450/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
ZÁKON
z 23. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z. a zákona č. 430/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. v) sa číslo „400“ nahrádza číslom „550“.
2.
V § 2 písm. x) sa za slovo „motorom“ vkladajú slová „a trolejbus,“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa.“.
4.
§ 31a sa vypúšťa.
5.
V § 37 ods. 4 sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „alebo podskupiny“.
6.
V § 37 ods. 5 v druhej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „zvláštne výstražné modré, prípadne červené svetlo alebo“.
7.
V § 40 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky“.
8.
V § 65 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA" a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. c) a d) sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o objasňovanie priestupkov, ktoré patria do pôsobnosti Vojenskej polície20a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia.20a) Povinnosti policajta podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.".
10.
V § 68 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny,“.
11.
V § 68 ods. 3 písm. b) sa slová „dlhodobý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,26)" nahrádzajú slovami „prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,26)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 17 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 68 ods. 3 písm. f) sa za slovo „skupín" vkladajú slová „a podskupín".
13.
V § 68 ods. 8 písm. a) sa za slovo „skupín" vkladajú slová „a podskupín".
14.
V § 68 ods. 8 písm. b) sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „a podskupiny".
15.
V § 68 ods. 8 písm. c) sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „a podskupiny".
16.
V § 69 ods. 3 sa za slovo „skupín" vkladá čiarka a slovo „podskupín".
17.
V § 69 ods. 4 sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „a podskupiny".
18.
V § 72 ods. 5 sa za slovo „skupín" vkladajú slová „a podskupín".
19.
V § 72 sa vypúšťa odsek 6.
20.
V § 76 ods. 1 sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „a podskupiny".
21.
V § 77 ods. 2 sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „alebo podskupiny".
22.
V § 78 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Vodičský preukaz obsahuje
a)
meno a priezvisko držiteľa vodičského preukazu, prípadne titul,
b)
dátum a miesto narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c)
fotografiu držiteľa vodičského preukazu,
d)
podpis držiteľa vodičského preukazu,
e)
skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktoré boli držiteľovi vodičského preukazu udelené, a dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu a podskupinu vodičského oprávnenia,
f)
dátum vydania vodičského preukazu,
g)
dátum platnosti vodičského preukazu,
h)
názov a sídlo orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal,
i)
sériu a číslo vodičského preukazu,
j)
záznamy o obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia.
(4)
Držiteľ vodičského oprávnenia môže byť súčasne držiteľom len jedného vodičského preukazu a len jedného medzinárodného vodičského preukazu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
23.
V § 79 odsek 2 znie:
„(2)
Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak
a)
sa v ňom neoprávnene urobili zmeny,
b)
záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
c)
sú v ňom záznamy nečitateľné,
d)
bol zničený, stratený alebo ukradnutý, alebo
e)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
24.
§ 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Platnosť a výmena vodičského preukazu vydaného v cudzine
(1)
S vodičským preukazom vydaným v cudzine smie jeho držiteľ viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike, ak tento zákon neustanovuje inak, len ak
a)
vodičský preukaz bol vydaný štátom Európskych spoločenstiev (ďalej len „vodičský preukaz Európskych spoločenstiev“),
b)
vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968) a Dohovoru o cestnej premávke (Ženeva 1949) (ďalej len „vodičský preukaz vydaný cudzím štátom“),
c)
medzinárodný vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968), je v dobe vedenia motorového vozidla na území Slovenskej republiky platný a od jeho vydania neuplynuli tri roky,
d)
medzinárodný vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Ženeva 1949), je v dobe vedenia motorového vozidla na území Slovenskej republiky platný a od jeho vydania neuplynul jeden rok.
(2)
Držiteľ platného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom, ktorý má na území Slovenskej republiky prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, je povinný do 30 dní odo dňa udelenia prechodného pobytu alebo trvalého pobytu požiadať okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu vydaného cudzím štátom za vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike. Takáto výmena sa zaznamená vo vodičskom preukaze vydanom v Slovenskej republike. Vymenený vodičský preukaz vydaný cudzím štátom okresný dopravný inšpektorát vráti orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia.
(3)
Držiteľ platného vodičského preukazu Európskych spoločenstiev, ktorý má na území Slovenskej republiky prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, a zdržuje sa na tomto území viac ako 185 dní v kalendárnom roku, môže požiadať okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu Európskych spoločenstiev za vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike. Vymenený vodičský preukaz Európskych spoločenstiev okresný dopravný inšpektorát vráti orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia.
