465/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

465
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
1.
Zriaďuje sa verejná vysoká škola1) s názvom Univerzita J. Selyeho.
2.
Sídlo Univerzity J. Selyeho je Komárno.
3.
Na Univerzite J. Selyeho sa zriaďujú:
a)
ekonomická fakulta,
b)
pedagogická fakulta,
c)
reformovaná teologická fakulta.
§ 2
Vyučovacími jazykmi Univerzity J. Selyeho sú maďarský jazyk, slovenský jazyk a iné jazyky.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z. a zákona č. 442/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Univerzita J. Selyeho“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.