448/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálnej rozvojovej pomoci pre strednú Európu (ODACE).
Memorandum nadobudlo platnosť 10. júla 2003 na základe článku XIV ods. 14.03.
Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.