442/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
ZÁKON
z 21. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 427/2002 Z. z., zákona č. 163/2003 Z. z. a zákona č. 267/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z.
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 3 ods. 3 poslednej vete sa za slová „zdravotných poisťovní,“ vkladajú slová „rozpočtov verejných vysokých škôl,2d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
„2d)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 4 tretej vete sa za slová „zdravotných poisťovní,“ vkladajú slová „verejných vysokých škôl,“ a za slová „zdravotné poisťovne,“ sa vkladajú slová „verejné vysoké školy,“.
7.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu2b) vypracúva ministerstvo návrh mimoriadneho štátneho záverečného účtu za obdobie od začiatku rozpočtového roka do vypovedania vojny alebo do vyhlásenia vojnového stavu. Na obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do konca rozpočtového roka a na rozpočtový rok v čase vojny alebo vojnového stavu ministerstvo vypracúva návrh vojnového štátneho rozpočtu. Po skončení vojny alebo po skončení vojnového stavu sa vypracúva návrh mimoriadneho štátneho záverečného účtu za obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do konca rozpočtového roka a za rozpočtový rok v čase vojny alebo vojnového stavu. Na zostavenie vojnového štátneho rozpočtu sa vzťahujú ustanovenia druhej a tretej časti tohto zákona, na zostavenie mimoriadneho štátneho záverečného účtu sa vzťahujú ustanovenia dvanástej časti tohto zákona. Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky sa v čase vojny a v čase vojnového stavu riadi vojnovým štátnym rozpočtom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
výdavky súvisiace s poskytovaním medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým krajinám,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
12.
V § 6 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevracajú nevyčerpané prostriedky, ak ich suma nepresiahne 100 Sk.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
15.
V § 8 ods. 2 štvrtá veta znie:
„Súčasťou návrhu štátneho rozpočtu sú súhrnné údaje verejného rozpočtu.“.
16.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pre potreby zostavenia súhrnného schodku verejného rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európske spoločenstvá sa v návrhoch rozpočtov subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet (§ 3 ods. 3), nezapočítavajú do časovo rozlíšených príjmov prijaté pôžičky, splátky poskytnutých pôžičiek, príjem z predaja akcií a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka a do výdavkov sa nezapočítavajú poskytnuté pôžičky, splátky prijatých pôžičiek a výdavky na nákup akcií, pričom záporný rozdiel medzi takto získanými príjmami a výdavkami predstavuje čisté výpožičky hospodárenia subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet, a kladný rozdiel medzi takto získanými príjmami a výdavkami predstavuje čisté pôžičky hospodárenia subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet.“.
17.
V § 8 ods. 5 štvrtá veta znie:
„Na účely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpočtu, strednodobého finančného výhľadu a hodnotenia plnenia verejného rozpočtu sú subjekty, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet (§ 3 ods. 3), povinné predkladať na žiadosť ministerstva potrebné údaje vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet.“.
18.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Požadované súhrnné údaje za zdravotné poisťovne predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a súhrnné údaje za verejné vysoké školy predkladá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Na účely hodnotenia plnenia verejného rozpočtu sa predkladajú údaje o príjmoch a výdavkoch, o aktívach a pasívach ministerstvu štvrťročne.“.
19.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku Slovenskej republiky sú povinné prerokovať s ministerstvom návrhy svojich rozpočtov pred ich prerokovaním vo svojich orgánoch podľa osobitného predpisu,2) ktoré predchádza ich predloženiu na schválenie národnej rade alebo vláde. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za zdravotné poisťovne a prerokovať ho s ministerstvom. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy a prerokovať ho s ministerstvom.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
20.
V § 8 ods. 7 sa slová „na základe východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „v súlade s návrhom štátneho rozpočtu schváleným vládou“.
23.
V § 10 ods. 4 prvej vete sa za slová „ak tento“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon.8ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ad znie:
„8ad)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 10 ods. 5 písm. d) sa slová „pričom poskytnutie preddavku nemožno dodatočne dohodnúť“ nahrádzajú slovami „s výnimkou výšky preddavku pri obstaraní špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a hudobných nástrojov v zahraničí, ak neexistuje domáci výrobca a výrobná lehota prevyšuje jeden rok“.
