylúčené zo zápisu podľa § 4 alebo nespĺňa podmienky zápisu do registra. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného kontrolného orgánu,5a) že výrobok spĺňa náležitosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d). Na predloženie takého dôkazu určí úrad primeranú lehotu a upozorní ho, že ak nebude taký doklad predložený, úrad prihlášku zamietne.
§ 18
Zápis označenia pôvodu výrobku
Úrad zapíše označenie pôvodu výrobku do registra, ak spĺňa podmienky zápisu do registra a prihláška obsahuje náležitosti podľa tohto zákona. Úrad vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise označenia pôvodu výrobku do registra v listinnej podobe a zápis oznámi vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník").
§ 19
Zápis zmien špecifikácie výrobku
Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia územia. Na konanie o žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku sa primerane použijú ustanovenia § 14 až 18.
§ 20
(1)
Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány5a) o vydanie dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho práva.
(2)
Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti.
Zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku
§ 21
Úrad zruší zápis označenia pôvodu výrobku, ak na základe návrhu dotknutej osoby (ďalej len „navrhovateľ“), kontrolného orgánu alebo z vlastného podnetu zistí, že
a)
označenie pôvodu výrobku je zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,
b)
už nie je možné zabezpečiť súlad s požiadavkami špecifikácie výrobku.
§ 22
(1)
Pri zrušení zápisu označenia pôvodu výrobku podľa § 21 ods. 1 písm. a) platí, že k zápisu označenia pôvodu výrobku do registra nedošlo.
(2)
Pri zrušení zápisu označenia pôvodu výrobku podľa § 21 ods. 1 písm. b) sa zápis označenia pôvodu výrobku zrušuje ku dňu podania návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku.
(3)
Rozhodnutie o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobku úrad zapíše do registra a oznámi vo vestníku.
§ 23
(1)
Ak návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku (ďalej len návrh na zrušenie") dostatočne nepreukazuje dôvody na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku podľa § 21 ods. 1, úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh doplnil, prípadne zistené chyby v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ v určenej lehote návrh nedoplní alebo zistené chyby neodstráni, úrad konanie o návrhu na zrušenie zastaví.
(2)
Úrad doručí návrh na zrušenie držiteľovi osvedčenia o zápise a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril.
(3)
Úrad rozhodne na základe obsahu spisu, ak sa držiteľ osvedčenia o zápise nevyjadrí v lehote určenej vo výzve.
(4)
Ak držiteľ osvedčenia o zápise nie je zastúpený oprávneným zástupcom a nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v určenej lehote, platí, že sa o návrhu na zrušenie nevyjadril.
(5)
Úrad môže nariadiť ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci. Úrad určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie.
(6)
Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.
(7)
Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie nie je prípustné a úrad naň v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.
§ 24
Pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Účastník konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.
(3)
Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie podľa § 23 ods. 1.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.
§ 25
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Účastník konania, ktorý bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný odôvodniť žiadosť podľa odseku 1 a uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3)
Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným spôsobom.
(4)
Úrad nevyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na
a)
vykonanie úkonov podľa odseku 1,
b)
vykonanie úkonov podľa § 24 ods. 2 alebo ods. 3,
c)
podanie rozkladu podľa § 27 ods. 1,
d)
podanie námietok podľa § 33 ods. 1, § 36 ods. 1 a 2 a § 36a ods. 1.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 zostávajú zachované.
§ 26
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastník konania je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.
§ 27
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
ak ide o spoločné práva alebo povinnosti týkajúce sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu.
§ 28
Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov
(1)
Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.
(2)
Úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe, ktorá preukáže odôvodnenosť svojej požiadavky, nazrieť do spisu prihlášky, zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo do spisu žiadosti podľa § 32 ods. 1.
(3)
Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.
(4)
Z práva na nazeranie do spisu sú vylúčené
a)
časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania,
b)
na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo držiteľa osvedčenia o zápise časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a
c)
zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.
