430/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ZÁKON
z 19. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. a zákona č. 99/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dlhodobý pobyt,2)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
3.
V § 2 písmeno d) znie:
„d)
poisťovateľom poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu,4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 95/2002 Z. z.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m)
zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,
n)
členským štátom členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore,
o)
územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
1.
územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,
2.
územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
3.
územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideľuje evidenčné číslo, značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa za slová „zapísaný v dokladoch vozidla“ vkladajú slová „alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 90 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmen a), b) a d)“.
8.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.“.
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.“.
10.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,6a)“.
13.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.“.
14.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.“.
15.
V § 11 ods. 1 sa za slová „bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti“ vkladajú slová „a zelenú kartu“.
16.
V § 11 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poistník je povinný poskytovať poisťovateľovi údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) a ich zmeny.“.
17.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 5, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vydať mu doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti a vrátiť poistné podľa odseku 9.“.
18.
V § 11 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a)
skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
b)
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.
(6)
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.“.
19.
V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 5, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.15a)
(8)
Odseky 5 až 7 sa použijú rovnako aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti likvidačnému zástupcovi (§ 15a).“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
20.
V § 12 sa odseky 1 a 2 dopĺňajú písmenom g), ktoré znie:
„g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4.“.
21.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Likvidačný zástupca
(1)
Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, okrem členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť.
(2)
Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jedného poisťovateľa alebo viacerých poisťovateľov; vykonávanie činnosti likvidačného zástupcu nie je zriadením pobočky poisťovateľa.
(3)
Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody a vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla,
a)
na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
b)
ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
c)
na území iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo.
(4)
Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu a musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo; tým nie je dotknuté právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi alebo proti osobe, ktorá túto škodu spôsobila.
(5)
Poisťovateľ je povinný do siedmich dní odo dňa určenia likvidačného zástupcu písomne oznámiť úradu a kancelárii meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo.“.
22.
V § 16 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na území iného členského štátu“.
23.
V § 16 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,“.
24.
V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
d)
ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Komisii Európskych spoločenstiev a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.“.
25.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
26.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
27.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušníka Policajného zboru podľa § 18 ods. 2 alebo“.
28.
V § 19 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na konanie o pokutách je miestne príslušný okresný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3) držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
29.
V § 19 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
30.
V § 20 ods. 2 písm. d) sa za slová „cudzích štátov“ vkladá čiarka a slová „subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov“.
31.
V § 20 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti (ďalej len „register").“.
32.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.“.
33.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí úradu, podľa ktorého je poisťovateľ oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti4), alebo ak tento deň nie je v rozhodnutí úradu určený, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ak ide o poisťovateľa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii vzniká prvým dňom vykonávania poistenia zodpovednosti na území Slovenskej republiky.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Vznik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie vozidiel.“.
34.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, podľa ktorého bolo poisťovateľovi odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo oprávnenie vykonávať poistenie zodpovednosti.4)
Ak ide o poisťovateľa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii zaniká dňom, keď príslušný orgán dohľadu členského štátu odobral poisťovateľovi oprávnenie na vykonávanie poistenia zodpovednosti.
Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Zánik členstva kancelária bez zbytočného odkladu oznámi orgánu evidencie vozidiel.“.
35.
V § 20 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
36.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 9 ods. 5 písm. b) štvrtý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 12 písm. b) štvrtý bod zákona č. 95/2002 Z. z.“.
37.
V § 20 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výkonný riaditeľ.“.
38.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Kancelária bez zbytočného odkladu oznámi úradu člena kancelárie, ktorý v určenej lehote neuhradil príspevky kancelárii; úrad je oprávnený takémuto členovi odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistenie zodpovednosti.“.
39.
V § 21 ods. 2 prvej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „s výnimkou členov, ktorí vykonávajú toto poistenie na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb4)“.
40.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Výkonný riaditeľ
Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti kancelárie v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.“.
41.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorú“.
42.
V § 24 ods. 7 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa § 24a ods. 1 písm. a)“.
43.
V § 24 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému plniť, poistné plnenie poskytne poškodenému kancelária. Ak z ďalšieho prešetrovania vyplynie, že poistné plnenie alebo jeho časť mal poskytnúť poisťovateľ, poisťovateľ je povinný nahradiť kancelárii to, čo za neho plnila.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
44.
V § 24 ods. 9 sa slová „podľa odsekov 2 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2, 7 a 8“.
45.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu
§ 24a
(1)
Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné plnenie"), ak
a)
do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
b)
poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.
(2)
Poškodený nemá nárok na náhradné poistné plnenie, ak
a)
podľa odseku 1 písm. b) už uplatnil nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a ak do troch mesiacov dostal písomné vysvetlenie od tohto poisťovateľa, alebo
b)
uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde.
(3)
Kancelária je povinná poskytnúť náhradné poistné plnenie alebo poskytnúť písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla poskytnúť alebo pre ktoré znížila náhradné poistné plnenie, a to do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia nároku na náhradné poistné plnenie. Kancelária neposkytne náhradné poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie, ak poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca poskytne poškodenému poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmieta poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie.
(4)
Výplatou náhradného poistného plnenia prechádzajú práva poškodeného proti osobe, ktorá zodpovedá za škodu, alebo proti jej poisťovateľovi na kanceláriu.
(5)
Kancelária bez zbytočného odkladu po uplatnení nároku na náhradné poistné plnenie písomne o tom informuje
a)
poisťovateľa, u ktorého poistený uzavrel poistnú zmluvu, alebo jeho likvidačného zástupcu,
b)
subjekt zodpovedný za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ, ktorý uzavrel poistnú zmluvu týkajúcu sa motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda,
c)
osobu, ktorá spôsobila škodu, ak je známa.