25.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
26.
V § 10 ods. 9 sa za slová „poskytnuté zo štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „a z rozpočtu Európskych spoločenstiev“.
27.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Prostriedky určené štátnym rozpočtom na programy podľa § 4 ods. 1 a § 8 ods. 2 možno použiť len na určený program. Nepoužité prostriedky v bežnom rozpočtovom roku s výnimkou prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „mzdy") a prostriedkov na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z týchto miezd možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku na ten istý účel len po predchádzajúcom súhlase ministra financií podľa § 54 ods. 1 písm. f). Súhlas ministra financií na použitie prostriedkov v nasledujúcich rokoch sa nevyžaduje na prostriedky poskytnuté verejným vysokým školám. Nepoužité prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia môže použiť aj v nasledujúcom roku, prevedie v decembri bežného roka na osobitný bežný účet dofinancovania programov vedený v Štátnej pokladnici; iná právnická osoba, ktorá môže použiť nepoužité prostriedky aj v nasledujúcom roku, uhrádza výdavky v nasledujúcom roku z účtu, na ktorý boli poskytnuté. Použitie prostriedkov sa sleduje podľa rozpočtovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ak sú na ten istý program rozpočtované prostriedky aj v nasledujúcom roku, prednostne sa dočerpajú prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcom roku. Vytvorenie nového programu a zrušenie schváleného programu možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády. Nový program, ktorý je dôsledkom realizácie schváleného programu podľa osobitného predpisu,10b) ktorý je dôsledkom plnenia úloh programov bývalých štátnych fondov10c) alebo ktorý vyplýva z realizácie výdavkov rozpočtových kapitol, ktorých správcom je minister financií podľa § 9 ods. 1, možno vytvoriť na základe súhlasu ministra financií. Zmeny v schválených programoch možno vykonať len s predchádzajúcim súhlasom ministra financií, pričom nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o vykonávaní rozpočtových opatrení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
„10b)
Zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. z.
10c)
Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondoch, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2002 Z. z.“.
28.
V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom poskytovanie dotácií v rámci svojej pôsobnosti, ak poskytovanie dotácií nie je ustanovené osobitným zákonom,10ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ab znie:
„10ab)
Napríklad zákon č. 203/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2002 Z. z.“.
30.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly a návrh záverečného účtu predkladá Najvyšší súd Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v rozsahu a v termínoch určených ministerstvom alebo zákonom aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa vyjadruje k návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly a k návrhu záverečného účtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa k nim vyjadrí vždy pred predložením návrhu štátneho rozpočtu do vlády a do národnej rady.“.
31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 6 až 19 a 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „zmenky 13a)“ vkladajú slová „s výnimkou rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo pri správe štátneho dlhu a pri správe štátnych záruk podľa osobitného zákona 5a)“.
33.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené zaväzovať sa v bežnom roku na také úhrady, ktoré
a)
nemajú zabezpečené vo svojom rozpočte na bežný rok,
b)
zaťažujú nasledujúce roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom roku.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 92 ods. 7 až 9 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
35.
V § 20 ods. 4 prvej a druhej vete sa slová „na platbu do zahraničia“ nahrádzajú slovami „určené na platby v tuzemsku alebo do zahraničia v cudzej mene“.
36.
V § 20 ods. 6 sa na konci prvej a druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo v hotovosti do pokladne preddavkovej organizácie v zahraničí“ a vypúšťa sa posledná veta.
39.
V § 20a ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 4“.
42.
V § 29 odsek 7 znie:
„(7)
Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový len za podmienky, že schodok bude možné uhradiť finančnými prostriedkami z minulých rokov alebo návratnými zdrojmi financovania splácanými z bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Ak je kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, môžu sa príjmy kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku použiť na úhradu istiny prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a menovitej hodnoty emitovaných dlhopisov z predchádzajúcich rokov.“.
43.
V § 33 ods. 4 poslednej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo subjekt ustanovený osobitným zákonom“.
