451/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
ZÁKON
z 23. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z. a zákona č. 424/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 203 ods. 1 sa za číslom „2002“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za číslo „2003“ sa vkladajú slová „a 2004“.
2.
V § 203 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.