§ 29
Register a vestník
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo prihlášky,
b)
dátum podania prihlášky,
c)
číslo zápisu označenia pôvodu výrobku,
d)
dátum zápisu označenia pôvodu výrobku,
e)
znenie označenia pôvodu výrobku,
f)
názov výrobku, na ktorý sa označenie pôvodu výrobku vzťahuje,
g)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
h)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo oprávnenej osoby,
i)
špecifikácia výrobku,
j)
zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku a
k)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Na základe žiadosti po overení predložených údajov úrad zapíše do registra zmeny, ku ktorým došlo po zápise označenia pôvodu výrobku do registra.
(3)
Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(4)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu vyznačí v registri.
(5)
Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 4 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.3)
(6)
Každý má právo na nahliadnutie do registra.
(7)
Na základe žiadosti vydá úrad výpis z registra. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu jeho vyhotovenia.
(8)
Úrad vydáva vestník, v ktorom oznamuje zápis označenia pôvodu výrobku do registra, jeho zrušenie a ďalšie rozhodujúce údaje týkajúce sa označenia pôvodu výrobku.
PIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ OCHRANA A OCHRANA PODĽA PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE
Medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku
§ 30
(1)
Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku podľa medzinárodného dohovoru,6) ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak.
(2)
Žiadateľ o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku je povinný za úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného dohovoru.6) Výšku poplatkov ustanovených týmto dohovorom oznámi úrad vo vestníku.
§ 31
(1)
Medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku má tie isté účinky ako zápis označenia pôvodu výrobku do registra úradom.
(2)
Medzinárodne zapísané označenie pôvodu výrobku, ktorému je odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, sa posudzuje tak, akoby v Slovenskej republike nebolo zapísané.
(3)
Označeniam pôvodu výrobku pre výrobky podľa osobitného predpisu1) zapísaným do medzinárodného registra vedeného Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva pred pristúpením Európskej únie k medzinárodnému dohovoru6b) sa poskytuje ochrana6c) podľa druhej časti tohto zákona.
§ 31a
Medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia
výrobku chráneného a zapísaného podľa práva Európskej únie
(1)
O medzinárodný zápis podľa medzinárodného dohovoru6b) pre označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom na území Slovenskej republiky a ktoré sú chránené a zapísané podľa osobitného predpisu,1) sa žiada prostredníctvom Európskej komisie.6a)
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 predkladá Európskej komisii za Slovenskú republiku úrad.7)
(3)
Poplatky podľa medzinárodného dohovoru sú povinné platiť osoby uvedené v medzinárodnom dohovore priamo Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.7a)
Ochrana označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku podľa práva Európskej únie
§ 32
(1)
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku podľa osobitného predpisu1)(ďalej len „žiadosťo zápis“), ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti, sa podáva prostredníctvom úradu.
(2)
Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis odôvodnená a či obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom.7b)
(3)
Úrad preskúma, či žiadosť o zápis obsahuje špecifikáciu výrobku odsúhlasenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).7c)
(4)
Ak žiadosť o zápis nespĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 3 a žiadateľ napriek výzve úradu v určenej lehote nedostatky žiadosti o zápis neodstráni, úrad konanie o tejto žiadosti zastaví.
(5)
Ak je žiadosť o zápis odôvodnená a obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom,7b) úrad túto žiadosť zverejní vo vestníku.
§ 33
Vnútroštátne námietkové konanie
(1)
Po zverejnení žiadosti o zápis vo vestníku môže fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem7d) a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ“), podať úradu v lehote dvoch mesiacov od zverejnenia žiadosti o zápis odôvodnené a dôkazmi podložené námietky proti tejto žiadosti z dôvodov podľa osobitného predpisu.7e)
(2)
Úrad na námietky, ktoré neboli podané riadne a včas podľa odseku 1, neprihliada. Úrad o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomí žiadateľa a namietateľa.
(3)
Námietky, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1 (ďalej len „prípustné námietky“), úrad zašle žiadateľovi a súčasne vyzve žiadateľa a namietateľa na uzavretie dohody o námietkach v lehote jedného mesiaca od doručenia výzvy úradu. Predmetom dohody o námietkach je späťvzatie námietok, späťvzatie žiadosti o zápis alebo zmena žiadosti o zápis. Ak žiadateľ a namietateľ uzavreli dohodu o námietkach, o predmete tejto dohody bezodkladne písomne informujú úrad.
