463/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

463
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia vojnového veterána, vojnového veterána in memoriam a pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku starostlivosti o vojnových veteránov.
§ 2
Vojnový veterán a vojnový veterán in memoriam
(1)
Vojnový veterán je štátny občan Slovenskej republiky, ktorému je za podmienok ustanovených týmto zákonom priznané postavenie vojnového veterána, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Postavenie vojnového veterána možno priznať len osobe podľa odseku 1, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
a)
vykonávala aspoň 90 dní vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ako príslušník ozbrojených síl štátov, ktorých právnym nástupcom je Slovenská republika, a to v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,1) alebo
b)
bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka československej armády a v období od 14. marca 1939 do 8. mája 1945 bola účastníkom národného boja za oslobodenie,2) alebo
c)
v rokoch 1939 až 1945 ako účastník národného boja za oslobodenie
1.
bola príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej vykonávala vojenskú službu za podmienok ustanovených osobitným predpisom,3)
2.
vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,
3.
bola príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,
4.
bola československým partizánom,4) alebo
5.
zúčastnila sa na Májovom povstaní českého ľudu v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela ťažkú ujmu na zdraví, alebo
d)
bola v rokoch 1936 až 1939 československým dobrovoľníkom v Španielsku.
(3)
Podmienka výkonu služby podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vojak pri výkone tejto služby utrpel služobný úraz.5)
(4)
Účasť na národnom boji za oslobodenie podľa odseku 2 písm. b) a c) sa preukazuje osvedčením vydaným podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Vojnovým veteránom podľa tohto zákona je aj Milan Rastislav Štefánik.6)
(6)
Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, možno priznať postavenie vojnového veterána in memoriam.
§ 3
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána
(1)
O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
titul, meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“),
b)
údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadateľa,
c)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
d)
adresa trvalého pobytu žiadateľa,
e)
údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
f)
dôvod skončenia služobného pomeru, ak žiadateľ bol v služobnom pomere,
g)
vlastnoručný podpis žiadateľa.
(3)
Žiadosť ďalej obsahuje údaje potvrdzujúce splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2. K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží fotografia s rozmermi 3 cm x 3,5 cm a overená kópia osvedčenia podľa osobitného predpisu,7) ak bolo toto osvedčenie žiadateľovi vydané.
(4)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2, namiesto rozhodnutia vydá ministerstvo žiadateľovi preukaz vojnového veterána (ďalej len „preukaz“).
(5)
Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1. O udelení výnimky z § 2 a o odstránení tvrdosti zákona rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(6)
Preukaz oprávňuje vojnového veterána
a)
zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránov podľa § 5 písm. d),
b)
na poskytovanie zabezpečenia podľa § 5 písm. e) až g).
(7)
Vzor preukazu je uvedený v prílohe.
(8)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3a
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam
(1)
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam sa začína na základe
a)
podnetu ministerstva, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2, alebo
b)
žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2 písm. b) až d).
(2)
Na účely tohto zákona blízkou osobou zosnulej osoby je jej
a)
manžel (manželka),
b)
dieťa alebo
c)
súrodenec.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,
b)
uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,
c)
údaje o zosnulej osobe
1.
titul, meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu,
4.
dosiahnutú vojenskú hodnosť a
5.
štátne občianstvo.
(4)
Ak žiadosť o priznanie postavenia vojnového veterána in memoriam podá súčasne viac blízkych osôb zosnulej osoby pri rovnakom stupni príbuzenstva,8a) dekrét vojnového veterána in memoriam sa vydá iba tej blízkej osobe podľa odseku 2, ktorej žiadosť bola doručená skôr.
(5)
Ak ministerstvo prizná postavenie vojnového veterána in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby dekrét vojnového veterána in memoriam podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
(6)
Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam do šiestich mesiacov od začatia konania podľa odseku 1.
§ 4
Vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností
(1)
Vojnového veterána možno vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vyššej vojenskej hodnosti.
(2)
Vojnového veterána vymenúva do generálskej hodnosti a povyšuje do vyššej generálskej hodnosti prezident Slovenskej republiky; do ostatných vojenských hodností vojnového veterána vymenúva alebo povyšuje minister.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vojnových veteránov, ktorých možno vymenúvať do vojenských hodností alebo povyšovať do vyšších vojenských hodností podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident Slovenskej republiky.
§ 5
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,
b)
vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,
c)
vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,
d)
usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,
e)
zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
f)
zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)
g)
zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)
§ 6
Ministerstvo vojnovým veteránom
a)
zabezpečuje vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a liečebnú starostlivosť po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky [§ 2 ods. 2 písm. a)] najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
b)
poskytuje rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach ministerstva,10)
c)
poskytuje kúpeľnú starostlivosť v kúpeľných ústavoch.11)
§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)
Účastník protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie vojnového veterána pred 1. aprílom 2009, toto postavenie stráca.
(2)
Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja vydaný preukaz vojnového veterána podľa § 3 ods. 4, tento preukaz stráca platnosť.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 69 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Odseky 1 až 7 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
2.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, uhrádza sa rekreačná starostlivosť z príspevku podľa § 94 ods. 1 písm. d).“.
3.
V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odseky 1 a 2 sa primerane použijú aj na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29a znie:
„(6)
Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané zo sociálneho poistenia,29a) uhrádza ministerstvo zo svojho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 463/2003 Z.z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.
VZOR
Obrázok 01
1)
§ 12 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
4)
§ 1 zákona č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem „československého partizána“.
5)
§ 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
7)
Napríklad zákon č. 255/1946 Zb. v znení zákona č. 101/1964 Zb., zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
9)
§ 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.
10)
§ 69 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.
11)
§ 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.