(6)
Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému, od subjektu zodpovedného za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ, ktorý uzavrel poistnú zmluvu týkajúcu sa motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda.
(7)
Kancelária je povinná bez zbytočného odkladu nahradiť subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom štáte náhradné poistné plnenie poskytnuté poškodenému s trvalým pobytom alebo sídlom v tomto členskom štáte, ktoré si tento subjekt uplatnil proti kancelárii.
§ 24b
(1)
Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z garančného fondu podľa tohto zákona, aj vtedy, ak
a)
nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
b)
do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.
(2)
Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému podľa odseku 1, proti subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom štáte, na ktorého území
a)
sa motorové vozidlo spravidla nachádza, ak nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody spôsobenej týmto motorovým vozidlom,
b)
bola spôsobená škoda, ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda,
c)
bola spôsobená škoda, ak bola škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu.
(3)
Ustanovenia § 24a ods. 4 a 7 sa použijú rovnako, ak ide o náhradné poistné plnenie podľa odseku 1.“.
46.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového vozidla a o poistení zodpovednosti:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla,
b)
evidenčné číslo motorového vozidla,
c)
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d)
údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e)
údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a likvidačných zástupcoch.“.
47.
V § 25 ods. 3 sa za slová „oznámi túto skutočnosť“ vkladajú slová „spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b)“.
48.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré znejú:
„(5)
Kancelária je povinná uchovávať najmenej sedem rokov odo dňa vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo odo dňa zániku poistenia zodpovednosti tieto údaje:
a)
evidenčné čísla tuzemských motorových vozidiel,
b)
čísla poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia zodpovednosti tuzemských motorových vozidiel vrátane údajov o trvaní poistenia zodpovednosti,
c)
čísla zelených kariet, čísla poistných zmlúv týkajúcich sa hraničného poistenia,
d)
obchodné mená a sídla poisťovateľov, obchodné mená a adresy pobočiek poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch,
e)
mená, priezviská a adresy likvidačných zástupcov alebo ich obchodné mená a sídla.
(6)
Poškodený je oprávnený počas siedmich rokov od vzniku škodovej udalosti požadovať od kancelárie tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na motorové vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená,
b)
číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa písmena a),
c)
meno, priezvisko a adresu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo, ak má poškodený trvalý pobyt v inom členskom štáte,
d)
meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jeho obchodné meno a sídlo.
(7)
Údaje podľa odseku 6 je kancelária povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému.
(8)
Kancelária je povinná okrem údajov podľa odseku 5 uchovávať zoznamy motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdané členskými štátmi Komisii Európskych spoločenstiev a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.
(9)
Údaje týkajúce sa motorových vozidiel, ktoré sa spravidla nachádzajú na území iného členského štátu, získava kancelária prostredníctvom informačných stredísk týchto členských štátov.
(10)
Na základe písomnej žiadosti poškodeného, ktorému bola spôsobená škoda na území Slovenskej republiky motorovým vozidlom, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu, je kancelária povinná poskytnúť údaje o
a)
území, na ktorom sa toto motorové vozidlo spravidla nachádza, a jeho evidenčnom čísle, ak mu bolo pridelené,
b)
poistení zodpovednosti motorového vozidla v rozsahu údajov uvedených v zelenej karte vydanej v členskom štáte, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza,
c)
subjekte zodpovednom za náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti podľa odseku 8.
(11)
Údaje podľa odseku 10 je kancelária povinná poskytnúť nielen poškodenému, ale aj príslušnému informačnému stredisku členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza a ktorým bola na území Slovenskej republiky spôsobená škoda.
(12)
Na poskytovanie údajov z registra sa vzťahuje osobitný predpis.27)“.
49.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „§ 12 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch“ nahrádza citáciou „§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov“.
50.
V § 26 ods. 1 sa slová „štátnemu dozoru“ nahrádzajú slovom „dohľadu“.
51.
V § 26 ods. 2 sa slová „štátneho dozoru“ nahrádzajú slovom „dohľadu“.
52.
V § 27 sa v celom texte slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl Slovenskej republiky“.
53.
V § 27 ods. 1 sa za slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vypúšťa čiarka a slová „Policajného zboru a Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
54.
V § 27 ods. 3 sa slová „Policajného zboru, Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
55.
V § 28 ods. 4 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „z príspevkov jej členov“.
56.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 329/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2002 Z. z. Zákon č. 96/2002 Z. z.“.
57.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
(1)
Ustanovenie § 28 ods. 5 sa v roku 2004 neuplatní.
(2)
Poisťovateľ je povinný určiť svojho likvidačného zástupcu podľa § 15a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. novembrom 2003 sa spravujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z. zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
vedie vozidlo vyradené z cestnej premávky alebo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel, alebo vozidlo, ktoré nie je opatrené evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha, alebo vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky na používanie v cestnej premávke,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
2.
V § 22 ods.1 písm. k) sa slová „písmene i)“ nahrádzajú slovami „písmene j)“.
3.
V § 22 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. j)“, slová „odseku 1 písm. a), b) a j)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b) a k)“ a za slová „podľa odseku 1 písm. g)“ sa vkladajú slová „a i)“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003 okrem čl. I bodov 8, 9, 10, § 11 ods. 8, bodov 21, 22, 24, 30, § 20 ods. 3 druhej vety, § 20 ods. 4 druhej vety, bodov 39, 42, 45, § 25 ods. 5 písm. e), § 25 ods. 6 písm. c), § 25 ods. 8 až 11, § 28a ods. 2, čl. II bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.