450/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
ZÁKON
z 23. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z. a zákona č. 430/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa.“.
4.
§ 31a sa vypúšťa.
6.
V § 37 ods. 5 v druhej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „zvláštne výstražné modré, prípadne červené svetlo alebo“.
7.
V § 40 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky“.
8.
V § 65 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA" a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. c) a d) sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o objasňovanie priestupkov, ktoré patria do pôsobnosti Vojenskej polície20a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia.20a) Povinnosti policajta podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.".
11.
V § 68 ods. 3 písm. b) sa slová „dlhodobý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,26)" nahrádzajú slovami „prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,26)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 17 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
19.
V § 72 sa vypúšťa odsek 6.
23.
V § 79 odsek 2 znie:
„(2)
Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak
a)
sa v ňom neoprávnene urobili zmeny,
b)
záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
c)
sú v ňom záznamy nečitateľné,
d)
bol zničený, stratený alebo ukradnutý, alebo
e)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
32.
V § 120 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 a 6“.
34.
V § 126 ods. 3 sa za slová „Policajného zboru“ vkladá čiarka a slová „Hasičského a záchranného zboru“.
37.
V § 130 ods. 2 sa slová „§ 97 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 3“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004, okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.