445/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
z 22. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Tento zákon sa vzťahuje na občanov členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike ako fyzické osoby oprávnené na výkon podnikateľskej činnosti1) alebo v obdobnom postavení2) alebo ako zamestnanci3) (ďalej len „žiadateľ“) okrem povolania veterinárneho lekára, architekta, odborných činností uvedených v prílohe č. 1 a živností uvedených v zoznamoch I až V.4) Uznávanie dokladov o vzdelaní v povolaní lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky uskutočňuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len stredisko) podľa prílohy č. 5. Na uznávanie dokladov o špecializácii zdravotníckych pracovníkov potrebných na výkonávanie zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 445/2003 Z. z.“.
2.
V § 2 písm. i) v druhej vete sa odkaz 8 nahrádza odkazom 8a a slová „Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len stredisko) sa nahrádzajú slovom „stredisko (§ 1 ods. 2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Napríklad zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa odkaz 8 nahrádza odkazom 8a.
4.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pri uznávaní dokladov o vzdelaní v povolaní lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky v prípade pochybností o pravosti dokladu o vzdelaní vydaného členským štátom požiada oprávnený orgán členského štátu o potvrdenie jeho pravosti alebo úplnosti.“.
5.
Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18
Spoločné ustanovenia
Na uznávanie dokladov o vzdelaní v povolaní lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky sa nevzťahujú § 3 až 11, § 14 ods. 4, § 15 ods. 4 písm. b), § 15 ods. 6, §16 a 17.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2.
Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2
b)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
a)
1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a vo Švédsku,
b)
1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
c)
1. januárom 1981 v Grécku alebo
d)
20. decembrom 1976 v ostatných členských štátoch, ktoré boli členskými štátmi k 31. 12. 2002.
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby sa taký doklad doplnil osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor ustanovenej v tabuľke. Ak však Slovenská republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie minimálne obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,
2.
doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku v rámci osobitných úprav obsiahnutých v príslušnom právnom predpise č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto termíne,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby sa taký doklad doplnil osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a minimálnou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v tabuľke,
4.
taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
a)
diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna chrirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
b)
diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom,
c)
diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
d)
diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
e)
diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
5.
diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku v zmysle luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
6.
diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa zákona a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s príslušným právnym predpisom zo 14. mája 1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu niektorej z uvedených fakúlt. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
7.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
10.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
11.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,
b)
diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a ktorý obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,
Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2
c)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,
2.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore počas obdobia rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo 2,
4.
doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo doklad, diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne, udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred nadobudnutím účinnosti dohody o Európskom hospodárskom priestore, doložené osvedčením vydaným kompetentnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne, právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať menované činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného už uvedeného dokladu o odbornej spôsobilosti. Od požiadavky trojročnej praxe sa upustí v prípade osôb, ktoré úspešne skončili najmenej tri roky štúdia, ktoré kompetentné úrady osvedčia ako rovnocenné už uvedenému odbornému vzdelaniu,
5.
doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Českej republiky alebo Československa pred pristúpením Českej republiky do Európskej únie a na ktoré nadväzovalo získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe uvedenej v prvom odseku sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia charakteru odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných činností v kategórii zubný lekár, ktoré je osvedčené príslušnými orgánmi ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
6.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
7.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývaleho Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z.
Spôsob uznávania dokladov o vzdelaní získaných v členských štátoch na účel výkonu zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky
A.
V kategórii lekár
Ako vysokoškolské doktorské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo získané na území Slovenskej republiky v kategórii lekár sa uznáva vzdelanie doložené
a)
dokladmi podľa tejto tabuľky:
b)
dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
c)
dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený osvedčením, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť všeobecného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu päťročného obdobia v prípade kvalifikácie, v ktorej sa vzdelávanie začalo pred 20. decembrom 1976 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska; pred 1. januárom 1981 v Grécku; pred 1. januárom 1986 v Španielsku a Portugalsku a pred 1. januárom 1994 v Rakúsku, Švédsku a Fínsku, alebo
d)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní získanom na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o diplom o špecializácii v odbore všeobecné lekárstvo získaný pred zjednotením Nemecka, doklad vydaný príslušným orgánom, oprávňujúci osobu vykonávať činnosť všeobecného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľke a osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť všeobecného lekára v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu päťročného obdobia pred vydaním osvedčenia,
e)
dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal za rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
f)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
g)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie lekára na území Estónska počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
h)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie lekára na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
i)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie lekára na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
j)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie lekára na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
B.
