460/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie č. 8/1994 Z. z.) v znení opatrenia z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 (oznámenie č. 141/1994 Z. z.) a opatrenia z 10. mája 1995 č. 65/206/1995 (oznámenie č. 114/1995 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.