(4)
Ak žiadateľ a namietateľ neinformujú úrad o dohode o námietkach podľa odseku 3, žiadateľ zašle úradu písomné vyjadrenie k námietkam v lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty podľa odseku 3; ak sa žiadateľ v tejto lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne na základe obsahu spisu.
(5)
Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštností zemepisného prostredia, úrad pred rozhodnutím o námietkach požiada ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky dôvodné.
(6)
Ak je predmetom dohody o námietkach podľa odseku 3 zmena žiadosti o zápis, postupuje sa podľa odsekov 1 až 5 a § 32.
(7)
Ak na základe prípustných námietok úrad zistí, že prihlásené označenie nespĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom7b) na jeho zápis do príslušného registra podľa osobitného predpisu,7f) žiadosť o zápis zamietne; inak námietky zamietne. Ustanovenie odseku 8 tým nie je dotknuté.
(8)
O prípustných námietkach namietateľa, ktorý podľa osobitných predpisov umiestňoval na trh predmetné výrobky s dotknutými názvami nepretržite počas najmenej piatich rokov pred dňom zverejnenia žiadosti o zápis vo vestníku podľa § 32 ods. 5, úrad informuje Európsku komisiu.
§ 34
Postúpenie žiadosti o zápis Európskej komisii
(1)
Ak je žiadosť o zápis odôvodnená, obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom7b) a nie je zamietnutá podľa § 33 ods. 7, úrad rozhodne o postúpení žiadosti Európskej komisii.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi.
(3)
Vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 spolu s elektronickým prístupom k špecifikácii výrobku úrad oznámi vo vestníku. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, môže proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad v lehote 30 dní od oznámenia rozhodnutia vo vestníku.
(4)
Po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 úrad žiadosť o zápis spolu s dokumentáciou ustanovenou osobitným predpisom1) postúpi Európskej komisii na ďalšie konanie. Úrad o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí žiadateľa.
§ 35
Prechodná vnútroštátna ochrana
Odo dňa postúpenia žiadosti o zápis Európskej komisii podľa § 34 ods. 4 sa označeniu pôvodu výrobku alebo zemepisnému označeniu výrobku, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, prechodne poskytuje v súlade s osobitným predpisom8)ochrana podľa druhej časti.
Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pochádzajúcej z iného štátu
§ 36
(1)
Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, podáva na úrade oznámenie o námietkach proti žiadosti o zápis pre poľnohospodársky výrobok, potravinu alebo liehovinu, ak táto žiadosť o zápis pochádza z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, z dôvodov podľa osobitného predpisu8a) v lehote dvoch mesiacov od uverejnenia jednotného dokumentu8b) v Úradnom vestníku Európskej únie.
(2)
Odôvodnenie námietok podľa odseku 1 sa podáva v lehote jedného mesiaca odo dňa podania oznámenia o námietkach podľa odseku 1.
(3)
Oznámenie o námietkach podľa odseku 1 a odôvodnenie námietok podľa odseku 2 úrad postúpi Európskej komisii v lehote podľa osobitného predpisu.8c)
§ 36a
(1)
Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, podáva na úrade odôvodnené námietky proti žiadosti o zápis pre víno alebo pre aromatizovaný vínny výrobok iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu z dôvodov podľa osobitného predpisu8d) v lehote jedného mesiaca od uverejnenia jednotného dokumentu8e) v Úradnom vestníku Európskej únie.
(2)
Odôvodnené námietky podané podľa odseku 1 úrad postúpi Európskej komisii v lehote podľa osobitného predpisu.8f)
§ 36b
Ak Európska komisia vyzve účastníkov námietkového konania podľa § 36 alebo § 36a alebo účastníkov námietkového konania pri žiadosti o zápis vo vzťahu k zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo vo vzťahu k cezhraničnej zemepisnej oblasti na konzultácie podľa osobitného predpisu,8g) úlohy podľa osobitného predpisu1) plní úrad.