V kategórii zubný lekár
Ako vysokoškolské doktorské vzdelanie v odbore zubné lekárstvo získané na území Slovenskej republiky v kategórii zubný lekár sa uznáva
a)
vzdelanie doložené dokladmi podľa tejto tabuľky:
b)
vzdelanie doložené dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu o tom, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v príslušnom predpise a že členský štát, ktorý ho vydáva, považuje ho za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
c)
vzdelanie doložené dokladom o vzdelaní, z ktorého vyplýva, že vzdelanie síce nespĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený osvedčením príslušného orgánu príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v zubnom lekárstve alebo stomatológii najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
d)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní získanom na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale je doplnený o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, doklad vydaný príslušným orgánom, oprávňujúci osobu vykonávať činnosť zubného lekára na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľke a osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť zubného lekára na území Spolkovej republiky Nemecko najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
e)
vzdelanie doložené dokladom získaným na území Talianska pred 28. januárom 1980, ktoré je doložené osvedčením vydaným kompetentnými talianskymi orgánmi, že osoba vykonávala v Taliansku ako hlavné zamestnanie činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky preukázania trojročnej praxe možno upustiť, ak príslušný taliansky orgán potvrdí, že doklad považuje za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
f)
vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Taliansku v období medzi 28. januárom 1980 a 31. decembrom 1984 ako univerzitné vzdelanie v kategórii lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Taliansku, že osoba zložila skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi na zabezpečenie potrebných vedomostí a zručností na úrovni rovnocennej s tou, ktorú majú osoby s kvalifikáciou uvedenou v tabuľke pre Taliansko, že v Taliansku vykonávala činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi talianskych diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky preukázania skúšky spôsobilosti sa upúšťa, ak osoba získala aspoň trojročné vysokoškolské vzdelanie na univerzite, ak príslušný orgán Talianska potvrdí, že doklad o takomto vzdelaní považuje za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
g)
vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Španielsku pred 1. januárom 1986 ako univerzitné vzdelanie v kategórii lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Španielsku, že osoba vykonávala činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky trojročnej praxe sa upúšťa, ak osoba počas štúdia absolvovala aspoň tri roky štúdia, ktoré obsahom zodpovedá požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise, alebo
h)
vysokoškolské doktorské vzdelanie začaté v Rakúsku pred 1. januárom 1994 ako univerzitné vzdelanie v kategórii lekár, ak je doplnené osvedčením, ktoré vydal príslušný orgán v Rakúsku, že osoba vykonávala činnosť zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia a je oprávnená vykonávať rovnaké činnosti ako osoby, ktoré sú držiteľmi diplomov uvedených v tabuľke. Od požiadavky trojročnej praxe sa upúšťa, ak osoba počas štúdia absolvovala aspoň tri roky takého štúdia, ktoré obsahom zodpovedá požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise,
i)
vzdelanie doložené dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
j)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné štúdium v študijnom odbore stomatológia, ktoré sa začalo na území Československa alebo na území Českej republiky pred pristúpením Českej republiky do Európskej únie, doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že tieto osoby v Českej republike v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávali povolanie zubného lekára najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že tieto osoby sú oprávnené vykonávať povolanie zubného lekára za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia, ktoré nadväzovalo na univerzitné štúdium medicíny ako štúdium určené na výkon povolania zubného lekára, ktoré je osvedčené príslušným orgánom Českej republiky ako rovnocenné so štúdiom určeným na výkon povolania zubného lekára uvedeným v tabuľke, alebo
k)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie zubného lekára na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
l)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie zubného lekára na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
m)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takémuto potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie zubného lekára na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
n)
vzdelanie doložené dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie zubného lekára na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
C.
