449/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o pomoci pri likvidácii súčastí rakiet.
Dohoda nadobudla platnosť 16. septembra 2003 na základe článku 8 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mod.gov.sk.