442/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
ZÁKON
z 21. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. a zákona č. 401/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 3 sa slová „ministerstve“ nahrádzajú slovami „Ministerstve školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
2.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „verejná vysoká škola je zároveň povinná každoročne predkladať ministerstvu návrh svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
financovanie účasti na majetku v medzinárodných finančných inštitúciách prostredníctvom zmenky.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 2 ods. 2 prvá veta znie:
„Tlačová kancelária je príspevková organizácia, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. sa mení takto:
§ 16 sa vypúšťa.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 37, 38, 40, 41, 49 a čl. IV až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.