469/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a podmienky ochrany tohto práva.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine,
b)
zemepisným označením výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine,
c)
výrobkom akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, ktorá je určená spotrebiteľovi,
d)
druhovým názvom výrobku všeobecný názov výrobku, ktorý sa stal bežným názvom tohto výrobku napriek tomu, že sa vzťahuje na určité miesto, oblasť alebo krajinu, kde bol tento výrobok pôvodne vyrobený alebo uvedený na trh,
e)
držiteľom osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zápise zemepisného označenia výrobku ten, na koho je v registri označení pôvodu a zemepisných označení označenie pôvodu výrobku alebo zemepisné označenie výrobku zapísané,
f)
užívateľom zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zapísaného zemepisného označenia výrobku člen združenia alebo zväzu výrobcov alebo spracovateľov, ktorý zapísané označenie pôvodu výrobku alebo zapísané zemepisné označenie výrobku používa na výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje zápis,
g)
pravou delokalizačnou doložkou zemepisný údaj, ktorý vymedzuje územie, odkiaľ výrobok pochádza.
(2)
Za označenia pôvodu výrobkov sa považujú aj tradičné zemepisné alebo nezemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín pochádzajúcich z vymedzeného miesta, oblasti alebo krajiny, ak tieto poľnohospodárske výrobky alebo potraviny spĺňajú ostatné podmienky podľa tohto zákona.
§ 3
Označenie pôvodu výrobku (ďalej len „označenie pôvodu“) a zemepisné označenie výrobku (ďalej len „zemepisné označenie“), ktoré spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona a súvisiacich predpisov,1) sa zapisuje do registra označení pôvodu a zemepisných označení (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 4
Výluky zo zápisu do registra
Ako označenie pôvodu alebo ako zemepisné označenie sa do registra nezapíše
a)
označenie, ktorého doslovné znenie síce pravdivo označuje názov miesta, oblasti alebo krajiny (ďalej len „územie“), z ktorej výrobok pochádza, napriek tomu je však spôsobilé vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
b)
označenie, ktoré je druhovým názvom výrobku, aj keď výrobok pochádza z vymedzeného územia,
c)
označenie zhodné s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa, ktoré by v dôsledku zápisu mohlo vo verejnosti vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
d)
označenie pre rovnaký alebo podobný výrobok, ktoré je zhodné alebo zameniteľné s už zapísaným označením pôvodu, zemepisným označením, ochrannou známkou alebo nezapísanou všeobecne známou známkou,
e)
označenie zhodné alebo zameniteľné so zapísanou všeobecne známou známkou, ak by použitie tohto označenia na akýchkoľvek výrobkoch poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými výrobkami a majiteľom zapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím poškodené.
§ 5
Zápis rovnakých názvov území pre víno alebo liehoviny
Do registra môžu byť pri zachovaní zásad poctivého obchodného styku zapísané dve alebo viaceré označenia pôvodu alebo zemepisné označenia na víno alebo liehoviny, ktoré obsahujú rovnako písané alebo rovnako znejúce názvy území, ak osoba, ktorá podľa § 14 podala prihlášku označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, použitím pravej delokalizačnej doložky zabezpečí taký spôsob používania týchto označení, ktorý nie je spôsobilý vo verejnosti vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku.
DRUHÁ ČASŤ
OZNAČENIA PÔVODU
Práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu
§ 6
(1)
Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku (ďalej len „držiteľ osvedčenia o zápise“) a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku (ďalej len „užívateľ).
(2)
Držiteľ osvedčenia o zápise má právo zakázať užívateľovi používanie označenia pôvodu, ak užívateľ označuje výrobok zapísaným označením pôvodu a tento výrobok nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)] alebo nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
(3)
Držiteľ osvedčenia o zápise alebo užívateľ môže na výrobku uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu.
(4)
Na zapísané označenie pôvodu nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho používanie.
(5)
K zapísanému označeniu pôvodu nemôže byť zriadené záložné právo.
(6)
Zapísané označenie pôvodu nemôže byť predmetom prevodu.