V kategórii farmaceut
Ako vysokoškolské magisterské vzdelanie v odbore farmácia získané na území Slovenskej republiky v kategórii farmaceut sa uznáva vzdelanie doložené
a)
dokladmi podľa tejto tabuľky:
b)
dokladom o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu o tom, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o získaní vzdelania v príslušnom členskom štáte, z ktorého vyplýva, že spĺňa všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
c)
dokladom podľa písmena a) a osvedčením príslušného členského štátu, že osoba vykonávala činnosti v oblasti prípravy liekových formulárov, výroby a skúšania liekov, skúšania liekov v laboratóriu na skúšanie liekov, skladovania, uchovávania a dodávania liekov na úrovni veľkoobchodu, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov do verejných lekární, prípravy, skúšania, skladovania a dodávania liekov v nemocniciach a poskytovania informácií a poradenstva o liekoch v príslušnom členskom štáte rovnaký čas, ak príslušný členský štát vyžaduje, aby bol diplom uvedený v tabuľke pre kategóriu farmaceut doplnený ďalšími odbornými skúsenosťami. Také uznanie sa nevzťahuje na dvojročné obdobie odbornej praxe získané v Luxembursku na udelenie štátneho povolenia na otvorenie lekárne,
d)
dokladom príslušného orgánu členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom členskom štáte trvalo najmenej štyri roky, a je doplnený osvedčením príslušného orgánu príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad sa považuje za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
e)
dokladom z Talianska, ktorý bol vydaný osobám, ktoré sa začali vzdelávať v Taliansku pred 1. novembrom 1993 a vzdelávanie skončili najneskôr pred 1. novembrom 2003, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale je doplnené osvedčením príslušného talianskeho orgánu, že osoba najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia vykonávala v Taliansku činnosť farmaceuta, a preto príslušný taliansky orgán považuje doklad za rovnocenný s dokladom uvedeným v tabuľke,
f)
dokladom príslušného orgánu členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale v príslušnom členskom štáte bolo začaté pred jeho vstupom do Európskej únie, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, že osoba v danom členskom štáte vykonávala jednu z činností uvedenú v písmene b) najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
g)
dokladom o získaní univerzitného alebo iného rovnocenného vzdelania vo farmácii v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za diplom uvedený v tabuľke, teda doklad oprávňujúci osobu vykonávať činnosti uvedené v písmene b). V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní akademického vzdelania v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
h)
dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol získaný pred zjednotením Nemecka a oprávňuje osobu vykonávať činnosť farmaceuta na území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých podmienok, ako sú doklady uvedené v tabuľke, a bol doplnený osvedčením príslušného nemeckého orgánu, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť farmaceuta v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
i)
dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
j)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie farmaceuta na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
k)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie farmaceuta na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
l)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie farmaceuta na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
m)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie farmaceuta na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
n)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie farmaceuta na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
D.
V kategórii sestra
Ako vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra získané na území Slovenskej republiky v kategórii sestra sa uznáva vzdelanie doložené
a)
dokladmi podľa tejto tabuľky:
b)
dokladom z členského štátu, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise alebo nie je uvedený v tabuľke, ale bol doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala povolanie sestry najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním osvedčenia, v prípade odbornej spôsobilosti, v ktorej sa vzdelávanie začalo v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku a Veľkej Británii pred 27. júnom 1979, v Grécku pred 1. januárom 1981, v Španielsku a Portugalsku pred 1. januárom 1986 a v Rakúsku, Švédsku a Fínsku pred 1. januárom 1994, alebo
c)
dokladom o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom členskom štáte, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke, teda doklad oprávňujúci osobu vykonávať samostatne činnosť sestry na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, alebo
d)
dokladom získaným na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka a oprávňuje osobu vykonávať činnosť sestry na celom území Spolkovej republiky Nemecka za rovnakých podmienok ako doklad uvedený v tabuľke, a ktorý bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť sestry v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia. Táto činnosť sestry musí zahŕňať úplnú zodpovednosť za plánovanie, organizáciu a vykonávanie ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti o pacientov, alebo
e)
dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
f)
dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie sa začalo na území Poľska pred pristúpením Poľska do Európskej únie, nespĺňalo minimálne požiadavky na vzdelanie ustanovené pre kategóriu sestra osobitným predpisom, ale je doplnené dokladom, podľa ktorého osoba získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry v kategórii sestra a
1.
získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie sestry na území Poľska a najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom bakalára ošetrovateľstva (dyplom licencjata pielegniarstwa) alebo
2.
získala osvedčenie potvrdzujúce, že účinne a v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie sestry na území Poľska najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom sestry s nadstavbovým vzdelaním na odbornej zdravotníckej škole (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej),
g)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie sestry na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
h)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie sestry na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
i)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, rovnakým orgánom, ktorý osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie sestry na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
j)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie sestry na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
k)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie sestry na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
E.
V kategórii pôrodná asistentka
Ako vyššie odborné vzdelanie v odbore pôrodná asistencia získané na území Slovenskej republiky v kategórii pôrodná asistentka sa uznáva vzdelanie doložené
a)
dokladmi podľa tejto tabuľky:
b)
dokladom z členského štátu, ktorý nie je uvedený v tabuľke, ale vzdelávanie spĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak doklad bol doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádza, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosť pôrodnej asistentky najmenej v rozsahu uvedenom v 1. a 2. bode, alebo ak bol doklad doplnený o osvedčenie, že príslušný členský štát považuje doklad za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, teda za doklad oprávňujúci osobu samostatne vykonávať činnosti pôrodnej asistencie na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V osvedčení sa uvádza, že bolo vydané po získaní diplomu, certifikátu alebo osvedčenia o získaní rovnocenného vzdelania v príslušnom členskom štáte a že členský štát, ktorý ho vydáva, ho považuje za rovnocenný s tými, ktoré sú uvedené v tabuľke, a že pôrodná asistentka uspokojivo vykonávala všetky činnosti pôrodnej asistencie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení
1.
