438/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách
výnos z 27. októbra 2003 č. 3158/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov.
Týmto výnosom sa upresňujú podmienky výroby a uvádzania kŕmnych surovín do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 22 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.