44.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
㤠33a
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na mestské časti, ktoré sú právnickými osobami, v rovnakom rozsahu ako na obce s prihliadnutím na podmienky vymedzené štatútom podľa osobitného zákona21c) pri určovaní príjmov a výdavkov rozpočtu mestských častí podľa § 26 a 27.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:
„21c)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
45.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad § 26 ods. 4 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 46 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „štvrťročne“, slová „príslušného štvrťroka“ sa nahrádzajú slovami „prvého polroka“ a v druhej vete sa slovo „správ“ nahrádza slovom „správy“.
47.
V § 47 ods. 3 prvá veta znie:
„Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov, ako aj penále uloží príslušná správa finančnej kontroly,27) ktorá ich aj vymáha.“.
48.
V § 50 ods. 1 prvej vete sa za slová „Štátny záverečný účet“ vkladajú slová „je súhrnný dokument, ktorý“.
50.
V § 54 ods. 1 písm. f) sa slová „výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov“ nahrádzajú slovami „v rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtové prostriedky poskytnuté, ich použitie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku“.
51.
V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
povoliť pri oficiálnych zahraničných návštevách uskutočnenie výdavku, ktorý nie je v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § 17 ods. 4 v rozpočte príslušnej rozpočtovej kapitoly zabezpečený, ak jeho úhradu možno realizovať úsporou iných výdavkov v rámci tejto rozpočtovej kapitoly.“.
52.
V § 55d ods. 5 prvej vete sa slová „pre rok 2004;“ nahrádzajú slovami „pre rok 2005;“ a slová „a 2003“ sa nahrádzajú slovami „až 2004“.
53.
Za § 55f sa vkladá § 55g, ktorý znie:
㤠55g
(1)
Zodpovednosť za porušenie rozpočtovej disciplíny rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorá bola premenená na iný subjekt podľa osobitných predpisov 37) alebo ku ktorej prešla zriaďovateľská funkcia na obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného predpisu,5aa) prechádza na nový subjekt dňom, ku ktorému sa premenila alebo ku ktorému prešla zriaďovateľská funkcia; uloženie sankcie novému subjektu za porušenie rozpočtovej disciplíny predchádzajúcim subjektom sa posudzuje podľa právnej formy hospodárenia nového subjektu.
(2)
Počas platnosti zmluvy medzi ministerstvom a Národnou bankou Slovenska uzatvorenej podľa osobitného predpisu38) správcovia rozpočtových kapitol predkladajú správy podľa § 50 ods. 10 ministerstvu a výsledky hospodárenia podľa § 50 ods. 12 zverejňuje ministerstvo.
(3)
Ak sa upravuje rozpočtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh verejného rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok sa zostavuje v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou na nasledujúci rozpočtový rok.
(4)
Príspevková organizácia môže v roku 2003 uhradiť stratu z minulých rokov z fondu reprodukcie, počnúc stratou za rok 1994.
(5)
Poskytovanie dotácií ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 16 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát uplatní v roku 2004.
(6)
Záväzky štátu, ktoré dňom 1. januára 2004 pri prechode zriaďovateľských funkcií neprejdú na obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného predpisu,39) sú záväzkami ústredného orgánu, v ktorého pôsobnosti je odvetvie, v ktorom prechádza zriaďovateľská funkcia na obec alebo na vyšší územný celok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37, 38 a 39 znejú:
„37)
Napríklad zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
38)
§ 23 ods. 1 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 386/2002 Z. z.
39)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. a zákona č. 401/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 3 sa slová „ministerstve“ nahrádzajú slovami „Ministerstve školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
2.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „verejná vysoká škola je zároveň povinná každoročne predkladať ministerstvu návrh svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
financovanie účasti na majetku v medzinárodných finančných inštitúciách prostredníctvom zmenky.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z. a zákona č. 138/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 69 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvu zdravotníctva predkladá údaje podľa osobitného predpisu 23a) na účely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpočtu, strednodobého finančného výhľadu a hodnotenia plnenia verejného rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 362/2000 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 26 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvu zdravotníctva predkladá údaje podľa osobitného predpisu 27a) na účely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpočtu, strednodobého finančného výhľadu a hodnotenia plnenia verejného rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 37, 38, 40, 41, 49 a čl. IV až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.