Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

459/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2003 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 14. novembra 2003
o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dňa 31. decembra 2003 sa ukončuje platnosť mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 19931) a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993.2)
§ 2
(1)
Výmenu mincí uvedených v § 1 uskutočňujú bezodplatne
a)
Národná banka Slovenska, banky3) a pobočky zahraničných bánk4) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,
b)
Národná banka Slovenska od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008.
(2)
Výmena mincí sa vykonáva v pokladniciach Národnej banky Slovenska a v pokladniciach bánk a pobočiek zahraničných bánk v hotovosti alebo vložením na účet vedený v Národnej banke Slovenska alebo v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3)
V hotovosti sa vymieňajú mince uvedené v § 1, ktorých úhrnná suma nominálnych hodnôt je deliteľná číslom 50 bezo zvyšku. Pri vklade mincí na účet sa úhrnná suma nominálnych hodnôt pripíše na účet v plnej výške.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2003.
Marián Jusko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 223/1993 Z. z. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
2)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 210/1993 Z. z. o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.