§ 36c
Zmena špecifikácie výrobku
(1)
Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s pôvodom v Slovenskej republike alebo v cezhraničnej zemepisnej oblasti sa podáva úradu.
(2)
Ak ide o zmenu špecifikácie výrobku, ktorá je podľa osobitného predpisu považovaná za podstatnú zmenu8h) alebo za zmenu na úrovni Európskej únie,8i) na konanie o tejto zmene sa primerane použijú § 32 až 34 a § 36 až 36b.
§ 36d
Zrušenie zápisu
(1)
Žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku s pôvodom v Slovenskej republike alebo v cezhraničnej zemepisnej oblasti sa podáva úradu.
(2)
Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku sa primerane použijú § 32 až 34 a § 36 až 36b.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru9) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,10) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo oprávnené osoby; ak štát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní o označeniach pôvodu výrobku alebo zemepisných označeniach výrobku pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom.5)
(3)
Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
(4)
Podanie na úrad možno urobiť iba v štátnom jazyku Slovenskej republiky.11)
(5)
Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.12)
§ 38
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o prihláškach označení pôvodu výrobkov, ktoré neboli právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa skončia podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v ním určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami, ktoré kladie tento zákon na prihlášku označenia pôvodu výrobku.
(2)
Vzťahy z označení pôvodu výrobkov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.
(3)
Na označenie pôvodu výrobku, ktorým bola pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona priznaná ochrana označení pôvodu výrobku podľa doterajších predpisov, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu výrobku podľa tohto zákona, ak jeho zapísaný užívateľ alebo zapísaní užívatelia splnia podmienky zápisu podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po márnom uplynutí tejto lehoty úrad takéto označenie pôvodu výrobku vymaže z registra.
(4)
Na označenie pôvodu a zemepisné označenie vína a na označenie pôvodu a zemepisné označenie liehoviny, ktorým bola pred 1. novembrom 2009 priznaná ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu výrobku a zemepisných označení výrobku podľa prvej až štvrtej časti tohto zákona, ak držiteľ osvedčenia o jeho zápise splní podmienky zápisu podľa tohto zákona do 1. novembra 2013. Po márnom uplynutí tejto lehoty takéto označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobku stráca účinky.
§ 38a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. mája 2021
(1)
Konania, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 24. mája 2021, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 25. mája 2021.
(2)
Označeniam pôvodu výrobkov a zemepisným označeniam výrobkov zapísaným do registra do 24. mája 2021 zostáva zachovaná ochrana podľa druhej časti tohto zákona. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 24. mája 2021 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
§ 38b
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 39
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
2.
Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 160/1973 Zb. o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položky 233 až 235 znejú:
„Položka 233
a)
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk
b)
Podanie žiadosti o
1.
zápis zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, alebo vymedzenia
výrobku 500 Sk
2.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu alebo zemepisných označení 200 Sk
Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk
Položka 235
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 1 000 Sk.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem § 32 až 36, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 469/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20. 3. 2014) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
4)
Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 69 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5a)
Napríklad § 40 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958 revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 uverejnená vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.
6a)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24. 10. 2019).
6b)
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24. 10. 2019).
6c)
Čl. 12 ods.1 nariadenia (EÚ) 2019/1753.
7)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1753.
7a)
Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1753.
7b)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. v. EÚ L 179, 19. 6. 2014).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19. 6. 2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol (Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019).
Nariadenie (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
7c)
§ 9a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
§ 23 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
7d)
Čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 96 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
7e)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
7f)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 104 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/198 z 13. februára 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, pokiaľ ide o zriadenie registra zemepisných označení chránených v sektore aromatizovaných vínnych výrobkov a o zaradenie existujúcich zemepisných označení do tohto registra (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2020).
8)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 25 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
8a)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
8b)
Čl. 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
8c)
Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
8d)
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
8e)
Čl. 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
8f)
Čl. 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
8g)
Čl. 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
8h)
Čl. 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
8i)
Čl. 14 až 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 31 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
9)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 188 revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 uverejnený vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
10)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uverejnená oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.