(4)
Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom alebo vodičského preukazu Európskych spoločenstiev, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a zdržuje sa na tomto území viac ako 185 dní v kalendárnom roku, je povinný požiadať okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa trvalého pobytu o výmenu vodičského preukazu vydaného cudzím štátom alebo vodičského preukazu Európskych spoločenstiev za vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike. Vymenený vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vymenený vodičský preukaz Európskych spoločenstiev okresný dopravný inšpektorát vráti orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia.
(5)
Ak sa vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev vymenil za vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike, do skúšobnej lehoty sa započíta lehota, ktorá uplynula od vydania vodičského preukazu v cudzine. Ak by takto určená skúšobná lehota bola kratšia ako jeden mesiac, ustanovenia o vodičskom oprávnení sa na skúšobnú lehotu nepoužijú.
(6)
Žiadosť o výmenu vodičského preukazu musí mať písomnú formu a musí byť v nej uvedené
a)
meno a priezvisko žiadateľa, prípadne titul,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,
c)
adresa prechodného pobytu alebo trvalého pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky, ak žiadateľ nepreukáže, že sa na území Slovenskej republiky pripravuje na výkon povolania po dobu najmenej šiestich mesiacov,
(7)
K žiadosti o výmenu vodičského preukazu podľa odseku 6 musí byť predložený platný doklad totožnosti žiadateľa a priložené:
a)
fotografia žiadateľa ustanovených rozmerov a
b)
vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev.
(8)
Vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev, ktorého držiteľom je osoba, ktorá je prihlásená na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, je neplatný, ak jeho držiteľ nepožiadal o výmenu podľa odsekov 2 a 4. Neplatný je aj vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev, v ktorom je zaznamenané, že jeho držiteľovi bol uložený zákaz viesť motorové vozidlo. Neplatný vodičský preukaz podľa prvej a druhej vety nemožno vymeniť za vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike.“.
25.
V § 85 ods. 1 písmeno a) znie:
a)
evidencia vodičov a osôb, ktoré nie sú držiteľmi vodičského preukazu a dopustili sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“.
26.
V § 85 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
27.
V § 85 odsek 3 znie:
„(3)
V dopravných evidenciách podľa odseku 1 sa o osobách vedú tieto osobné údaje:
a)
meno, priezvisko, prípadne titul,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresa trvalého pobytu.“.
28.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podrobnosti o vedení dopravných evidencií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
29.
V § 98 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v štáte Európskych spoločenstiev postačuje, ak je na vozidle pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak Slovenskej republiky.“.
30.
V § 98 ods. 4 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre vozidlo evidované v štáte Európskych spoločenstiev, ak je na ňom pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak štátu, v ktorom je vozidlo evidované.“.
31.
V § 98 odsek 6 znie:
„(6)
Podrobnosti o poznávacej značke Slovenskej republiky a o rozlišovacom znaku Slovenskej republiky, ich vyhotovení, tvare a rozmeroch a o ich umiestnení na vozidle a tabuľke s evidenčným číslom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
32.
V § 120 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 a 6“.
33.
V § 123 ods. 1 sa slová „§ 78 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 78 ods. 7“ a slová „§ 97 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 3“.
34.
V § 126 ods. 3 sa za slová „Policajného zboru“ vkladá čiarka a slová „Hasičského a záchranného zboru“.
35.
§ 129 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Vodičské oprávnenia a rozhodnutia o nich vydané príslušnými dopravnými inšpektorátmi pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii zostávajú v platnosti.
(15)
Vodičské preukazy vydané pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii zostávajú v platnosti.“.
36.
V § 130 ods. 2 sa slová „§ 78 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 78 ods. 7“ a slová „§ 85 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 85 ods. 4“.
37.
V § 130 ods. 2 sa slová „§ 97 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 3“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe položka 74 písmeno a) znie:
„a)
na získanie vodičského oprávnenia
1.
skupiny A a AM a podskupiny A1 500 Sk
2.
skupiny B, B+E a T a podskupiny B1 1 000 Sk
3.
skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1 1 500 Sk
4.
skupiny C, C+E, D a D+E 2 000 Sk“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004, okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.