najmenej dva roky pred vydaním osvedčenia v prípade získania vzdelania v pôrodnej asistencii, ktoré má síce rovnocennú úroveň so vzdelaním uvedeným v tabuľke, ale jeho získanie nenadväzovalo na získanie vzdelania v kategórii sestra v odbore rovnocennom s odborom diplomovaná všeobecná sestra, alebo
2.
najmenej jeden rok pred vydaním osvedčenia v prípade získania vzdelania v pôrodnej asistencii, ktoré má rovnocennú úroveň so vzdelaním uvedeným v tabuľke a jeho získanie nadväzovalo na získanie vzdelania v kategórii sestra v odbore rovnocennom s odborom diplomovaná všeobecná sestra, alebo
c)
dokladom, ktorý bol vydaný pred vstupom príslušného členského štátu do Európskej únie, ale nie neskôr ako šesť rokov po 23. januári 1980, alebo pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii po tomto termíne, dokladom, ktorý bol vydaný v príslušnom členskom štáte nie neskôr ako šesť rokov po pristúpení, ktorý bol doplnený osvedčením príslušného členského štátu, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosti pôrodnej asistencie najmenej dva roky v priebehu posledných piatich rokov pred vydaním osvedčenia, ak ide o doklady príslušných členských štátov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, a vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise na výkon činností pôrodnej asistencie, ani nenadväzovalo na získanie vzdelania podľa písmena b) 1. bodu alebo
d)
dokladom, ktorý bol vydaný pred vstupom príslušného členského štátu do Európskej únie, ale nie neskôr ako šesť rokov po 23. januári 1980, alebo pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii po tomto termíne, dokladom, ktorý bol vydaný v príslušnom členskom štáte nie neskôr ako šesť rokov po pristúpení, ktorý bol doplnený osvedčením príslušného členského štátu, že osoba v príslušnom členskom štáte vykonávala činnosť pôrodnej asistentky najmenej jeden rok počas posledných piatich rokov pred vydaním osvedčenia, ak ide o doklady príslušných členských štátov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, a vzdelávanie nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise na výkon činností pôrodnej asistencie, ale nadväzovalo na získanie vzdelania podľa písmena b) 2. bodu alebo
e)
dokladom o odbornej spôsobilosti získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka, a doklad oprávňuje osobu vykonávať činnosť pôrodnej asistentky na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad uvedený v tabuľke a doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť pôrodnej asistentky v Nemecku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
f)
dokladom o odbornej spôsobilosti získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce spĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak bol doplnený o odbornú prax v pôrodnej asistencii a o osvedčenie vydané oprávnenými nemeckými orgánmi, ktorý potvrdzuje, že odborná príprava sa začala pred zjednotením Nemecka a osoba vykonávala činnosť pôrodnej asistentky v Nemecku najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia,
g)
dokladom získaným v Španielsku ako výsledok vzdelávania začatého pred 31. decembrom 1985, ktorý nie je uvedený v tabuľke a z ktorého vyplýva, že vzdelávanie síce nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným španielskym orgánom, že osoba vykonávala činnosť pôrodnej asistentky v Španielsku najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia, alebo
h)
dokladom získaným v Španielsku ako výsledok vzdelávania začatého pred 31. decembrom 1985, ktorý nie je uvedený v tabuľke a z ktorého vyplýva, že vzdelávanie spĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným španielskym orgánom, že sa považuje za rovnocenný s dokladmi uvedenými v tabuľke, alebo
i)
dokladom vydaným príslušným orgánom iného členského štátu osvedčujúcim, že doklad o vzdelaní získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, uznal ako rovnocenný s dokladom získaným po absolvovaní potrebného vzdelávania a potrebnej odbornej zdravotníckej praxe v tomto členskom štáte, ktorý je uvedený v tabuľke,
j)
dokladom, z ktorého vyplýva, že vzdelávanie sa začalo na území Poľska pred pristúpením Poľska do Európskej únie, nespĺňalo minimálne požiadavky na vzdelanie ustanovené pre kategóriu pôrodná asistentka osobitným predpisom, ale je doplnené dokladom, podľa ktorého osoba získala odbornú spôsobilosť v kategórii sestra a
1.
získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Poľska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom bakalára v pôrodnej asistencii (dyplom licencjata położnictwa) alebo
2.
získala osvedčenie potvrdzujúce, že v súlade s právnymi predpismi Poľska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Poľska najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov v priebehu siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ak získala diplom pôrodnej asistentky (dyplom położnej) s nadstavbovým vzdelaním na odbornej zdravotníckej škole, alebo
k)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
l)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
m)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
n)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
o)
dokladom o vysokoškolskom alebo vyššom odbornom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že toto vzdelávanie sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala povolanie pôrodnej asistentky na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.