446/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2003 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003 – 2006.
Program spolupráce nadobudne platnosť 14. novembra 2003 na základe článku 38.
Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk.