435/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
Listina o prijatí protokolu Slovenskou republikou bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 30. decembra 2002.
Protokol nadobudne platnosť 29. decembra 2003 na základe článku 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.
Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prijatí toto vyhlásenie:
„Podľa článku 3 ods. 1 a prílohy I protokolu Slovenská republika týmto vyhlasuje, že jej základným rokom bude rok 1990.“
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.