§ 7
(1)
Zapísané označenie pôvodu je chránené proti akémukoľvek
a)
priamemu alebo nepriamemu obchodnému používaniu na výrobkoch, na ktoré sa toto označenie nevzťahuje, ak sú tieto výrobky rovnaké alebo podobné s výrobkom, ktorý je zapísaný pod týmto označením pôvodu, alebo ak takéto použitie ťaží z dobrej povesti zapísaného označenia pôvodu,
b)
zneužívaniu, napodobňovaniu alebo vyvolávaniu mylnej domnienky o pôvode výrobku, aj keď je uvedený jeho skutočný pôvod alebo aj keď je zapísané označenie pôvodu uvedené v preklade alebo sprevádzané výrazom ako napríklad "druh", typ", štýl", vyrobený na spôsob", imitácia", podobný" alebo iným podobným výrazom,
c)
inému klamlivému alebo zavádzajúcemu údaju o pôvode, povahe alebo podstatných vlastnostiach výrobku na jeho vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamných materiáloch alebo dokumentoch týkajúcich sa daného výrobku a použitiu prepravných obalov spôsobilých vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,
d)
inému konaniu, ktoré by mohlo vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku.
(2)
Zapísané označenie pôvodu sa nemôže považovať za druhový názov výrobku. Ak je súčasťou samotného zapísaného označenia pôvodu aj všeobecný názov výrobku, ktorý je jeho druhovým názvom, použitie tohto názvu nie je porušením odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
§ 8
(1)
Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu vzniká dňom jeho zápisu do registra.
(2)
Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.
§ 9
(1)
Každý sa môže domáhať, aby bolo zakázané používať zapísané označenie pôvodu na rovnaké alebo podobné výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na jeho používanie, a aby takéto výrobky boli stiahnuté z trhu.
(2)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok, predložil údaje o tom, odkiaľ pochádza výrobok, na ktorom je zapísané označenie pôvodu použité, a o okolnostiach jeho uvedenia na trh.
(3)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže držiteľ osvedčenia o zápise domáhať, aby neoprávnený zásah či ohrozovanie jeho práva bolo zakázané a aby následky neoprávneného zásahu boli odstránené. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
Prejednávanie sporov
§ 10
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že výrobky, ktorých prostredníctvom dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú
a)
stiahnuté z trhu,
b)
zabezpečené iným spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
c)
zničené vhodným spôsobom na náklady porušovateľa práva, ak nie je dostupné primeranejšie riešenie; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve osoby, proti ktorej návrh smeruje.
(3)
Súd neprizná právo na predloženie údajov o tom, odkiaľ pochádza výrobok, na ktorom je zapísané označenie pôvodu použité, a o okolnostiach jeho uvedenia na trh (§ 9 ods. 2), ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 11
(1)
Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd pri ochrane práv podľa tohto zákona uložil predbežným opatrením2) obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak mu akékoľvek oneskorenie môže spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže byť navrhovateľovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške do úschovy na súde alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku nesmie byť podstatnou prekážkou uplatnenia práva.
(3)
Odporca môže navrhnúť, aby súd rozhodol o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej alebo nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného bez primeraného dôvodu.
(4)
Súd peňažnú záruku vydá, ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady, zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití peňažnej záruky.
TRETIA ČASŤ
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA
§ 12
Zemepisné označenie
Pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu, prejednávanie sporov a konanie pred úradom sa obdobne použijú ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 13
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3)
(2)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách na rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.3)
Prihláška označenia pôvodu
§ 14
(1)
Prihlášku označenia pôvodu (ďalej len prihláška") môže podať združenie alebo zväz výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou bez ohľadu na právnu formu alebo zloženie (ďalej len združenie")4) pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže samostatne podať prihlášku, iba ak v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území (ďalej len prihlasovateľ").
(2)
Ďalší subjekt má právo byť prijatý za člena združenia, za ktoré sa podľa tohto zákona považuje aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku podľa odseku 1 samostatne, ak vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území výrobok s kvalitou alebo vlastnosťami zodpovedajúcimi podmienkam ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu a spĺňa podmienky členstva v združení, ktoré nesmú byť diskriminačné, ani v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Združenie je povinné vydať členom na základe žiadosti osvedčenie o členstve.
(3)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis označenia pôvodu do registra s výslovným prejavom vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis označenia pôvodu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
vymedzenie výrobku alebo, ak ide o poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ich špecifikáciu odsúhlasenú Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo"),
d)
názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok, v ktorých sa výrobok na vymedzenom území vyrába, spracováva a pripravuje,
e)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený5) (§ 37 ods. 2),
f)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(4)
Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum doručenia prihlášky a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 15
(1)
Vymedzenie výrobku musí obsahovať
a)
názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu,
b)
zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku,
c)
doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia,
d)
opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím.
(2)
Prihlasovateľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a má označenie pôvodu chránené podľa práva platného v krajine pôvodu výrobku, môže nahradiť údaje podľa odseku 1 písm. c) osvedčením o ochrane označenia pôvodu podľa práva platného v tejto krajine.
