437/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Ukrajina pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) s účinnosťou od 22. decembra 2003 a depozitárovi dohovoru oznámila svoje príslušné orgány podľa článku 6 dohovoru.
V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Ukrajina
1.
Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi
2.
Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy
3.
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny