434/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2001 bola v New Yorku prijatá Medzinárodná dohoda o kakau 2001.
Listina o prijatí dohody bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody, 28. marca 2003.
Na základe článku 58 ods. 3 dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2003 pre Slovenskú republiku, Brazíliu, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Dominikánsku republiku, Európske spoločenstvo, Gabun, Ghanu, Malajziu, Nigériu, Papuu Novú Guineu, Ruskú federáciu, Švajčiarsko a Togo.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.