§ 16
Špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny musí obsahovať
a)
názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane znenia označenia pôvodu,
b)
opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane prípadnej suroviny a opis ich základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo zmyslami vnímateľných vlastností,
c)
zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny; pri potravinách alebo poľnohospodárskych výrobkoch podľa § 2 ods. 2 údaje osvedčujúce, že ide o takéto výrobky alebo potraviny,
d)
doklad potvrdzujúci, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina pochádza z vymedzeného územia,
e)
opis spôsobu získania poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania,
f)
údaje potvrdzujúce súvislosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a zemepisným prostredím podľa § 2 ods. 1 písm. a).
§ 17
Konanie o prihláške
(1)
Úrad preskúma, či
a)
označenie pôvodu uvedené v prihláške spĺňa podmienky zápisu do registra,
b)
prihláška obsahuje náležitosti podľa § 14 až 16,
c)
je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom5) (§ 37 ods. 2).
(2)
Úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 1 písm. b) a c) odstránil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Ak prihlasovateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.
(3)
Úrad prihlášku zamietne, ak je označenie pôvodu vylúčené zo zápisu podľa § 4 alebo nespĺňa podmienky zápisu do registra. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
§ 18
Zápis označenia pôvodu
(1)
Úrad zapíše označenie pôvodu do registra, ak spĺňa podmienky zápisu do registra a prihláška obsahuje náležitosti podľa tohto zákona. Úrad vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise označenia pôvodu do registra a zápis oznámi vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len vestník").
(2)
Kópiu osvedčenia o zápise označenia pôvodu do registra pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu zašle úrad ministerstvu.
§ 19
Zápis zmien vymedzenia výrobku a špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny
Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o zmenu vymedzenia výrobku alebo špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia územia.
§ 20
Kontrola
(1)
Orgánmi, ktoré vykonávajú kontrolu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny (§ 16), sú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány alebo organizácie akreditované na certifikáciu výrobkov a poverené ministerstvom na zabezpečovanie kontroly poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín1) (ďalej len kontrolný orgán").
(2)
K žiadosti o zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny alebo k návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu je prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise, alebo navrhovateľ zrušenia zápisu označenia pôvodu (ďalej len navrhovateľ") povinný predložiť súhlas ministerstva.
(3)
Každý môže žiadať kontrolné orgány o vydanie dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho práva.
(4)
Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti.
Zrušenie zápisu označenia pôvodu
§ 21
(1)
Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak na základe návrhu dotknutej osoby, kontrolného orgánu alebo z vlastného podnetu zistí, že
a)
označenie pôvodu bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,
b)
podmienky určené na zápis označenia pôvodu do registra odpadli,
c)
výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)] alebo nespĺňa podľa kontrolného orgánu požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a tie neboli splnené ani dodatočne v lehote určenej úradom.
(2)
Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa na trhu nachádza výrobok, ktorý má vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)] alebo spĺňa požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
§ 22
(1)
Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. a) platí, že k zápisu označenia pôvodu do registra nedošlo.
(2)
Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) sa zápis označenia pôvodu zrušuje ku dňu podania návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu.
(3)
Rozhodnutie o zrušení zápisu označenia pôvodu úrad zapíše do registra a oznámi vo vestníku. Kópiu rozhodnutia o zrušení zápisu označenia pôvodu pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu zašle úrad ministerstvu.
§ 23
(1)
Ak návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu (ďalej len návrh na zrušenie") dostatočne nepreukazuje dôvody na zrušenie zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1, úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh doplnil, prípadne zistené chyby v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ v určenej lehote návrh nedoplní alebo zistené chyby neodstráni, úrad konanie o návrhu na zrušenie zastaví.
(2)
Úrad doručí návrh na zrušenie držiteľovi osvedčenia o zápise a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril.
(3)
Úrad rozhodne na základe obsahu spisu, ak sa držiteľ osvedčenia o zápise nevyjadrí v lehote určenej vo výzve.
(4)
Ak držiteľ osvedčenia o zápise nie je zastúpený oprávneným zástupcom a nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v určenej lehote, platí, že sa o návrhu na zrušenie nevyjadril.
(5)
Úrad môže nariadiť ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci. Úrad určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie.
(6)
Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.
(7)
Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie nie je prípustné a úrad naň v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.
§ 24
Pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Účastník konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.
(3)
Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na podanie tejto žiadosti a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu (§ 25 ods. 1).
(4)
Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie (§ 23 ods. 1).
(5)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3 alebo odseku 4; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.
§ 25
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Účastník konania, ktorý bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný odôvodniť žiadosť podľa odseku 1 a uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3)
Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným spôsobom.
(4)
Úrad nevyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na
a)
vykonanie úkonov podľa odseku 1,
b)
vykonanie úkonov podľa § 24 ods. 2 alebo ods. 4,
c)
podanie rozkladu podľa § 27 ods. 1,
d)
podanie námietok podľa § 34 ods. 2.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 zostávajú zachované.
§ 26
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastník konania je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.
§ 27
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu.
§ 28
Sprístupnenie údajov
(1)
Pred zápisom označenia pôvodu do registra je úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba meno a priezvisko prihlasovateľa, znenie označenia pôvodu, číslo prihlášky a dátum jej podania.
(2)
Po zápise označenia pôvodu do registra úrad umožní na základe žiadosti každému nahliadnuť do spisu týkajúceho sa prihlášky a zapísaného označenia pôvodu.
(3)
Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií na náklady žiadateľa.
(4)
Z práva na nahliadnutie do spisu sú vylúčené časti, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru, ktorých sprístupnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania.
§ 29
Register a vestník
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo prihlášky,
b)
dátum podania prihlášky,
c)
číslo zápisu označenia pôvodu,
d)
dátum zápisu označenia pôvodu,
e)
znenie označenia pôvodu,
f)
názov výrobku, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje,
g)
zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku,
h)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
i)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo oprávnenej osoby,
j)
názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok, v ktorých sa na vymedzenom území vyrába, spracováva a pripravuje výrobok, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje,
k)
opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím, alebo opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane prípadnej suroviny a opis jeho základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo zmyslami vnímateľných vlastností,
l)
zrušenie zápisu označenia pôvodu a
m)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Na základe žiadosti po overení predložených údajov úrad zapíše do registra zmeny, ku ktorým došlo po zápise označenia pôvodu do registra.
(3)
Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(4)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu vyznačí v registri.
(5)
Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 4 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.3)
(6)
Každý má právo na nahliadnutie do registra.
(7)
Na základe žiadosti vydá úrad výpis z registra. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu jeho vyhotovenia.
(8)
Úrad vydáva vestník, v ktorom oznamuje zápis označenia pôvodu do registra, jeho zrušenie a ďalšie rozhodujúce údaje týkajúce sa označenia pôvodu.
PIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ OCHRANA
Medzinárodný zápis označenia pôvodu
§ 30
(1)
Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis označenia pôvodu podľa medzinárodného dohovoru.6)
(2)
Žiadateľ o medzinárodný zápis označenia pôvodu je povinný za úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného dohovoru.6) Výšku poplatkov ustanovených týmto dohovorom oznámi úrad vo vestníku.
§ 31
(1)
Medzinárodný zápis označenia pôvodu má tie isté účinky ako zápis označenia pôvodu do registra úradom.
(2)
Medzinárodne zapísané označenie pôvodu, ktorému je odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, sa posudzuje tak, akoby v Slovenskej republike nebolo zapísané.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)
Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru9) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,10) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo oprávnené osoby; ak štát, v ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní o označeniach pôvodu alebo zemepisných označeniach zastúpené oprávneným zástupcom.5)
(3)
Podanie na úrad možno urobiť iba v štátnom jazyku Slovenskej republiky.11)
§ 38
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o prihláškach označení pôvodu výrobkov, ktoré neboli právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa skončia podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v ním určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami, ktoré kladie tento zákon na prihlášku označenia pôvodu.
(2)
Vzťahy z označení pôvodu výrobkov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.
(3)
Na označenie pôvodu, ktorým bola pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona priznaná ochrana označení pôvodu podľa doterajších predpisov, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu podľa tohto zákona, ak jeho zapísaný užívateľ alebo zapísaní užívatelia splnia podmienky zápisu podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po márnom uplynutí tejto lehoty úrad takéto označenie pôvodu vymaže z registra.
§ 39
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
2.
Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 160/1973 Zb. o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov.
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 414/2002 Z. z. a zákona č. 529/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva z označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov s výnimkou výrobkov podľa osobitného predpisu,9e) ako aj skladovanie takýchto výrobkov na účely ponuky alebo predaja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:
„9e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položky 233 až 235 znejú:
„Položka 233
a)
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk
b)
Podanie žiadosti o
1.
zápis zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, alebo vymedzenia
výrobku 500 Sk
2.
zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu alebo zemepisných označení 200 Sk
Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk
Položka 235
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 1 000 Sk.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem § 32 až 36, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
4)
Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 69 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
6)
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958 revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 uverejnená vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.
7)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
8)
Čl. 211 až 219 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
9)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 188 revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 uverejnený vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
10)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uverejnená oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.